Klinische Ontwikkelingspsychologie

Het onderzoek binnen de onderzoeksgroep Klinische Ontwikkelingspsychologie (KLOP) heeft als doel via wereldwijd erkende expertise bij te dragen tot hoogstaand onderzoek over ontstaan, instandhouding en de beïnvloeding van psychische problemen bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen. Hierbij is er een focus op eet-, gewicht-, en voedingsproblemen, alsook gedrags- en emotionele problemen, en is er bijzondere aandacht voor klinische implicaties van het onderzoek.

Binnen de onderzoekslijnen van KLOP wordt een transactioneel model vooropgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de rol van risico- en veerkrachtfactoren op verschillende niveaus, zijnde zowel binnen de jongere (e.g., deficits in emotieregulatie, gehechtheid, leerprocessen, ontwikkelingstaken, cognitieve scripts,…) als binnen de context (e.g. sociale druk, rol ouders en peers), steeds afgestemd met de normale ontwikkeling. De expertise van de onderzoeksgroep richt zich op transdiagnostische mechanismen binnen psychopathologie, waarbij onderzoek verricht wordt naar factoren die onderliggend zijn aan een brede waaier aan klachten bij kinderen en jongeren.

Drie verschillende onderzoekslabs binnen KLOP (CCAP lab, focus op gedrags- en emotionele problemen; Embrace lab, focus op eetproblemen; Phase lab, focus op rol van peers en context bij psychopathologie) leiden momenteel talrijke projecten rond emotieregulatie, temperament, cognitieve controle en peer invloeden, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende soorten designs en methodieken, zoals vragenlijsten, (klinische) interviews, gedragstaken, observatiemethoden, biologische processen, lab-based studies, longitudinale studies, Ecological Momentary Assessment studies, case studies en Randomized Controlled Trials. Dit alles gebeurt ook in samenwerking met andere nationale en internationale expertgroepen, alsook met verschillende disciplines (o.a., voedings- en bewegingsdeskundigen, artsen, communicatiewetenschappers).

De expertise van de vier professoren, gastproffen en (post-)doctoraal medewerkers van KLOP uit zich niet enkel in de lopende onderzoeken, projectaanvragen, publicaties en boeken, maar er is ook bijzondere aandacht voor het vertalen en implementeren van fundamenteel onderzoek naar de klinische praktijk, waarbij interventieprotocollen voor verschillende problematieken en gericht op verschillende onderliggende mechanismen worden opgezet, gevalideerd en verspreid (e.g. Eureka & BoostCamp).

Publicaties en onderzoeksprojecten vind je ook via de lijst van medewerkers hieronder.

Medewerkers