Doctoraatsonderzoek

Hieronder staat het lopend doctoraatsonderzoek aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, alfabetisch op naam van de doctorandi.

Mede-burger worden via ouderenzorg: educatieve en integratietrajecten van vluchtelingen in Denemarken

Doctorand(us/a): Marianne Bruhn Kjeldsen
Omschrijving: Stedelijke overheden in Denemarken implementeren actueel en integratiebeleid (IGU) gericht op de toekomstige rekrutering van nieuwe werkkrachten in de ouderenzorg. Het IGU beleid belichaamt een door de Deense overheid aangestuurde onderwijs- en integratiestrategie, waardoor een programma van training en onderwijs wordt voorzien voor vluchtelingen. De onderliggende beweegreden houdt in dat vluchtelingen en in hoofdzaak vrouwen, ervaring hebben met zorg verlenen aan familieleden in hun land van herkomst. De doelstelling van het doctoraatsonderzoek is bijgevolg om deze stereotiepe probleemconstructies in het Deens beleid kritisch te belichten. Op basis van interpretatief en retrospectief biografisch onderzoek wordt onderzocht hoe inspanningen van de actoren in dit programma van training en onderwijs zich verhouden tot de diverse levensverhalen en opleidingsachtergrond van de vluchtelingen, en tot hun mogelijkheden in een verdergezette opleiding of mogelijkheden op de Deense arbeidsmarkt
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Griet Roets
Periode: juni 2019 - juni 2024

 

Vormgeven van een gede-institutionaliseerde professional. Verkennen van een sociaal-ruimtelijke professionele oriëntatie

Doctorand(us/a): Dries Cautreels
Omschrijving: De-institutionalisering (DI) wordt internationaal beschouwd en erkend als een hefboom bij de realisatie van inclusie voor burgers met een handicap. In onderzoek, beleid en praktijk wordt DI van oudsher gezien als de ontmanteling van residentiële zorg en het creëren van ‘community based’ leef-, woon- en werkomgevingen. Desondanks blijven een controlerende en repressieve cultuur en institutionele logica's in verschillende omgevingen circuleren en is er in veel situaties nog steeds een gebrek aan inclusieve sociale relaties. DI verwijst dus niet alleen naar de locatie en de aard van de architecturale en ruimtelijke inbedding, maar ook naar autonomie, cultuur en... professionaliteit. In mijn onderzoek zal ik me daarom richten op het 'professionaliserings-vraagstuk' waarbij 'institutionele logica's' een centrale plaats krijgen: zo zal een gede-institutionaliseerde (individuele en collectieve) professionele oriëntatie geconceptualiseerd worden als een voorwaarde om DI te realiseren.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Griet Roets , Rudi Roose
Periode: maart 2022 - maart 2026

Onderzoek naar de rol van het sociaal werk in de non-take-up van sociale grondrechten: een retrospectieve analyse van de trajecten van mensen in armoede

Doctorand(us/a): Lore Dewanckel
Omschrijving: De centrale doelstelling van dit onderzoeksproject is het verwerven van inzicht in en het verdiepen van de huidige kennis over de complexe en dynamische processen die een rol spelen in de ‘non-take-up’ van sociale rechten van mensen in armoede. We hanteren een dynamische in plaats van een statische definitie van ‘non-take-up’, die ‘non-take-up’ als een complex proces beschouwt. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat er een gebrek aan opname van sociale rechten kan zijn bij mensen als gevolg van het niet kennen, het niet claimen en het niet ontvangen van hun rechten. Hierbij is het van groot belang te kijken naar de redenen achter dit gebrek aan opname van sociale rechten. Bovendien definiëren we ‘non-take-up’ als een gebrek aan zowel materiële als immateriële middelen en richten we ons niet alleen op het individu, maar ook op de relatie tussen het individuele en het structurele niveau.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Griet Roets, Koen Hermans (Centrum Voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven)
Periode: april 2019 - april 2023

Sociale cohesie in sociaalwerk praktijken voor gezinnen met jonge kinderen theoretiseren

Doctorand(us/a): Melissa Dierckx
Omschrijving: Sociale cohesie als theoretisch concept staat onder druk door verschillende maatschappelijke veranderingen zoals globalisatie en een stijgende culturele diversiteit. In lijn hiermee worden sociaalwerk praktijken voor gezinnen met jonge kinderen naar voor geschoven als diensten die de sociale cohesie in onze samenleving kunnen bevorderen. Ondanks de belangstelling voor sociale cohesie zorgt een gebrek aan conceptualisering ervoor dat een operationalisering en studie naar de impact van deze sociaal werkpraktijken voor gezinnen met jonge kinderen op sociale cohesie niet mogelijk is. Door een triangulatie van resultaten, bekomen via een verscheidenheid aan onderzoeksmethoden, draagt dit onderzoek bij aan de conceptualisering en operationalisering van sociale cohesie in sociaalwerk praktijken voor gezinnen met jonge kinderen in contexten van toenemende diversiteit.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Michel Vandenbroeck, Jochen Devlieghere (Vakgroep Sociaal Werk En Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Periode: oktober 2019 - oktober 2023

Sociaal werk, welzijn en gezondheid: Sociale grondrechten realiseren in interprofessionele samenwerking

Doctorand(us/a): Nele Feryn
Omschrijving: De gezondheidszorg in Europa is wordt geconfronteerd met uitdagingen: de vergrijzing, demografische veranderingen, ongelijkheden, complexe zorgbehoeften enz. De complexiteit van de gezondheids- en sociale problemen vereisen een betere coördinatie tussen de gezondheids- en welzijnssector en de belangrijkste beroepen binnen deze diensten. Hoewel de veronderstelling dat complexe sociale en gezondheidsvraagstukken beter gezamenlijk worden aangepakt, is er geen duidelijk inzicht in de realisatie van het recht op maatschappelijke dienstverlening. Er is dus nood aan verdiepend onderzoek over hoe de transitie van de eerstelijnszorg zich afspeelt op het kruispunt van sociaal werk en gezondheid en hoe (en of) interprofessionele samenwerking bijdraagt tot het recht op maatschappelijke dienstverlening de realisatie van sociale rechten. Daarnaast is het doel van deze studie om de factoren in kaart te brengen die samenhangen met de mogelijke leereffecten van interprofessionele samenwerking.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Rudi Roose, Joris Decorte (Vakgroep Sociaal Werk En Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Periode: maart 2019 - maart 2025

Van gespecialiseerde medische zorg tot herstelgerichte gemeenschapszorg en weer terug: een historische analyse van sociaal werk praktijken in de behandeling van verslaving in Noorwegen

Doctorand(us/a): Kenneth Arctander Johansen
Omschrijving: Dit doctoraatsproject is een genealogisch onderzoek naar de wijze waarop verslavingsproblemen in Noorwegen sinds de 19de eeuw geconcipieerd zijn (welke verslavingen worden als welke problemen gecatalogeerd), welke behandelingswijzen daarvoor zijn ingezet en met welke legitimeringen. Op basis van die genealogische analyses kunnen vragen gesteld worden bij actuele ontwikkelingen in de identificatie en behandeling van verslaving.
Doctoraat in het Sociaal werk
Promotor(en)Michel Vandenbroeck, Stijn Vandevelde (Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent)
Startdatum: 2014

Denken in drie. Een triadische benadering van sociaal werk

Doctorand(us/a): Luc Notredame
Omschrijving: Het doel van het proefschrift is de ontwikkeling van een kritische theorie van het sociaal werk, met als uitgangspunt de verwezenlijking van de sociale grondrechten als voornaamste opdracht van het sociaal werk. Dit beginsel van sociale rechtvaardigheid wordt in reliëf gezet door het te vergelijken met andere beginselen, zoals behoefte en verdienste. Een voorname methodologie vormt de triadische benadering als kennis- en actiestrategie. De theorie wordt ontwikkeld tegen de achtergrond van de ontwikkeling en het functioneren van de Belgische verzorgingsstaat sinds de Tweede Wereldoorlog, en van de verhouding tussen openbare en private voorzieningen. Als empirische referenties gelden twee sleutelmomenten: de Organieke wet betreffende de OCMW (1976) en het 1ste Vlaams Welzijnscongres (1990).
Doctoraat in het Sociaal werk
Promotor(en): Maria De Bie, Rudi Roose (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Startdatum: juli 2014

De complexe dynamiek van dwang en keuze: de ervaring van terugkerende migranten en de perceptie van de gemeenschap in terugkeermigratieprocessen

Doctorand(us/a): Alina Penkala
Omschrijving: Deze studie heeft tot doel het begrip te verbeteren van de rol van dwang en keuze in migratieprocessen in de context van terugkeermigratie naar Oekraïne. Zowel binnen als buiten de academische wereld bestaat er een onderscheid tussen "gedwongen migranten" en "vrijwillige migranten", aangezien deze labels worden gebruikt door organisaties voor migratiebeheer. Erkend wordt echter dat de meeste migranten beide elementen (dwang en keuze) ervaren in hun migratiebeslissingsproces, maar er is weinig bekend over hoe de ervaringen van dwang en keuze hun situatie na terugkeer beïnvloeden. Bovendien zal het onderzoek ook nagaan of leden van de gemeenschap waar migranten naar terugkeren, bepaalde percepties hebben over het gedwongen/ vrijwillige karakter van de terugkeer van deze migranten, en of die percepties hun houding ten opzichte van terugkeerders en de steun die zij bereid te geven, beïnvloeden.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Ine Lietaert, Ilse Derluyn (Social Werk en Sociale Pedagogiek, Gent Universiteit)
Periode: 2019 - september 2023

Check point Griekenland: niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in transit en hun psychosociaal welzijn

Doctorand(us/a): Marina Rota
Omschrijving: Dit onderzoek maakt deel uit van het ERC CHILDMOVE-project en vindt plaats in Griekenland dat, naast Italië, een van de belangrijkste toegangspunten tot de EU is. Het onderzoek richt zich op niet-begeleide buitenlandse minderjarigen die via Griekenland de EU zijn binnengekomen en die daar zijn achtergebleven of die voortdurend proberen om alternatieve wegen naar andere EU-landen te vinden. Dit mixed-methods onderzoek heeft als hoofddoel onze kennis te verbeteren over de impact van de ervaringen van kinderen tijdens de vlucht aan zijn psychisch welzijn. Hun verhalen worden verzameld op verschillende plekken en tijdstippen zodat de evolutie van hun inspanningen om een plek te vinden die zij ‘thuis’ kunnen thuis noemen beter aangetoond kan worden.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Ilse Derluyn, Ine Lietaert (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Periode: april 2017 - april 2021

De denizen rebel. Trajecten van verborgen dak- en thuisloosheid in de schaduw van de welvaartsstaat

Doctorand(us/a): Sophie Samyn
Omschrijving: Het onderzoek wil trajecten van dak- en thuisloosheid bij migranten in Gent capteren door middel van etnografische methodes, d.w.z. observaties en informele gesprekken. We gaan op zoek naar hoe zij hun thuisloosheid ervaren en hoe ze zich verhouden tot verschillende diensten en vrijwilligerswerkingen in de stad. Sommige van deze dak- en thuisloze mensen hebben het bijzonder moeilijk omdat de toegang tot sociale grondrechten afhankelijk is van hun verblijfstatuut. Het recht op wonen is echter een mensenrecht die gerealiseerd moet worden voor alle mensen. Het doel van het doctoraatsproject is: (1) Het vastleggen van trajecten van migranten dak en thuisloosheid in Gent (2) Inzicht verwerven in de inspanningen en antwoorden van het (lokaal) sociaal beleid en maatschappelijk werk in het omgaan met dak- en thuisloosheid in het leven van mensen (3) Co-creëren van kennis met de dak- en thuislozen als bondgenoten in het streven van sociaal werk naar sociale rechtvaardigheid.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Griet Roets, Koen Hermans
Periode: 202 - 2024

Van schooluitval naar betekenisgeving: sociaal werk en onderwijs als hefbomen?

Doctorand(us/a): Juno Tourne
Omschrijving: Vroegtijdig schoolverlaten neemt een prioritaire plaats in binnen onderwijsbeleid, -praktijk en onderzoek. Hierbinnen kan hedendaags een duidelijk human capital perspectief onderscheiden worden, hetgeen leidt tot ‘strong education’. Gezien deze huidige aanpak noch de hoeveelheid vroegtijdige schoolverlaters noch de ongelijkheid in ons onderwijssysteem vermindert, stelt dit onderzoek The Capability Approach als alternatief perspectief voorop. Er wordt onderzocht hoeveel ruimte jongeren vandaag de dag in onderwijs nog krijgen voor zingeving en exit, en hoe hierop wordt gereageerd. Met exit verwijzen we naar de mogelijkheden die jongeren hebben om (tijdelijk) te ontsnappen uit onderwijs, door bijvoorbeeld ongemotiveerd gedrag, spijbelen en (tijdelijke) schooluitval, aan een redelijke prijs. Met redelijk bedoelen we, bijvoorbeeld, als de mogelijkheid er is om later opnieuw aan te sluiten.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Lieve Bradt , Rudi Roose (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Periode: oktober 2018 - oktober 2022

Transformatief leren: op zoek naar educatief perspectieven in de mobilisering van sociale vrouwenbewegingen in de IGBO-gemeenschap

Doctorand(us/a): Uchendu Uchechukwu Ethelbert
Omschrijving: Sinds de prekoloniale, over de koloniale tot in de huidige postkoloniale tijden heeft Nigeria altijd heel wat vrouwenorganisaties gekend, die een belangrijke politieke vertegenwoordiging betekenden. Dit onderzoek vindt plaats in Igboland in Nigeria, een bijzonder interessante plek om de geschiedenis van vrouwenbewegingen te bestuderen. Na een historische studie, situeert het onderzoek zich in de periode na 1980 en gaat via kwalitatieve methodologieën na hoe de participatie aan deze emancipatorische vrouwenbewegingen zich verhoudt tot sociale verandering. Het onderzoek baseert zich op feministische theorieën uit het Zuiden die een welkome aanvulling bieden bij meer traditionele concepten en theorieën.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Vandenbroeck Michel, Griet Roets
Startdatum: oktober 2013

De betekenis van vrije tijd in de leefwereld van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties

Doctorand(us/a): Saan Van Elsen
Omschrijving: Dit doctoraatsonderzoek brengt de leefwereld van jongeren die in maatschappelijk kwetsbare situaties opgroeien in kaart en focust daarbij specifiek op de betekenis van vrije tijd in hun leefwereld. Een eerste kwantitatieve studie gaat na of er sociaaleconomische en culturele verschillen zitten op de aspiraties van jongeren naar vrije tijd en hoe deze verschillen relateren aan de feitelijke vrijetijdsbesteding van jongeren. We baseren ons hiervoor op de data die verzameld werd via de JOP-schoolmonitor 2 in 2018. Een tweede kwalitatieve studie zal zich richten op hoe jongeren vorm en betekenis geven aan hun vrije tijd en op welke manier dit proces door hun leefwereld wordt beïnvloed. In een laatste kwalitatieve studie focussen we op de rol van de omgeving en van de lokale vrijetijdsbesturen voor de jongeren.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Lieve Bradt
Periode: oktober 2019 - oktober 2023

Creëren van het sociale in het medische. De ontwikkeling van armoedebewuste revalidatiepraktijken

Doctorand(us/a): Bart Volders
Omschrijving: Nieuwe discours, die zijn afgeleid van de medische professie, beïnvloeden het sociaal werk. Interventies naar gezinnen “at risk” en het idee van zeer vroege preventie maken substantieel deel uit van beleid en van veel sociaal werkpraktijken. De verschuiving naar een preventiebeleid legt een sterke focus op het individu dat gerelateerd is aan het concept van een actieve burger die verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen welzijn en dat van anderen. Deze nieuwe (medische) inzichten legitimeren interventies in het leven van de meest gemarginaliseerde gezinnen, en onderschrijven zo individualisering en decontextualisering van sociale problemen waarbij armoede als een structureel probleem wordt genegeerd. In dit onderzoek blijven we trouw aan de ambities van sociale rechtvaardigheid van sociaal werk en onderzoeken we hoe armoedeblinde benaderingen kunnen worden uitgedaagd en armoedebewuste perspectieven en praktijken kunnen worden ontwikkeld in revalidatiepraktijken.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Rudi Roose, Griet Roets (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Periode: januari 2018 - ...

 

De betekenis van sport voor de sociale re-integratie van (ex-)gedetineerden

Doctorand(us/a): Marie-Lou Libbrecht
Omschrijving: De re-integratie van gedetineerden is een blijvend sociaal probleem. Vanuit de academische discipline Sociaal Werk komen kennishiaten naar voren; zoals het gebrek aan kennis vanuit een insiderperspectief; gebrek aan kennis over allerlei levensdomeinen die door de persoon in kwestie betekenisvol wordt geacht, zoals sport; gebrek aan onderzoek buiten de functionalistische benadering van re-integratie, waardoor integratie gereduceerd wordt tot preventie van recidive, etc. Binnen dit onderzoek wordt de expressieve dimensie van re-integratie vooropgesteld. Via casestudies van sportprogramma's in verschillende gevangenissen overheen Vlaanderen en Brussel, wordt aan de hand van participatieve observaties, interviews met (ex-)gedetineerden en actoren die betrokken zijn bij de implementatie van de sportprogramma's, alsook longitudinale follow-up interviews met ex-gedetineerden een programmatheorie over de betekenis en de werkingsmechanismen van sport voor (ex-)gedetineerden ontwikkeld.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Rudi Roose, Pascal Delheye ( Faculteit Politieke En Sociale Wetenschappen / Www.Detoekomstvandesport.Be, Universiteit Gent )
Periode: november 2021 - oktober 2025

Performatief verwantschap met geillegaliseerde migranten. Een vergelijking van de praktijken van gastvrijheid in Brussel en Rome

Doctorand(us/a): Julija Kekstaite
Omschrijving: Hoewel de zogenaamde Europese migratiecrisis weergalmt in een steeds vijandiger wordend grensbeleid van de EU en in een antimigrantenretoriek, heeft het ook aanzet gegeven tot allerlei solidariteitsinitiatieven van burgers met migranten over het hele continent. In deze context kwam het thuis opvangen van migranten tot stand als een nieuw, raadselachtig en fascinerend fenomeen. Dit onderzoeksproject beoogt om als een van de eersten een systematische analyse uit te voeren van de gastvrijheidspraktijken - het bieden van onderdak aan huis - en de sterk affectieve familie-achtige relaties (fictieve verwantschapspraktijken) die ontstaan tussen migranten die illegaal zijn gemaakt door de staat en hun gastheren en -vrouwen in de stad in Brussel en Rome.
Doctoraat in Sociologie
Promotor(en): Robin Vandevoordt, Lesley Hustinx (Sociologie/Centrum Voor Sociale Theorie, Universiteit Gent)
Periode: november 2021 - november 2025

Sociale welzijnsvoorzieningen in en overheen de facto grenzen: De rol van maatschappelijke middenveldsorganisaties in Abchazië en Transnistrië

Doctorand(us/a): Gaëlle Le Pavic
Omschrijving: Processen van globalisering lijken te zorgen voor het vervagen van (lands)grenzen, maar toch worden nog steeds nieuwe (lands)grenzen getrokken. Het uiteenvallen van de Sovjet Unie, zorgde voor wat nieuwe landen, maar ook voor regio’s die zich onafhankelijk verklaarden, maar niet erkend worden binnen de internationale gemeenschap. Dit worden de facto staten genoemd. Dit onderzoek brengt inzichten uit Sociaal Werk, Internationale Betrekkingen en Border Studies – samen om de interactie tussen de facto grenzen en de toegang van mensen tot sociale welzijnsvoorzieningen te onderzoeken. We doen dit door te focussen op de rol van middenveldsorganisaties (MOs). Hoewel MOs een zeer belangrijke taak op zich nemen in het aanbieden van welzijnsvoorzieningen in de Post-Sovjet regio, is hun rol en de wisselwerking tussen hun acties en de facto grens, nog nooit onderzocht. De Post-Sovjet de facto staten Abchazië en Transnistrië vormen empirische cases om deze interacties aan het licht te brengen. 
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Ine Lietaert, Fabienne Bossuyt (Vakgroep Sociaal Werk En Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent )
Periode: oktober 2020 - januari 2024

Gestrand in Europa? Een etnografisch onderzoek naar de il/legalisatie van migranten in Europese 'transitzones'.

Doctorand(us/a): Maud Martens
Omschrijving: Europese overheden maken een onderscheid tussen irreguliere en reguliere migranten door gebruik te maken van een breed scala aan wetten, administratieve procedures en politiepraktijken. Dit onderzoeksproject biedt een casestudy naar de productie van illegaliteit onder migranten in de specifieke context van Noord-Europese transitzones. Enerzijds onderzoekt het de sociaaljuridische processen waarmee overheidsactoren migranten in transitzones in een positie van illegaliteit duwen. Hoe gebruiken verschillende staten, bijvoorbeeld, de EU-wetgeving om asielaanvragen van migranten te weigeren en/of te omzeilen? En welke invloed heeft dit op het migratietraject? Anderzijds onderzoekt dit project de sociaaljuridische ondersteuning die migranten in transitzones krijgen aangeboden (door overheidsactoren, het maatschappelijk middenveld of onder migranten zelf), aangezien die steun een strategie kan zijn om de illegale status van migranten tegen te gaan en hun aanwezigheid te legaliseren.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Robin Vandevoordt, Ellen Desmet (Migratierecht, Ghent University)
Periode: februari 2022 - februari 2026

Een doorgaande lijn als alternatief voor gescheiden systemen in de voorschoolse voorzieningen

Doctorand(us/a): Lobke Van Lombergen
Omschrijving: Het belang van voorschoolse voorzieningen van goede kwaliteit kent een stijgende interesse. Om kwaliteit te garanderen, is er alsmaar meer consensus dat voorschoolse voorzieningen best vertrekken vanuit een holistische kijk op kinderen, zoals in een geïntegreerd systeem waar leren en zorg niet los staan van elkaar. Vlaanderen kent echter een splitsysteem met aparte instanties voor kinderen tot en met drie jaar, de ‘kinderopvang’, en voor kinderen van drie tot zes jaar, het ‘kleuteronderwijs’. Dit betekent vaak een onderscheid tussen zorgen en leren en kent problematische gevolgen: lage toegankelijkheid van zorgvoorziening, plaats tekort, abrupte transities, hoge kosten voor ouders, lage personeelskwalificaties… Via een meervoudige casestudie van verschillende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs, worden implicaties en uitdagingen voor het verwezenlijken van geïntegreerde systemen in voorschoolse voorzieningen blootgelegd.
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Michel Vandenbroeck, Jochen Devlieghere (Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Periode: februari 2022 - februari 2028

Het (afwezige) belang van gedeeld ouderschap in pleegzorg

Doctorand(us/a): Céline Cannaert
Omschrijving: Vandaag zijn definities van ouderschap voornamelijk beperkt tot het klassiek beeld van het Westerse middenklasse gezin waar biologisch, sociaal en juridisch ouderschap samenvallen. Pleegzorg is een uitdagende case om dat dominant idee in vraag te stellen gezien de complexe aard van pleegzorg en het vooropgestelde ideaal van ‘gedeeld ouderschap’ i.f.v. het recht van kinderen op ouders en familie. Echter, binnen bestaand (inter)nationaal pleegzorgonderzoek wordt gedeeld ouderschap gedefinieerd als een procedureel concept en wordt elk perspectief van de betrokken actoren steeds afzonderlijk bestudeerd. Dit project wil bijdragen aan het internationale kader van kennis over gedeeld ouderschap door 1) vanuit een holistische family resemblance benadering het concept gedeeld ouderschap te theoretiseren en 2) empirisch te onderzoeken hoe de verschillende betrokken actoren in vrijwillige pleegzorgtrajecten op lange termijn hun (ouderschaps)rol percipiëren, vervullen en hierbinnen onderhandelen.
Doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen
Promotor(en): Lieselot De Wilde
Periode: oktober 2021 - oktober 2025