Onderzoek

Binnen de Universiteit Gent werd in 2013 het Gents Instituut voor Gezondheidsrecht (GIG) opgericht. Dit samenwerkingsverband bundelt de expertise die in diverse vakgroepen binnen de UGent aanwezig is op het vlak van het gezondheidsrecht. De leden van het GIG maken deel uit van de verschillende vakgroepen en dat is logisch want het gezondheidsrecht wordt zelf gekenmerkt door een multidisciplinaire benadering (het heeft vertakkingen naar zeer uiteenlopende rechtsdomeinen en verschillende rechtstakken). Omwille van het interdisciplinaire karakter van het gezondheidsrecht streeft het GIG bij de uitbouw van haar activiteiten naar een maximale uitwisseling van expertise met andere onderzoeksinstanties zoals bijvoorbeeld het BIG (Bioethics Institute Ghent) en de faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschappen van de UGent. In de toekomst wordt samenwerking met het werkveld, alsook interuniversitaire samenwerking beoogd.

Onderzoeksthema's :

Dra. Marlies Eggermont:

"Het wettelijk kader van de beroepsuitoefening van de vroedvrouw in historisch perspectief: een proces van juridisering en demonopolisering"