Van schooluitval naar betekenisgeving: sociaal werk en onderwijs als hefbomen?

Doctorand(us/a): Juno Tourne
Omschrijving: Vroegtijdig schoolverlaten neemt een prioritaire plaats in binnen onderwijsbeleid, -praktijk en onderzoek. Hierbinnen kan hedendaags een duidelijk human capital perspectief onderscheiden worden, hetgeen leidt tot ‘strong education’. Gezien deze huidige aanpak noch de hoeveelheid vroegtijdige schoolverlaters noch de ongelijkheid in ons onderwijssysteem vermindert, stelt dit onderzoek The Capability Approach als alternatief perspectief voorop. Er wordt onderzocht hoeveel ruimte jongeren vandaag de dag in onderwijs nog krijgen voor zingeving en exit, en hoe hierop wordt gereageerd. Met exit verwijzen we naar de mogelijkheden die jongeren hebben om (tijdelijk) te ontsnappen uit onderwijs, door bijvoorbeeld ongemotiveerd gedrag, spijbelen en (tijdelijke) schooluitval, aan een redelijke prijs. Met redelijk bedoelen we, bijvoorbeeld, als de mogelijkheid er is om later opnieuw aan te sluiten.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Lieve Bradt , Rudi Roose (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Periode: oktober 2018 - oktober 2022