Onderzoeksgroepen

Centrum voor Lokale Politiekcentrum lokale politiek.png

Het Centrum voor Lokale Politiek (CLP) van de Universiteit Gent spitst zich toe op wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en dienstverlening rond lokale politiek. Het centrum neemt daarbij een politiek-wetenschappelijk perspectief in en covert onderwerpen zoals lokaal politiek leiderschap, de werking van de gemeenteraad, besluitvorming op lokaal vlak, participatie, schaal (intergemeentelijke samenwerking, fusies en regiovorming) en Europeanisering van de lokale besturen. Het centrum bouwde rond die thema’s ook een uitgebreid curriculum op en stelt wetenschappelijke dienstverlening en expertise ter beschikking aan alle stakeholders in het brede domein van de lokale besturen.

Prof. dr. Herwig Reynaert
website

GASPARGaspar

GASPAR is een onderzoeksgroep die zich toelegt op vier onderzoeksthema’s: politieke partijen, politieke vertegenwoordiging, participatie en federalisme. Deze thema’s worden op zichzelf, maar ook in combinatie met elkaar onderzocht. Ze worden zowel in België als in internationaal-vergelijkend perspectief onderzocht, zonder dat we gebonden zijn aan een bepaald beleidsniveau. We gebruiken daarvoor zowel kwantitatieve (surveys, experimenten, etc) als kwalitatieve (interviews, QCA, etc) methoden.

Prof. dr. Bram Wauters
website

Centrum voor Duurzame Ontwikkelingcdo

Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) werd opgericht in 1995 en wil via wetenschappelijk onderzoek, innovatief onderwijs en maatschappelijke dienstverlening het duurzaamheidsdenken verankeren in onze samenleving. De onderzoeksfocus ligt op duurzaamheidstransities en toekomstscenario's, duurzaamheidscontroverses, discoursen en socio-technische verbeelding, duurzaamheidseducatie, circulaire economie, duurzame steden, enz.

Prof. dr. Thomas Block
website

Het Gents Instituut voor Internationale en Europese Studies (GIES)

logo GIES.pngHet onderzoek aan GIES focust op zes thema’s die sterk met elkaar verbonden zijn, namelijk politieke economie, klimaat-energie-milieu, ontwikkeling, geopolitiek en strategie, (inter-)regionalisme en governance. Gezien de sterke focus op de EU bij onze onderzoekers, neemt de EU een transversale plaats in binnen dit thematisch profiel. Het GIES is momenteel betrokken bij een 25-tal PhD- en postdoc-onderzoeksprojecten over deze thema’s. Hoewel het meeste GIES onderzoek vertrekt vanuit de politicologie en internationale betrekkingen, staan we ook open voor interdisciplinair onderzoek, bijvoorbeeld door samenwerking met collega's van afdelingen Europees recht, geschiedenis en economie.

Prof. dr. Fabienne Bossuyt
website