Verenigde Staten van Amerika

NIDA, National Institute on Drug Abuse

Het Nationaal Instituut voor Druggebruik werd in 1974 opgericht, en werd in 1992 deel van de Nationale Gezondheidsinstituten, Departement Gezondheid en Menselijke Diensten. Het instituut bestaat uit afdelingen en kantoren, en elk deel speelt een belangrijke rol in drugmisbruikprogramma's.

website:  http://www.nida.nih.gov/NIDAHome.html

The Stanton Peele Addiction Web Site

Stanton Peele onderzoekt, denkt en schrijft over verslaving sinds 1969. Zijn eerste boek, Love and Addiction (1975) sloeg in als een bom. Zijn experimentele en omgevingsbenadering van verslaving revolutioneerde het denken over het onderwerk door aan te tonen dat verslaving niet gelimiteerd is tot verdovende middelen, maar dat verslaving een patroon is voor gedrag en ervaring, en best te verstaan is door de relatie van het individu met zijn of haar wereld te onderzoeken. Dit is een duidelijke niet-medische benadering. Het boek ziet verslaving als een algemeen gedragspatroon dat iedereen op verschillende niveaus ooit wel eens ervaart.

website: https://peele.net/

RAND

RAND is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met het verbeteren van publiek beleid door onderzoek en analyse. Ze hebben reeds verschillen invloedrijke onderzoeken gevoerd naar alcohol en andere drugsbeleid over de jaren heen. Enkele van hun recente onderzoeken is online beschikbaar.

website: http://www.rand.org

Addictive Behaviors Research Center (ABRC), University of Washington

geen info

Alcohol and Drug Abuse Program, Washington State University, Pullman

Het doel van het Alcohol en Drugsmisbruik Programma aan de Washington State University is het onderzoek van drugmisbruik te promoten binnen de staat Washington. Dit programma krijgt een deel van de taksen op alcohol en verdeelt het geld onder substanties misbruik onderzoekers voor grote proefonderzoeken. Het programma sponsort ook seminaries over substantiemisbruik, helpt bij de aankoop van relevantie bibliotheek-materialen en helpt de faculteit in onderzoeks-knowhow in het veld van substantiesmisbruik.

Alcohol and Drug Abuse Institute (ADAI), University of Washington, Seattle

Het Alcohol- en Drugsmisbruik Insituut is een multidisciplinair onderzoekscentrum aan de Universiteit van Washington. Hun missie is het steunen van en faciliteiten toekennen aan onderzoek en het verspreiden van de verworven kennis over alcohol- en drugsmisbruik.

website: https://www.washington.edu/research/research-centers/alcohol-and-drug-abuse-institute/

ARU, Addiction Research Unit/University at Buffalo

website: http://www.buffalo.edu/departments/details?id=923&q=Unit

Alcohol Research Group (ARG), Berkeley

De Alcohol Onderzoeksgroep werkt sinds 1959 in het veld van de epidemiologische studies van alcohol en gezondheidsdiensten. Het ARG is de thuis van één van de vijftien National Alcohol Research Centers gesubsidieerd door het National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA). Het grootste deel van de fondsen van het ARG komt van het NIAAA, andere giften zijn hen geschonken door het National Institute on Drugs Abuse, het National Institute for Mental Health, de Centers for Disease Control, het Center for Substance Abuse Treatment en de Robert Wood Johnson Foundation. Voor het ogenblik focust hun onderzoek zich op alcohol en drugsgebruik en de daarmee gepaarde problemen, onderzoek voor gezondheidsdiensten, politieke analyse, en de studie van gemeenschapsantwoorden en interventies. De groep bestudeert ook algemene en specifieke populaties, zoals individuen in behandeling, mensen die van bijstand leven, zwangere vrouwen, patiënten in de spoedafdeling en daklozen.

Bowles Center for Alcohol Studies, University of North Carolina, Chapel Hill

Het Hargrove 'Skipper' Bowles Center for Alcohol Studies voert, coördineert en promoot klinisch onderzoek naar de oorzaken, preventie en behandeling van alcoholisme en alcohol misbruik. Ze zijn één van de 14 Alcohol Research Centers die gesteund worden door het National Institute on Alcohol Abuse en Alcoholism (NIAAA). Het centrum is dankbaar voor de steun die ze krijgen van het NIAAA, hun privé-weldoeners en de burgers van Noord-Carolina.

website: http://www.med.unc.edu/alcohol

CAAS, The Center for Alcohol and Addiction Studies

Het CAAS heeft twee geassocieerde trainingsprogramma's, één gesteund door NIAAA over alcoholmisbruik en één gesteund door het NIDA over drugmisbruik. Deze trainingsprogramma's verschaffen opleiding aan postdoctorale onderzoekers in het medische en sociaal-wetenschappelijke domein.

Center for AIDS Prevention Studies (CAPS), University of California, San Francisco

Het Center for AIDS Prevention Studies (CAPS) werd in 1986 opgestart om : - Lokaal, nationaal en internationaal interdisciplinair onderzoek te voeren naar methodes om HIV infectie en de gevolgen ervan te voorkomen; - Samenwerking stimuleren tussen academische onderzoekers, algemene gezondheidsspecialisten en gemeenschapsgebaseerde organisaties; - Nieuwe wetenschappers op te leiden om AIDS preventie onderzoek te voeren; - Kennis, methodes, effectief onderzoek en preventiemodellen te verspreiden; - Bij te dragen tot beleidsontwikkeling gerelateerd met de HIV epidemie op lokale, staats, nationale en internationale niveaus; - Ethische kwesties in verband met HIV onderzoek, preventie en zorg te analyseren en op te lossen; Samen te werken met wetenschappers van ontwikkelingslanden om AIDS preventie-onderzoek te voeren.

website: http://www.caps.ucsf.edu

CASA, The National Center on Addiction and Substance Abuse at Columbia University

De doelstellingen van CASA zijn de volgende:

  • Amerikanen informeren over de sociale en economische kost van substantiemisbruik en hun impact op hun leven;
  • Vaststellen welke preventie, behandeling en wettelijke vervolging werkt;
  • Aanmoedigen van elk individu en instituut om verantwoordelijkheid te nemen om substantiemisbruik en substantieverslaving tegen te gaan;
  • De mensen aan de frontlinie het gereedschap bezorgen dat ze nodig hebben;
  • Het verwijderen van het stigma van misbruik en schaamte en wanhoop vervangen door hoop.

link: https://ccsso.org/resource-library/national-center-addiction-and-substance-abuse-casa

Center for Drug and Alcohol Studies (CDAS), University of Delaware

Het CDAS werd opgericht aan de Universiteit van Delaware in 1991 om het onderzoek naar drugmisbruik te vergemakkelijken. Twee belangrijke onderzoekslijnen werden uitgezet: ten eerste het bestuderen van de oorzaken en gevolgen van drugmisbruik, ten tweede het onderzoek naar HIV en aids.

website: https://www.cdhs.udel.edu/

Center for Prevention Research, University of Kentucky

Het centrum voor preventie-onderzoek aan de universiteit van Kentucky werd in 1987 opgestart met subsidies van het National Institute on Drug Abuse (NIDA), een dochtermaatschappij van de National Institutes of Health (NIH). Het centrum was het eerste in zijn soort dat door het NIDA gesubsidieerd werd. Het centrum is een nationaal erkend multi-disciplinair sociaal wetenschappelijk instituut dat zich specialiseert in zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek naar de effecten, voorspellers en preventies van sociaal gedrag welk gedrag gezondheidskosten tot gevolg heeft.

CEDAR, The Center for Education and Drug Abuse Research

De doelstelling van CEDAR is het aanmoeidgen van onderzoek naar drugmisbruik, hierbij gebruik makend van longitidunaal onderzoek als strategie. De fondsen voor onderzoek zijn afkomstig van het Nationaal Instituut NIDA.

website: -

Drug Dependance Research Center, Langley Porter Psychiatric Institute, the University of California, San Francisco

Het Drug Dependance Research Center is geïnteresseerd in de studie van de farmaceutica, en psychologie van veelvoudig misbruikte drugs in mensen. Alhoewel de tol van de drugs overbekend is, de mechanismen waarmee drugs hun effecten produceren zijn meestal niet gekend. Het centrum probeert klaarheid te scheppen in het misbruik van drugs en tracht betere behandelingsmethodes te ontwikkelen. Ze werken enkel met mensen en gebruiken experimentele modellen waar farmaceutisch actieve doses van drugs bestudeerd worden onder gecontroleerde omstandigheden bij vrijwilligers. Enkele van de onderzoekers zijn Dr. Reese Jones, Dr. John Mendelson, Dr. Debra Harris, Dr. Peyton Jacob III en Dr. Neal Benowitz.

Harvard Medical School, Division on Addictions

De missie van de 'verslavingsdivisie' van Harvard Medical School is het wereldwijde begrip van 'verslaving' te versterken door middel van innovatief onderzoek, opvoeding, en de mondiale uitwisseling van informatie. Hun ultieme doel is de individuele, sociale, medische en economische last veroorzaakt door verslaving te verlichten. De verslavingsdivisie biedt aanmoediging, opvoeding en training aan aan zowel de volgende generatie gezondheidswerkers die verslavingsstoornissen behandelen, en aan wetenschappers die verslaving bestuderen. De divisie zal beleidsmakers en het grote publiek voorzien van kennis. Ook zorgen ze voor een boodschap van medeleven, tolerantie, acceptatie en hoop door Harvard's engagement aan de vooruitgang van de verslavingswetenschap.

The Heffter Research Institute, Santa Fe

website: http://www.heffter.org

IDAP, Institute for Drug Abuse Prevention, Indiana University

Het Instituut voor Drugs Misbruik Preventie is een multidisciplinair onderzoeks- en service instituut dat drugsmisbruikpreventie onderzoek, training en service activiteiten coördineert, en een 'onderzoeks- en service infrastructuur' levert om dergelijke activiteiten te steunen. Het instituut werd gestart in 1990 om de gelegenheden voor interdisciplinaire betrokkenheid in drugsmisbruikpreventie te versterken, en om barrières tussen interdepartementale samenwerking op te heffen. Hun projecten zijn onder andere toegepast preventie onderzoek, evaluatie en onderzoeksprojecten, werking van het Indiana Prevention Resource Center, en het verschaffen van technische bijstand aan andere agentschappen.

website: https://directory.iu.edu/dept/details/BL/344

MAPS Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies

De Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) is een lidmaatschaps- non-profit onderzoeks- en opvoedingsorganisatie die ongeveer 1800 leden telt. Ze staan wetenschappers bij om onderzoeken te ontwerpen, bekostigen en toestemming te krijgen, en ook om te rapporteren over onderzoeken over de helende en spirituele mogelijkheden van MDMA, psychedelische drugs en marijuana.

website: http://www.maps.org

RIA, Research Institute on Addictions, Buffalo, NY

RIA heeft 33 jaar ervaring in innovatief verslavingsonderzoek. De missie van het het RIA is om bij te dragen aan volgende velden van verslavingsonderzoek: etiologie, preventie en behandeling, sociale, psychologische en neuropsychologische aspecten, en gezondheids- en medische aspecten.

Rutgers Center of Alcohol Studies, Rutgers The State University, New Jersey

Het centrum voor alcoholstudies (CAS) is een multi-disciplinair instituut gewijd aan de verwerving en verspreiding van kennis over psycho-actief substantiegebruik en gerelateerde fenomenen met de nadruk op alcoholgebruik en gevolgen. Het wijde programma van basis en toegewijd onderzoek wordt gevoerd door wetenschappers uit de biologische wetenschappen (voornamelijk biochemie en neurofarmacologie), psychologie (klinisch en experimenteel), en sociologie. De brede missie van het centrum is gebouwd rond 5 centrale thema's:

  • Onderzoeken (basis, klinisch en toegepast) van de karakteristieken, ontwikkeling, etiologie, en behandeling van psycho-actief substantiegebruik, misbruik en afhankelijkheid door het gebruik van relevantie biologische, psychologische en socio-culturele paradigma's.
  • Ontwikkelen, implementeren en evalueren van op theorie gebaseerde klinische, preventie en educatieve programma's en diensten voor een gepast doelpubliek.
  • Bevorderen van de overdracht en gebruik van de vakkennis van het centrum door het aanleveren van educatieve en leerzame trainingen voor studenten en professionals in basiskennis, het voeren van onderzoek, en het leveren van klinische en preventieve diensten; en om deze kennis over te dragen aan andere individuen, groepen, organisaties en agentschappen in de gemeenschap.
  • Toegang verlenen tot de belangrijkste kennis aan studenten, onderzoekers, medisch personeel, opvoedings- en preventiespecialisten, en bezorgde derden door het identificeren, organiseren en verspreiden van de fundamentele empirische, theoretische en praktische literatuur.
  • Bijstaan van organisaties, zowel publiek als privaat, die belast zijn met het beleid in de analyse van gerelateerde onderwerpen.

Drug Policy Alliance (USA)

De Drug Policy Alliance is America's grootste organisatie die poogt de oorlog tegen drugs te winnen, en die nieuwe drugsbeleidsvormen promoot gebaseerd op algemeen gezond verstand, wetenschap, publieke gezondheid en mensenrechten. De Alliance, die zijn hoofdkwartier in New York City heeft, heeft ook kantoren in California, Washington, DC, New Mexico en New Jersey. Executive director is Ethan Nadelmann.

website: http://www.drugpolicy.org/

Alcohol Beverage Medical Research Foundation (ABMRF)

De Alcoholic Beverage Medical Research Foundation (ABMRF) is de grootste, onafhankelijke non-profit organisatie in Noord-Amerika die zich volledig wijdt aan ondersteunend onderzoek naar de effecten van alcohol op de gezondheid, gedrag, en preventie van alcohol-gerelateerde problemen.

De stichting werd opgericht als een 501(c)(3) organisatie in 1982 met de hulp van alcoholproducerende bedrijf in de Verenigde Staten. Deze belangrijke samenwerking bestaat vandaag nog altijd.

De stichting, met hoofdkwartier in Baltimore, heeft reeds projecten gesteund voor meer dan 360 academische onderzoekers in meer dan 170 universiteiten en onderzoeksinstituten in de VSA en Canada.

website: https://fconline.foundationcenter.org/grantmaker-profile/?key=ALCO011

Center for Addiction and Pregnancy, Johns Hopkins University, Baltimore

Het Center for Addiction and Pregnancy (CAP) biedt een innovatieve benadering aan om moeders en kinderen te helpen met de psychische, emotionele en sociale problemen veroorzaakt door verslaving. CAP, een thuisverplegend en residentieel programma levert een uitvoerige, gecoördineerde en multidisciplinaire benadering voor een van de grootste problemen van vandaag: drugverslaafde moeders en hun drugsaangetaste baby's.

DRCnet, Drug Reform Coordination network

Het Drug Reform Coordination Network werd in 1993 gestart en groeide al gauw uit tot een nationaal netwerk van meer dan 21 000 activisten en bezorgde burgers waaronder ouders, opvoeders, studenten, advocaten, gezondheidsspecialisten, academici, and anderen die werken voor een nieuw drugsbeleid vanuit verschillende perspectieven: schadebeperking, hervormings-, veroordelings- en forfaitaire wetten. DRCnet is tegen de vlaag van gevangenisbouwen en steunt rationele beleidsvormen consistent met de principes van vrede, gerechtigheid, vrijheid, medeleven en waarheid. Elk van deze voorgaande principes werd reeds gecompromitteerd in de naam van de 'Drug War'.

website: http://drcnet.org