Doctoraatsonderzoek

Hieronder staat het lopend doctoraatsonderzoek aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, alfabetisch op naam van de doctorandi.

De betekenis van vrije tijd in de leefwereld van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties

Doctorand(us/a): Saan Van Elsen
Omschrijving: Dit doctoraatsonderzoek brengt de leefwereld van jongeren die in maatschappelijk kwetsbare situaties opgroeien in kaart en focust daarbij specifiek op de betekenis van vrije tijd in hun leefwereld. Een eerste kwantitatieve studie gaat na of er sociaaleconomische en culturele verschillen zitten op de aspiraties van jongeren naar vrije tijd en hoe deze verschillen relateren aan de feitelijke vrijetijdsbesteding van jongeren. We baseren ons hiervoor op de data die verzameld werd via de JOP-schoolmonitor 2 in 2018. Een tweede kwalitatieve studie zal zich richten op hoe jongeren vorm en betekenis geven aan hun vrije tijd en op welke manier dit proces door hun leefwereld wordt beïnvloed. In een laatste kwalitatieve studie focussen we op de rol van de omgeving en van de lokale vrijetijdsbesturen voor de jongeren.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Lieve Bradt
Periode: oktober 2019 - oktober 2023

Creëren van het sociale in het medische. De ontwikkeling van armoedebewuste revalidatiepraktijken

Doctorand(us/a): Bart Volders
Omschrijving: Nieuwe discours, die zijn afgeleid van de medische professie, beïnvloeden het sociaal werk. Interventies naar gezinnen “at risk” en het idee van zeer vroege preventie maken substantieel deel uit van beleid en van veel sociaal werkpraktijken. De verschuiving naar een preventiebeleid legt een sterke focus op het individu dat gerelateerd is aan het concept van een actieve burger die verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen welzijn en dat van anderen. Deze nieuwe (medische) inzichten legitimeren interventies in het leven van de meest gemarginaliseerde gezinnen, en onderschrijven zo individualisering en decontextualisering van sociale problemen waarbij armoede als een structureel probleem wordt genegeerd. In dit onderzoek blijven we trouw aan de ambities van sociale rechtvaardigheid van sociaal werk en onderzoeken we hoe armoedeblinde benaderingen kunnen worden uitgedaagd en armoedebewuste perspectieven en praktijken kunnen worden ontwikkeld in revalidatiepraktijken.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Rudi Roose, Griet Roets (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Periode: januari 2018 - ...