Doctoraatsonderzoek

Hieronder staat het lopend doctoraatsonderzoek aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, alfabetisch op naam van de doctorandi.

De Pyschosociale Impact van Irreguliere Migratie en Mensenhandel op Jonge Vluchtelingenvrouwen

Doctorand(us/a): Sarah Adeyinka
Omschrijving: Mensenhandel is de op één na grootste vorm van illegale handel ter wereld, die jaarlijks naar schatting 150 miljard dollar opbrengt en wereldwijd meer dan 40,3 miljoen mensen slachtoffer maakt van slavernij. Gezien de toenemende vraag van migranten om koste wat het kost naar Europa te komen, is mensenhandel nog winstgevender en lucratiever geworden. Dit onderzoek richt zich op de reizen van jonge, vrouwelijke vluchtelingen die Europa binnenkomen via de centrale mediterrane route. Het richt zich op de psychosociale impact die mensenhandel, de zichtbare en onzichtbare verliezen die ze doormaken en het onregelmatige traject dat ze afleggen heeft op het welzijn van jonge vluchtelingenvrouwen.
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Ilse Derlyun
Startdatum: januari 2018

Sociaal werk en armoede. Tussen recognitie en redistributie

Doctorand(us/a): Katrien Boone
Omschrijving: In de theorievorming wordt gesteld dat het nastreven van rechtvaardigheid in relatie tot de armoedeproblematiek zich ontwikkelt op de spanning tussen een 'politics of recognition' en een 'politics of redistribution' . Deze verhouden zich in een spanningsveld: een eenzijdige nadruk op recognitie draagt het gevaar in zich kwesties van structurele herverdeling te verwaarlozen en een te grote focus op herverdelingskwesties gaat voorbij aan de nood tot erkenning van en respect voor mensen in armoede. Deze spanning kan niet worden opgeheven in het sociaal werk, maar vraagt benaderingen die de perspectieven combineren. In dit onderzoek behandelen we de vraag hoe een pedagogiek van armoedebestrijding ontwikkeld kan worden op dit spanningsveld. We onderzoeken daarvoor de Verenigingen waar Armen het Woord Nemen, waar een analyse van de ingebrachte perspectieven op het armoedeprobleem, van de ontwikkelde praktijken en van het agogisch handelen van de werkers wordt gemaakt.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Rudi Roose, Griet Roets (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Startdatum: januari 2013


Het maakbare kind. Een sociaal-pedagogische studie over vroegtijdige interventies in gezinnen met dove kinderen

Doctorand(us/a): Sigrid Bosteels
Omschrijving: Deze studie onderzoekt de legitimering van interventies in gezinnen met dove kinderen vanuit het beleidsperspectief en vanuit de beleefde ervaringen van de rechtstreeks betrokkenen. Doofheid wordt beschouwd als een gezondheidsprobleem waardoor interactie in het gezin, gelijkwaardige participatie in het onderwijs en in de samenleving onder druk komt te staan en waarbij medisch-technologische interventies als oplossing wordt voorgehouden. Actuele studies beperken zich meestal tot een gedecontextualiseerde visie op het zorg- en opvoedingstraject met een doof kind. Minder aandacht gaat naar de sociaal-historische visie op gezondheidszorg die hiermee bewerkstelligd wordt en die de verhoudingen kleurt tussen kinderen, ouders en professionelen. Op basis van archiefonderzoek en interviews met ouders en kinderen analyseren we de spanningsrelatie tussen de noodzaak om te interveniëren in de ontwikkeling van het kind en dominante maatschappelijke veronderstellingen over gezondheid en zorg.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Michel Vandenbroeck, Geert Van Hove (Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent)
Startdatum: mei 2010


Professionele Identiteiten in Sociaal Werk, een Intergenerationele Analyse

Doctorand(us/a): Steven Brandt
Omschrijving: Discussies over de professionele identiteit van de jongste generatie sociaal werkers handelen over hun geïndividualiseerde oriëntatie ten opzichte van sociale problemen, vertechnisering en depolitisering. Naast deze negatieve kijk wordt door andere auteurs net gewezen op positieve en vernieuwende aspecten van de jongste generatie. Er is dus nood aan verdiepend onderzoek over de betekenis van generaties in het sociaal werk aan de hand van volgende onderzoeksvragen: (1) Welke verschillen in opvattingen over professionele identiteit vinden we terug in sociaal werk? (2) Wat is de relatie tussen professionele identiteit en generaties? (3) Wat is de betekenis hiervan voor de concrete sociaal werkpraktijken? (4) Wat zijn de implicaties hiervan voor beleid in sociaal werk?
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Rudi Roose, Griet Verschelden (Vakgroep Sociaal Werk, Hogeschool Gent)
Startdatum: oktober 2013


Perspectieven van leerkrachten op seksuele en reproductieve gezondheidsopvoeding in secundaire scholen in Ecuador, met een specifieke focus op studenten van geëmigreerde ouders

Doctorand(us/a): Jessica Castillo Nuñez
Omschrijving: "De hoge prevalentiecijfers van tienerzwangerschappen en partnergeweld in Ecuador hebben voorlichting rond seksuele en reproductieve gezondheid tot een belangrijke prioriteit gemaakt. Daarnaast heeft Ecuador ook de hoogste emigratiecijfers van de ganse Andesregio. Kinderen en jongeren wiens ouders naar het buitenland gemigreerd zijn, zijn extra kwetsbaar om risicovol seksueel gedrag te vertonen. Het onderwijsbeleid in deze context zet daarom in op de implementatie van seksuele voorlichting als een transversale lijn in het formele onderwijscurriculum. Dit brengt met zich mee dat de betrokken leerkrachten nieuwe verantwoordelijkheden moeten opnemen. Deze cross-sectionele, mixed-methods studie wil nagaan wat de perspectieven zijn van leerkrachten op hun rol in seksuele voorlichting en welke perspectieven adolescenten formuleren over hun noden rond seksuele gezondheid. Bij deze laatste groep wordt in het bijzonder gefocust op jongeren wiens ouders geëmigreerd zijn."
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Ilse Derluyn, Martin Valcke (Vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent)
Startdatum: september 2013


Beelden van armoede: een studie over onderliggende assumpties over armoede geproduceerd door verenigingen waar armen het woord nemen

Doctorand(us/a): Heidi Degerickx
Omschrijving: De voorbije 25 jaar wint een benadering van armoedebestrijding aan populariteit waarbij niet langer 'over' of 'tegen' maar 'mét' mensen in armoede wordt gesproken. Beresford en Croft (1995) spreken van een paradigmashift van ‘advocacy’ naar ‘self-advocacy’. Dit doctoraatsonderzoek wil de paradigmashift naar self-advocacy in de armoedebestrijding zowel maatschappelijk als historisch begrijpen door deze in de Belgische context te bestuderen. Ten eerste door een historische documentanalyse van het Algemeen Verslag over de Armoede (AVA,1994). Ten tweede door de fotografische publicaties van de Verenigingen waar Armen het Woord Nemen (VWAWN) te bestuderen aan de hand van inductieve framinganalyse en focusgroepen. Dit onderzoek focust op de rol van niet-arme bondgenoten (advocates) in relatie tot mensen in armoede (self-advocates) én op hun gemeenschappelijk streven naar macht en zeggenschap voor mensen in armoede in het realiseren van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Angelo Van Gorp, Griet Roets (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Startdatum: maart 2014


Ouderschap in een context van langdurig conflict

Doctorand(us/a): Leen De Nutte
Omschrijving: Oorlog heeft een impact op het leven van miljoenen mensen. Ook in een postconflict context kunnen families nog steeds moeilijke levensomstandigheden ervaren. Aangezien de opvoeding van kinderen ingebed is in een specifieke context, vertrekken we in dit onderzoek vanuit de veronderstelling dat ouderschap ook beinvloed zal worden door een context van langdurig conflict. Omdat ideeën en praktijken van ouderschap voornamelijk bestudeerd zijn bij oorlogsveteranen en er studies ontbreken in een context van geweld gespreid over verschillende generaties, heeft dit onderzoek tot doel om ouderschap te bestuderen in Noord-Oeganda, een regio waar gedurende meer dan 20 jaar een conflict is uitgevochten tussen de Lord's Resistance Army en het Oegandese regeringsleger.
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Ilse Derluyn, Lucia De Haene (Onderzoeksgroep Educatie, Cultuur en Samenleving, KU Leuven)
Startdatum: januari 2014


Freinetvisie 'toen' en 'daar' in vergelijking tot 'hier' en 'nu'

Doctorand(us/a): Jan Devos
Omschrijving: Het freinetonderwijs leeft in Vlaanderen en via het concept van 'l'école moderne' worden freinetwerkers in Vlaanderen ook nu uitgedaagd om, als erfgenamen van het ideeëngoed van Célestin Freinet, verder vorm te geven aan hun freinetonderwijs. Dit onderzoek wil zichtbaar maken welke visie-elementen freinetleerkrachten in Vlaanderen vandaag hanteren met betrekking tot hun freinetonderwijs. Om dit te achterhalen wordt gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksmethodiek. Het steekproefkader is gericht op een maximale variatie aan scholen en leerkrachten. Het onderzoeksdesign bestaat uit semi-gestructureerde interviews die vooral focussen op 'critical incidents' en algemene vragen over freinetonderwijs. Er is eveneens aandacht voor de oorspronkelijke visie van Célestin Freinet, de receptie- en implementatiegeschiedenis van het freinetonderwijs in Vlaanderen en de contextualisering.
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Michel Vandenbroeck, Angelo Van Gorp (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Startdatum: september 2011


Vluchtelingenwerk tijdens de Eerste Wereldoorlog: Belgische vluchtelingen in Birmingham (1914-1919)

Doctorand(us/a): Jolien De Vuyst
Omschrijving: De Eerste Wereldoorlog bracht wereldwijd een nooit geziene vluchtelingenstroom op gang. De vluchtelingenervaring, de impact van het vluchtelingenwerk tijdens én de effecten op hun leven ná de oorlog blijft weinig onderzocht. Dit onderzoek gaat de uitdaging aan om met een gelaagde methodologie en triangulatie van bronnenmateriaal de ervaring van de vluchtelingen, alsook de interactie met het vluchtelingenwerk in kaart te brengen. Birmingham (VK) leent zich ertoe om dit op een lokaal niveau, waar de humanitaire interventies het sterkst voelbaar waren, te onderzoeken. Bovendien beschikt de Birmingham Archives and Heritage Service over een uitgebreid archief waarin veel gegevens over de 4.000 Belgische vluchtelingen bewaard zijn gebleven. De ’Groote Oorlog’ bleek een katalysator voor de transitie van liefdadigheid naar sociaal werk, alsook een kantelmoment waarin de krijtlijnen werden uitgetekend voor het vluchtelingenbeleid en de mensenrechten, wat het onderwerp eveneens actueel maakt.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Angelo Van Gorp, Kevin Myers (School Of Education, University Of Birmingham)
Startdatum: april 2015


Sociaal-artistiek werk en de inzet op stedelijk samenleven. Tussen historische bepaaldheid en (pedagogische) verantwoording

Doctorand(us/a): Hanne Dewinter 
Omschrijving: Anno 2017 staat het sociaal-artistiek werk voor belangrijke uitdagingen, niet alleen in relatie tot de stedelijke context als interventieterrein, maar ook in relatie tot gemeenschapsvorming en solidariteit als toonaangevende concepten. Migratie, pluralisering en toenemende diversiteit hebben het stadsbeeld grondig hertekend en maken gemeenschapsvorming of solidariteit op basis van een normatieve consensus niet langer mogelijk. Aan de hand van een multiple case study onderzoek in Brussel, wil dit project zich richten op de vraag welke onderliggende opvattingen over stedelijkheid en/of samenleven vormgeven aan huidige sociaal-artistieke praktijken en hoe deze praktijken zich (kritisch) verhouden tot sociale verhoudingen in een veranderende samenleving? Sociaal-artistiek werk wordt daarbij belicht vanuit een tweevoudige ontstaanscontext, in de spanning tussen het (historisch gegroeide) sociaal-cultureel werk in Vlaanderen en een bredere, internationale tendens in de hedendaagse kunsten.
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Lieve Bradt
Startdatum: februari 2017

 

Identiteitsconstructies op het snijpunt van geestesziekte, religie, etniciteit en gender in België

Doctorand(us/a): Elise Rondelez
Omschrijving: Het project onderzoekt identiteitsconstructies van Belgische moslims met psychische problemen. Ze worden gekenmerkt door hun positie op een intersectie, die beschouwd wordt als tegendeel van 'het rationele subject' van de Westerse moderniteit. De constructie van dit moderne zelf is gegrond in de exclusie van 'constitutieve Anderen', en zijn structurerend effect is nog steeds voelbaar binnen medische diagnostiek. Het onderzoek bestaat uit theoretisch onderzoek dat bijdraagt aan een ontsluiering van dit subject. Dit onderzoek is gegrond in kwalitatief onderzoek met respondenten wiens verhalen nog niet hebben bijgedragen aan de kennisproductie in de Belgische context: moslims met psychische problemen worden geïnterviewd m.b.t. het soort medische en psychiatrische discours waarmee ze geconfronteerd worden, de discours die in de moslimgemeenschap gebruikt worden om betekenis te geven aan psychische problemen; en de wijze waarop ze gebruik maken van verschillende delen van hun identiteit.
Doctoraat in de Sociologie
Promotor(en): Sarah Bracke, Griet Roets (Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Startdatum: september 2013


Vergelijk het onvergelijkbare. Prioriteitsbepaling in de jeugdhulp als praktijk van morele oordeelsvorming

Doctorand(us/a): Koen Gevaert
Omschrijving: De hulpverlening aan kinderen en jongeren staat onder druk omwille van de schaarste van het hulpaanbod. Het aantal hulpvragers is vele malen groter dan wat de georganiseerde hulpverlening aankan. Deze problematiek zorgt ervoor dat er een belangrijke besluitvorming ontstaat inzake prioriteit: welke individuele hulpvraag krijgt voorrang ten opzichte van andere en waarom? Deze vraag stelt zich als een moreel dilemma. Er is geen eenduidige goede keuze; er is alleen de uitdaging om een zo rechtvaardig mogelijke keuze te maken. In Vlaanderen wordt deze besluitvorming bepaald door het kader van de integrale jeugdhulp. In dit doctoraatsonderzoek focussen we op deze besluitvorming aan de hand van drie vragen: 1/ Welk ethisch kader is er aanwezig in de bestaande regelgeving die deze praktijk stuurt?, 2/ Welke kenmerken heeft het besluitvormingsproces dat zich in de praktijk voordoet? en 3/ In welke zin kunnen we dit besluitvormingsproces begrijpen als een praktijk van morele oordeelsvorming?
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Rudi Roose, Sabrina Keinemans (Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht)
Startdatum: januari 2017


Stedelijk onderwijs als een hefboom voor samenlevingsopbouw: Een historisch perspectief

Doctorand(us/a): Cedric Goossens
Omschrijving: In vergelijking met landelijke gebieden kampen steden in meerdere mate met een accumulatie aan specifieke problemen (e.g., met betrekking tot armoede, diversiteit en huisvesting). Daar de essentie van een stedelijke overheid letterlijk ligt in het in goede banen leiden van de stedelijke samenleving, tracht deze overheid logischerwijs tegemoet te komen aan deze problemen door de definiëring ervan enerzijds en het naar voor schuiven van specifieke interventies binnen welbepaalde beleidsdomeinen anderzijds. Het huidige doctoraatsonderzoek exploreert deze relatie specifiek voor het beleidsdomein 'onderwijs' door te vertrekken van de vraag hoe het stedelijk onderwijs al dan niet wordt geconceptualiseerd en vormgegeven in relatie tot en functioneert als een hefboom voor samenlevingsopbouw. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden wordt een analyse gemaakt van het Gents stedelijk beleid vanaf de jaren 1970. Methodologisch wordt een beroep gedaan op archiefonderzoek en mondelinge geschiedenis.
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Angelo Van Gorp
Startdatum: oktober 2013


Outreachend werken als toegankelijkheidspraktijk

Doctorand(us/a): Hans Grymonprez
Omschrijving: In dit doctoraatsonderzoek bevragen we de paradoxale logica achter outreachende praktijken. Outreachend werken wordt immers ingezet als een antwoord op problemen van ontoegankelijkheid van de zorg, maar dit gebeurt in een beleidscontext waarin ook het vermijden van zorg een belangrijk uitgangspunt is. Vanuit een maximalistische benadering van het recht op maatschappelijke dienstverlening is deze residuele logica om meerdere redenen problematisch. De discussie blijft zo beperkt tot het beheersen van de toegang en bevordert verdere opdeling in restcategorieën. Met betrekking tot de evolutie naar outreachend werken naar moeilijk bereikbare dak- en thuislozen in de Stad Antwerpen is de vraag dan hoe outreachend werken zich verhoudt tot bestaande logica’s in het sociaal werk en de ruimere samenleving. Mogelijks stellen outreachende werkers deze logica's in vraag, maar evengoed bevestigen ze die logica's.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Rudi Roose
Startdatum: februari 2013


Meten en monitoren van kwaliteit in de kinderopvang in relatie tot respect voor diversiteit

Doctorand(us/a): Jeroen Janssen
Omschrijving: De opvoeding van kinderen in de voorschoolse kinderopvang wordt beschouwd als een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid tussen het private en publieke domein. Ouders en kinderopvang zijn m.a.w. opvoedingspartners, hetgeen een zekere mate van ouderparticipatie, inspraak en wederkerigheid veronderstelt. Pedagogische kwaliteit is in deze optiek steeds het resultaat van onderhandeling en onderlinge afstemming. Ouders, personeel en beleid kunnen echter verschillende verwachtingen hebben ten aanzien van de opvoeding van jonge kinderen of van de gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid an sich. Het doctoraatsonderzoek focust op drie perspectieven in het samen opvoeden, nl. het perspectief van beleid, ouders en personeel (organisatoren/verantwoordelijken en kinderbegeleiders).
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Michel Vandenbroeck, Ferre Laevers (Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs, KU Leuven)
Startdatum: november 2013


Van gespecialiseerde medische zorg tot herstelgerichte gemeenschapszorg en weer terug: een historische analyse van sociaal werk praktijken in de behandeling van verslaving in Noorwegen

Doctorand(us/a): Kenneth Arctander Johansen
Omschrijving: Dit doctoraatsproject is een genealogisch onderzoek naar de wijze waarop verslavingsproblemen in Noorwegen sinds de 19de eeuw geconcipieerd zijn (welke verslavingen worden als welke problemen gecatalogeerd), welke behandelingswijzen daarvoor zijn ingezet en met welke legitimeringen. Op basis van die genealogische analyses kunnen vragen gesteld worden bij actuele ontwikkelingen in de identificatie en behandeling van verslaving.
Doctoraat in het Sociaal werk
Promotor(en)Michel Vandenbroeck, Stijn Vandevelde (Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent)
Startdatum: 2014


Denken in drie. Een triadische benadering van sociaal werk

Doctorand(us/a): Luc Notredame
Omschrijving: Het doel van het proefschrift is de ontwikkeling van een kritische theorie van het sociaal werk, met als uitgangspunt de verwezenlijking van de sociale grondrechten als voornaamste opdracht van het sociaal werk. Dit beginsel van sociale rechtvaardigheid wordt in reliëf gezet door het te vergelijken met andere beginselen, zoals behoefte en verdienste. Een voorname methodologie vormt de triadische benadering als kennis- en actiestrategie. De theorie wordt ontwikkeld tegen de achtergrond van de ontwikkeling en het functioneren van de Belgische verzorgingsstaat sinds de Tweede Wereldoorlog, en van de verhouding tussen openbare en private voorzieningen. Als empirische referenties gelden twee sleutelmomenten: de Organieke wet betreffende de OCMW (1976) en het 1ste Vlaams Welzijnscongres (1990).
Doctoraat in het Sociaal werk
Promotor(en): Maria De Bie, Rudi Roose (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Startdatum: juli 2014


Buurtsport en sociale cohesie: een sociaal werk perspectief

Doctorand(us/a): Shana Sabbe
Omschrijving: Het versterken van sociale cohesie is altijd een opdracht geweest die het sociaal werk zich heeft toegeëigend. Steeds meer wordt ook binnen praktijken, die traditioneel niet als sociaal werkpraktijken worden beschouwd, gezocht naar (innovatieve) manieren om deze opdracht te bewerkstelligen. Buurtsport is daarbij, gezien haar sociaal inclusieve benadering ten aanzien van sportparticipatie bij maatschappelijk kwetsbare jongeren, een voorbeeld bij uitstek. Hoewel de bijdrage van buurtsport ten aanzien van sociale cohesie, binnen de theorievorming als een evidentie wordt beschouwd, heerst er heel wat onduidelijkheid over het wat, hoe en waarom van buurtsportinterventies. Het onderzoek, dat deel uitmaakt van het SBO-project ‘CATCH’, stelt dus volgende vragen voorop: Welke noties van sociale cohesie zijn bestaande binnen buurtsportpraktijken? (1); Hoe dragen buurtsportinterventies bij tot sociale cohesie? (2); Waarom wordt bij uitstek buurtsport ingezet om sociale cohesie te versterken? (3)
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Rudi Roose, Lieve Bradt (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek , Universiteit Gent)
Startdatum: januari 2016


Psychosociaal welzijn en hulpbronnen voor jonge vluchtelingen tijdens gewapend conflict: spiralen van verlies en winst

Doctorand(us/a): Julie Schiltz
Omschrijving: Dit onderzoeksproject gebruikt de Capability Approach als kader om het welzijn van jonge Zuid-Soedanese vluchtelingen in Noord-Oeganda te bestuderen. Centraal staat de vraag hoe jongeren meer vrijheid kunnen verwerven om te bereiken wat zij belangrijk achten in hun leven (i.e. capabilities). Meer bepaald wordt gekeken naar de rol van hulpbronnen, en persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren die mogelijkheden en barrières creëren om van deze hulpbronnen gebruik te maken in het streven naar welzijn. Daarnaast wordt ook gefocust op hoe ideeën over welzijn beïnvloed worden door de vluchtelingenstatus van mensen en hun leven in een vluchtelingensetting. Er wordt gepoogd te begrijpen hoe jongeren hun ideeën over wat ze belangrijk achten aanpassen aan de context waarin ze leven. Hiervoor wordt een longitudinale onderzoeksopzet gehanteerd met zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden, geïnspireerd door community-based en participatief onderzoek.
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Eric Broekaert (Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent), Ilse Derluyn 
Startdatum: oktober 2014


Transformatief leren: op zoek naar educatief perspectieven in de mobilisering van sociale vrouwenbewegingen in de IGBO-gemeenschap

Doctorand(us/a): Uchendu Uchechukwu Ethelbert
Omschrijving: Sinds de prekoloniale, over de koloniale tot in de huidige postkoloniale tijden heeft Nigeria altijd heel wat vrouwenorganisaties gekend, die een belangrijke politieke vertegenwoordiging betekenden. Dit onderzoek vindt plaats in Igboland in Nigeria, een bijzonder interessante plek om de geschiedenis van vrouwenbewegingen te bestuderen. Na een historische studie, situeert het onderzoek zich in de periode na 1980 en gaat via kwalitatieve methodologieën na hoe de participatie aan deze emancipatorische vrouwenbewegingen zich verhoudt tot sociale verandering. Het onderzoek baseert zich op feministische theorieën uit het Zuiden die een welkome aanvulling bieden bij meer traditionele concepten en theorieën.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Vandenbroeck Michel, Griet Roets
Startdatum: oktober 2013


Opvattingen van ouders over de vrijetijdsbesteding van hun kinderen

Doctorand(us/a): Annelore Van Der Eecken
Omschrijving: Aan de opvattingen van ouders over de vrijetijdsbesteding van hun adolescente kinderen werd in onderzoek reeds weinig aandacht besteed. Meer onderzoek hieromtrent is echter nodig, daar eerder onderzoek aantoont dat ouders een belangrijke invloed uitoefenen op de leefwereld van hun kinderen en de vrijetijdsbesteding van hun kinderen beïnvloeden. Drie deelstudies worden gepland: een kwantitatief onderzoek naar de opvattingen van ouders over de vrijetijdsbesteding van hun adolescente kinderen en associaties met de woonomgeving, gebruik makend van de JOP-schoolmonitor 2013 en de Participatiesurvey 2014; een kwantitatief onderzoek naar associaties tussen de opvattingen van ouders en de feitelijke vrijetijdsbesteding van hun kinderen, gebruik makend van de JOP-schoolmonitor 2013; en een kwalitatief onderzoek naar de opvattingen van ouders en hoe deze beïnvloed worden door de woonomgeving, gebruik makend van semi-gestructureerde diepte-interviews met ouders van adolescente kinderen.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Ilse Derluyn, Lieve Bradt (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek , Universiteit Gent )
Startdatum: augustus 2014


De integratie van voorzieningen voor gezinnen in relatie tot de bestrijding van (kinder)armoede

Doctorand(us/a): Dorien Van Haute
Omschrijving: De huidige gefragmenteerde en categoriaal georganiseerde hulpverlening staat in contrast met de multi-dimensionele problematiek die armoede is, waarbij netwerkvorming en de integratie van voorzieningen als oplossing naar voor geschoven wordt. In dit kwalitatief onderzoek bekijken we in drie gemeenten op het lokale beleidsniveau als op het niveau van het sociaal werk hoe vorm gegeven wordt aan deze lokale netwerken om de integratie van hulp- en dienstverlening te realiseren in de bestrijding van (kinder)armoede. Daaraan gekoppeld onderzoeken we of dit bijdraagt aan de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening vanuit het perspectief van gezinnen in armoede. Meer specifiek gaan we in dit onderzoek ook in op informatie-uitwisseling binnen een netwerk in het spanningsveld tussen het delen en beschermen van persoonlijke informatie van cliënten. Deze studie maakt deel uit van het INCh-project (Integrated Networks on Child poverty) in samenwerking met UA en ULg en wordt gesponsord door Belspo.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Michel Vandenbroeck, Griet Roets
Startdatum: juli 2014


Assimilatieprocessen van migranten in een inter- en multigenerationeel perspectief

Doctorand(us/a): Floor Verhaeghe
Omschrijving: Assimilatieprocessen van verschillende generaties migranten (1ste, 2de, 3de generatie) in verschillende periodes (jaren 60, jaren 80 en nu) staan centraal in dit onderzoek. Assimilatie wordt niet gezien als een te bereiken ideaal, wel als een mogelijke manier van kijken naar de processen die migranten doormaken in het gastland. Assimilatie is een begrip dat verschillende dimensies omvat: structureel (onderwijs, arbeidsmarkt), cultureel (taal, vrije tijd), sociaal (netwerk, lidmaatschap organisaties) en identificationeel (zelf- identificatie in termen van etnische/regionale/nationale belonging). Er is aandacht voor objectieve en subjectieve componenten (de eigen perceptie van migranten) van assimilatie. Er zijn drie deelstudies gepland: een survey onderzoek bij jongeren in de derde graad van het secundair onderwijs in Genk en Sint-Niklaas, familie-interviews met migranten van verschillende generaties en een discoursanalyse van krantenartikels uit verschillende periodes.
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Ilse Derluyn, Lieve Bradt (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Ugent)
Startdatum: december 2012