Stages

Binnenlandse stage

In het opleidingsonderdeel praktijktheorie en stage verwijst naar het oefenen van 'professionele vaardigheden', maar gaat uitdrukkelijk ook om de terugkoppeling vanuit de stagepraktijk naar de theorievorming en het onderzoek. Deze wisselwerking theorievorming en praktijkervaring is essentieel in het stageconcept. Dit houdt in een verbinding in met het geheel van de opleiding. Dat betekent dat de stage geen ‘praktijk-eiland’ is binnen de opleiding. Dit opleidingsonderdeel beroept zich niet op een afzonderlijke theoretische basis, maar is er op gericht het inzicht in abstracte sociaalpedagogische concepten meer tastbaar te maken vanuit een concrete praktijk. Doorheen de verslaggeving en de besprekingen ligt de focus op de visie op sociaal werk en het professioneel handelen als sociaal werker. Concrete problemen en de figuur en houding van de sociaal werker zelf worden daarin gekaderd. Als sociaal werkers fixeren de studenten zich dus niet op de eigen werkvorm of de eigen persoon. De eigen werkvorm is niet het eindpunt van hun werk. Wat telt is de betekenis en legitimering van hun werk op individueel niveau (wat betekent deze praktijk in het alledaagse bestaan en zingeving van mensen?) en op maatschappelijk niveau (wat betekent deze praktijk voor het maatschappelijk debat in het kader van een meer rechtvaardige samenlevingsordening?).

De hierboven beschreven inzichten staan centraal in onze opleiding. Ze blijven voor veel studenten abstract. De inhoud van onze opleiding moet dan ook betekenisvol zijn in heel verscheiden contexten. Op de stageplaats worden deze abstracte inzichten meer tastbaar omdat ze zichtbaar worden in de specifieke en authentieke context van een sociale praktijk. We spreken van ervaringsgericht leren, de concrete beleving staat centraal. Ook de sociale component is cruciaal: op de stageplek leer je ook door observatie en discussie onder collega’s.

  • De stage loopt voor de studenten met een academisch bachelordiploma over het gehele academiejaar. Ze neemt een aanvang in oktober 2013 en eindigt begin mei 2014.
  • Voor de studenten met een professioneel bachelordiploma is de stage in het schakelprogramma beperkt tot ongeveer twee dagen per week, de vakantieperiodes uitgezonderd. Het gaat hier om een exploratie van een sociaal werkpraktijk, ook hier gericht op de koppeling tussen sociale probleemdefiniëring en pedagogisch handelen.

Voorbeelden van stageplaatsen van de voorbije jaren zie http://www.star.ugent.be
Contactpersoon: Filip Coussée

Buitenlandse stage

Voor meer info, contacteer Lieve Bradt

Informatie over medisch onderzoek

Algemene informatie over medisch onderzoek

Specifieke informatie over medisch onderzoek per faculteit

Informatie over medisch onderzoek voor Psychologie en Pedagogische Wetenschappen