Denken in drie. Een triadische benadering van sociaal werk

Doctorand(us/a): Luc Notredame
Omschrijving: Het doel van het proefschrift is de ontwikkeling van een kritische theorie van het sociaal werk, met als uitgangspunt de verwezenlijking van de sociale grondrechten als voornaamste opdracht van het sociaal werk. Dit beginsel van sociale rechtvaardigheid wordt in reliëf gezet door het te vergelijken met andere beginselen, zoals behoefte en verdienste. Een voorname methodologie vormt de triadische benadering als kennis- en actiestrategie. De theorie wordt ontwikkeld tegen de achtergrond van de ontwikkeling en het functioneren van de Belgische verzorgingsstaat sinds de Tweede Wereldoorlog, en van de verhouding tussen openbare en private voorzieningen. Als empirische referenties gelden twee sleutelmomenten: de Organieke wet betreffende de OCMW (1976) en het 1ste Vlaams Welzijnscongres (1990).
Doctoraat in het Sociaal werk
Promotor(en): Maria De Bie, Rudi Roose (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent)
Startdatum: juli 2014