Doctoraatsonderzoek

Hieronder staat het lopend doctoraatsonderzoek aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, alfabetisch op naam van de doctorandi.

Transparantie in het sociaal werk

Doctorand(us/a): Gretl Dons
Omschrijving: De laatste decennia is transparantie in het sociaal werk een richtinggevend kader geworden. Zowel in het sociaal beleid als in de praktijk. Transparantie is een complex en multidimensionaal concept dat verschillende betekenissen krijgt, afhankelijk van over wie het gaat, wie het gebruikt, of de context waarin het wordt gebruikt. In dit actieonderzoek, samen met praktijkmensen uit de verschillende sectoren van de jeugdzorg, ligt de focus op welke pedagogie wordt ontwikkeld in de praktijk van het sociaal werk als het gaat over transparantie zoals in de interacties tussen professionals en gebruikers. We willen onderzoeken hoe sociaal werkers transparantie als basishouding expliciet maken in hun dagelijkse praktijk en welke dilemma's zij daarbij tegenkomen. Het doel is om de praktijk zelf te veranderen. Een veranderingsproces in samenwerking met betrokkenen zelf met het oog op theorievorming.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Rudi Roose, Jan Naert (Sociaal Werk, Universiteit Gent)
Periode: oktober 2020 - januari 2025

Geen straat zonder toekomst? Kritische perspectieven op sociaal werk met/voor mensen zonder wettig verblijf

Doctorand(us/a): Soline Balet
Omschrijving: De structurele uitsluiting van mensen zonder wettig verblijf uit de Belgische samenleving, hun beperkte rechten en beperkte toegang tot sociale diensten maakt het voor sociaal werkers en vrijwilligers moeilijk om meer dan enkel materiële steun te verlenen, gesitueerd in het heden. Dit onderzoeksproject wil juist een dieper inzicht verwerven in structurele sociale ondersteuningspraktijken en specifieke benaderingen van sociaaljuridische en psychosociale steun via etnografische onderzoeksmethodes. Zo focust het project op lokale en gemeentelijke initiatieven die voorwaardelijke welzijnsvoorzieningen, namelijk onderdak, koppelen aan intensieve sociale begeleiding rond bepaalde toekomstperspectieven voor mensen zonder wettig verblijf. Tegelijkertijd tracht het onderzoek te omvatten hoe sociaal werkers, vrijwilligers en mensen zonder wettig verblijf zelf informele vormen van sociale steun construeren.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Robin Vandevoordt, Ine Lietaert (Sociaal Werk, Universiteit Gent)
Periode: oktober 2021 - oktober 2025

De revelatie van bewegingsvrijheid en aspiraties van jongeren in residentiële jeugdzorg: Naar een sociaal-ruimtelijk burgerschapsklimaat

Doctorand(us/a): Matthias Remmery
Omschrijving: Om de inclusie en het burgerschap van jongeren in de residentiële jeugdzorg in de samenleving te verbeteren, richt recent onderzoek zich op de ontwikkeling van een positief leefklimaat. Dit concept beperkt zich echter tot interpersoonlijke relaties in plaats van sociaal-ruimtelijke relaties en behandelmotivatie in plaats van aspiratievermogen van jongeren. Bijgevolg bestaat het doel van het onderzoek eruit om theoretische en empirische kennis te ontwikkelen over de creatie van een sociaal-ruimtelijk burgerschapsklimaat. In het licht hiervan, wordt er een sociaal-ruimtelijke leefwereldoriëntatietheorie aangewend om te onderzoeken hoe jongeren hun bewegingsvrijheid en hun aspiratievermogen ervaren en vormgeven, gerelateerd aan de vraag hoe residentiële jeugdzorg hen kan stimuleren of belemmeren om dit te reveleren. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksbenadering, waarbij etnografie, mental mapping, biografische interviews en focusgroepen worden gecombineerd.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Griet Roets, Rudi Roose (Vakgroep Sociaal Werk En Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Periode: november 2021 - oktober 2025

Burgerschap vanuit kindperspectief: kinderen als mede-onderzoekers op zoek naar hun plaats in de samenleving.

Doctorand(us/a): Eveline Meylemans
Omschrijving: Dit onderzoek focust op de plek van kinderen in de samenleving en in onderzoek. Vanuit een sociaal-pedagogische insteek wordt onderzoek verricht naar de burgerschapservaringen van jonge kinderen (9-12 jaar) in relatie tot hun bredere leefwereld. Het onderzoek vertrekt vanuit een kwalitatieve kind-gerichte methode waarin kinderen als co-onderzoekers mee de opzet en uitvoering van de studie bepalen. Hierdoor poogt dit onderzoek bij te dragen aan (1) internationale empirisch- en theoretisch gebaseerde kennis over het burgerschap van jonge kinderen en aan (2) de ontluikende onderzoeksmethode met kinderen als mede-onderzoekers, met als doel methodologische en ethische aspecten scherp te stellen.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Lieve Bradt, Lieselot De Wilde
Periode: november 2021 - november 2025

Welk kind in welke stad? Een sociaal-pedagogisch perspectief op de kindvriendelijke stad

Doctorand(us/a): Sander Van Thomme
Omschrijving: Over het algemeen wordt de kindvriendelijke stad (KVS) gezien als een goede vorm van stadsplanning in het belang van het kind. Er ontbreekt echter nog diepgaand debat omtrent de eigenlijke pedagogische betekenis ervan. Om dit debat te openen, nemen we een sociaal pedagogisch perspectief aan, met een focus op de manier waarop de KVS de relatie tussen kinderen en jongeren en de stad vormgeeft. De KVS wordt dan benaderd als een pedagogisch project dat vormgeeft aan het pedagogisch potentieel van de stad. Het doel van dit doctoraatsonderzoek is dan om de verborgen pedagogiek in het beleid en de praktijken van de KVS te ontrafelen, de manier waarop de KVS een raamwerk voor socialisatie vormt beter te begrijpen en empirische gegevens te verzamelen over de manier waarop KVS'en het burgerschap van kinderen en jongeren omarmt. Dit draagt bij aan de bredere kennisbasis omtrent de maatschappelijke positie van kinderen en jongeren en de manier waarop steden omgaan met stedelijke transformaties.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Lieve Bradt, Sven De Visscher (Eco-City, Hogeschool Gent)
Periode: december 2022 - januari 2028