De betekenis van vrije tijd in de leefwereld van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties

Doctorand(us/a): Saan Van Elsen
Omschrijving: Dit doctoraatsonderzoek brengt de leefwereld van jongeren die in maatschappelijk kwetsbare situaties opgroeien in kaart en focust daarbij specifiek op de betekenis van vrije tijd in hun leefwereld. Een eerste kwantitatieve studie gaat na of er sociaaleconomische en culturele verschillen zitten op de aspiraties van jongeren naar vrije tijd en hoe deze verschillen relateren aan de feitelijke vrijetijdsbesteding van jongeren. We baseren ons hiervoor op de data die verzameld werd via de JOP-schoolmonitor 2 in 2018. Een tweede kwalitatieve studie zal zich richten op hoe jongeren vorm en betekenis geven aan hun vrije tijd en op welke manier dit proces door hun leefwereld wordt beïnvloed. In een laatste kwalitatieve studie focussen we op de rol van de omgeving en van de lokale vrijetijdsbesturen voor de jongeren.
Doctoraat in het Sociaal Werk
Promotor(en): Lieve Bradt
Periode: oktober 2019 - oktober 2023