Projecten

Centre for Children in Vulnerable Situations | CCVS

CCVS | Centre for Children in Vulnerable SituationsHet Centre for Children in Vulnerable Situations (CCVS) is een interuniversitair onderzoekscentrum (Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel en KULeuven) dat zich toelegt op het bevorderen van het psychosociaal welzijn van kinderen in kwetsbare situaties in Zuiderse landen. Vanuit een overkoepelende contextgerichte visie worden rond drie onderling verbonden pijlers gewerkt: onderzoek (bv. rond door oorlog getroffen kinderen, slachtoffers van seksueel geweld, voormalige kindsoldaten, kinderen die op straat leven en kinderen in arbeidssituatie in o.a. Palestina, Oost-Congo, Noord-Oeganda, India en Bolivia), ondersteuning voor deze jongeren en hun context (Oost-Congo en Noord-Oeganda) en brede disseminatie van bevindingen.

Promotor(en): Prof. Ilse Derluyn
Onderzoekers/contact: Leen De Nutte
Website: http://www.centreforchildren.be


Centrum voor de Sociale Studie van Migratie en Vluchten | CESSMIR

Het Centrum voor de Sociale Studie van Migratie en Vluchtelingen (CESSMIR) is een interdisciplinair consortium aan de Universiteit Gent. CESSMIR telt ongeveer 150 onderzoekers van zeven verschillende faculteiten. Drie principes staan centraal binnen CESSMIR: interdisciplinariteit, maatschappelijke impact, en participatie. Zo stimuleren we interdisciplinaire onderzoeksprojecten en onderwijs, organiseren we vormingen voor praktijkwerkers en beleidsmakers, en maximaliseren we de betrokkenheid van stakeholders doorheen het onderzoeksproces.

Promotor(en): Prof. Ilse Derluyn
Coördinator: dr. Floor Verhaeghe
Website: http://www.ugent.be/cessmir/nl


De impact van vluchtervaringen op het psychologische welzijn van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen | CHILDMOVE

CHILDMOVE | The impact of flight experiences on the psychological wellbeing of unaccompanied refugee minorsWereldwijd zijn op dit moment 30 miljoen kinderen gedwongen op de vlucht. Een belangrijke groep daarvan, de 'niet-begeleide buitenlandse minderjarigen' (NBBM), zijn gescheiden van hun ouder(s) of verzorger(s). We weten dat gedwongen migratie een aanzienlijke impact heeft op het psychosociaal welzijn van NBBM en kan leiden tot meer emotionele problemen. Zowel moeilijke ervaringen in het land van herkomst als postmigratiestressoren, zoals dagelijkse materiële (vb. beperkte mogelijkheden op het vlak huisvesting) en sociale stressoren (vb. beperkt sociaal netwerk, racisme) en inadequate professionele ondersteuning hebben een impact op hun welzijn. We weten echter weinig over de longitudinale psychologische impact van ervaringen tijdens de vlucht. Het doel van deze studie is dan ook om kennis op te bouwen over de impact van ervaringen tijdens de vlucht op het psychosociaal welzijn van NBBM, in relatie tot traumatische ervaringen in het verleden in het land van herkomst en dagelijkse materiële en sociale stressoren in het ontvangende land. Dit project maakt gebruik van een uiterst innovatieve methodologie, waarin verschillende methoden gecombineerd worden in een mixed-methods en multi-sited, cross-country en longitudinaal design. Het project bestaat uit drie onderling verbonden studies die starten vanuit vier verschillende landen: Libië, Griekenland en Italië als belangrijke transitlanden en België als een voorbeeld van een aankomstland voor NBBM.

Promotor(en): Prof. dr. Ilse Derluyn
Onderzoekers/contact: Sarah Adeyinka, Malte Behrendt, prof. dr. Ine Lietaert, dr. Marina Rota, Océane Uzureau, dr. Floor Verhaeghe
Periode: februari 2017 - februari 2022
Website: http://www.childmove.com


INclusive Holistic care for REfugee and migrant victims of sexual violence in Belgium, Ireland and UK | INHeRE

Migranten, aanvragers van internationale bescherming en vluchtelingen (MAR) lopen een groot risico op seksuele victimisatie (SV) voor maar ook bij aankomst in Europa. Het hanteren van een geïntegreerde en holistische aanpak (d.w.z. die forensische, medische en psychosociale zorg omvat) vanaf de opsporing tot en met de follow-up is erkend als de beste zorg voor alle SV-slachtoffers, met inbegrip van slachtoffers van mensenhandel voor seksuele uitbuiting. De toegang tot holistische zorg voor MAR-slachtoffers wordt echter belemmerd door een breed scala aan barrières.

Zorgverleners, wetshandhavers en culturele bemiddelaars/tolken die met MAR-slachtoffers van seksueel geweld werken, beschikken vaak niet over de expertise, taalvaardigheden en instrumenten om inclusieve holistische zorg aan MAR SV-slachtoffers te bieden en/of door te verwijzen. Capaciteitsopbouw van belangrijke professionals die met kwetsbare MAR-slachtoffers van SV/ST werken door middel van op maat gemaakte instrumenten en door het stroomlijnen van zorgtrajecten tussen de verschillende beroepen is dus noodzakelijk.

We zijn betrokken bij het in kaart brengen en evalueren van nationale wetten, beleid en praktijken met betrekking tot het melden en horen van (on)gedocumenteerde MAR-slachtoffers van SV en ST. Dit zal resulteren in de ontwikkeling van scripts voor goede praktijken.

Onderzoekers/contact: Ilse Derluyn, An Verelst, Gaëlle Le Pavic

Jeugdonderzoeksplatform | JOP

JOP | JeugdonderzoeksplatformHet Jeugdonderzoeksplatform (JOP) is een Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Het krijgt vorm als een interdisciplinair en interuniversitair samenwerkingsverband tussen de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (UGent), het Leuvens Instituut voor Criminologie - Onderzoekslijn Jeugdcriminologie (KU Leuven) en de onderzoeksgroep TOR (Vrije Universiteit Brussel). De doelstellingen van het JOP situeren zich op drie dimensies:

  1. kennisopbouw via ontsluiting van bestaand jeugdonderzoek,
  2. de realisatie van recurrente metingen om de leefwereld, levensomstandigheden en activiteiten van jongeren en evoluties hierbinnen in beeld te brengen ('de JOP-monitor' en 'JOP-schoolmonitor') en
  3. de realisatie van een internationale inbedding en kennisopbouw.

De vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek draagt bij tot de inventarisatie van jeugdonderzoek waarbij onder meer het sociaal pedagogisch en sociaal werk onderzoek in Vlaanderen in een online databank ondergebracht wordt. In het kader van de JOP-(school)monitor ligt binnen de vakgroep de focus met name op de studie van (het beleid ten aanzien van) jongeren in relatie tot de drie opvoedingsmilieus (gezin, school en vrije tijd) en de formele en informele steun. De vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek staat in voor de algemene coördinatie van het steunpunt. Vanuit deze rol fungeert de coördinator ook als nationaal correspondent voor het European Knowledge Centre on Youth Policy (ECKYP) en maakt tevens deel uit van de European Pool of Youth Researchers (PEYR).

Promotor(en): Prof. dr. Maria De Bie (promotor-coördinator), dr. Lieve Bradt (project-coördinator)
Onderzoekers/contact: Annelore Van der Eecken, Robin Kemper
Website: http://www.jeugdonderzoeksplatform.be


PRO-M: Onderzoeksproject over meertaligheid (Pro-M) bij baby’s en peuters

Steeds meer baby’s groeien op in een meertalige context. Uit cijfers van Kind en Gezin blijkt dat bij 28,7% van de kinderen geboren in Vlaanderen in 2017 de taal tussen moeder en kind niet het Nederlands is. Dat aandeel ligt in Brussel nog veel hoger. Meertalig opgroeien stelt ouders en professionals uit het veld van de gezinsondersteuning en de kinderopvang voor heel wat uitdagingen. Het brengt vragen met zich mee waar niet altijd een pasklaar antwoord op bestaat.

Om ouders en professionals te ondersteunen in de meertalige opvoeding van de jongste kinderen, slaan Kind & Gezin, VBJK en Iedereen leest de handen in elkaar met de universiteiten van Leuven, Gent en Brussel. Het Pro-M project wil in kaart brengen hoe professionals en ouders van kinderen die meertalig opgroeien vandaag samenwerken om zo instrumenten te ontwikkelen voor de sector van kinderopvang en -zorg om die samenwerking morgen te optimaliseren.

Pro-M is een nieuw onderzoeks- en ontwikkelingsproject (Strategisch BasisOnderzoek) dat loopt van 2018 tot 2021 en staat voor ‘promoting early multilingualism in childhood and childcare’. Reeds meer dan 20 organisaties, waaronder onze organisatie, hebben zich geëngageerd om de resultaten van het Pro-M onderzoek op een duurzame en bruikbare manier te verankeren.

In een eerste fase van het project willen we grondig in kaart brengen op welke manier ouders en professionals kijken naar meertalige taalontwikkeling en hoe dat zich uit in hun contacten met kinderen en met elkaar. Met inzichten uit deze studie worden dan instrumenten ontwikkeld om professionals en meertalige gezinnen te ondersteunen. Een belangrijke eerste stap is het samenbrengen van informatie en adviezen over meertaligheid, om eenduidig te kunnen informeren en ondersteunen.

Promotor(en): Prof. Orhan Agirdag en dr (KU Leuven)
Onderzoekers/contact: Prof. (co-promotor), Brecht Peleman, Hester Hulpia, Sandra Van Der Mespel


Preventieve interventies ter bevordering van het mentale welzijn van adolescente vluchtelingen en migranten op school | RefugeesWellSchool

RefugeesWellSchoolRefugeesWellSchool is een Europees Horizon2020 project (agreement no. 75484) wordt uitgevoerd met zeven partners in Noorwegen, Finland, Zweden, Denemarken, België en het Verenigd Koninkrijk. Het doel van het project is het versterken van de evidence-base rond de rol en de implementatie van preventieve interventies op school die het mentale welzijn van adolescente vluchtelingen en migranten bevordert. Het project evalueert de effectiviteit en de implementatie van vijf psychosociale interventies:

  1. In-Service Teacher Training and Teaching Recovery Techniques
  2. Classroom Drama
  3. Welcome to School programme
  4. Enhancing Peer Interactions and Social Capital programme (PIER)
  5. In-service Teacher Training

We onderzoeken in hoeverre deze interventies het mentale welzijn versterken, mentale problemen verminderen, en ook veerkracht, sociale netwerken, positieve relaties en belonging op school bevorderen.

PromotorProf. dr. Ilse Derluyn
Periode: maart 2019 - maart 2022
Website: http://refugeeswellschool.org

Advocacy voor Migranten in Europese Transitzones. Analyse naar Innovatieve strategiëen voor Politieke Verandering

Een toenemend aantal migranten 'strandt' in zogenaamde 'transitzones' in heel Europa. De meeste regeringen proberen migranten af te schrikken om in deze transitzones te gaan wonen door een reeks repressieve maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door tenten en schuilplaatsen te vernietigen. Dit schrikt migranten niet af, maar dwingt hen in steeds armoediger omstandigheden te leven. In reactie hierop proberen gevestigde NGO's en een verscheidenheid aan grassroots collectieven regeringen onder druk te zetten om de leefomstandigheden van migranten in deze gebieden en het beleid dat deze omstandigheden veroorzaakt te veranderen. Dit project onderzoekt het lobbywerk van deze grassroots collectieven in drie Europese transitzones: Brussel, Calais en de Egeïsche eilanden. We onderzoeken welke strategieën er zijn gebruikt sinds Europa's 'lange zomer van migratie' in 2015 (Kasparek en Speer, 2015) en of en hoe deze strategieën overeenkomen met veranderingen in (a) de leefomstandigheden van migranten in transitzones en (b) de wetten en het beleid die deze transitzones produceren. Door een combinatie van gerichte literatuurstudie, uitgebreide documentanalyse, interviews en diepgaande casestudies zal dit project bijdragen aan wetenschappelijke debatten over de innovatieve aard van pleitbezorgingsstrategieën die door grassroots collectieven worden gebruikt, en over hun mogelijkheden (en beperkingen) om bij te dragen aan politieke verandering in het hedendaagse migratiebeleid.

Promotor(s): Prof. Dr. Robin Vandevoordt en Prof. Dr. Ellen Desmet
Onderzoeker(s)/contact: dr. Marlies Casier en Prof. Dr. Robin Vandevoordt
Periode : september 2023 - augustus 2026