Anti-discriminatieverklaring

De Universiteit Gent heeft in 2008 een 'anti-discriminatieverklaring' aangenomen. De Faculteit Recht en Criminologie onderstreept uitdrukkelijk deze verklaring.

de Anti-discriminatieverklaring

uittreksel

In aansluiting op haar missieverklaring wenst de Universiteit Gent de volgende beginselen in herinnering te brengen en te onderstrepen.

  • De maatschappij moet aan elke persoon optimale ontwikkelingskansen bieden: elke persoon heeft het basisrecht op een maximale ontplooiing van zijn of haar mogelijkheden; de Universiteit Gent moet daartoe haar bijdrage leveren.
  • De persoonlijke karakteristieken van bepaalde studenten of hun etnisch-culturele achtergrond en sociale ongelijkheid kunnen hun opleidingskansen in het lager en secundair onderwijs en derhalve ook in het hoger onderwijs nadelig beïnvloeden. De Universiteit Gent wenst de studie van deze problemen te stimuleren en een actieve bijdrage tot hun oplossing te leveren.
  • Het is bijzonder waardevol dat meer en meer studenten met uiteenlopende etnische of godsdienstige achtergrond, universitaire studies aanvatten. De Universiteit Gent wenst de kansen op wederzijdse verrijking die hieruit voortvloeien te stimuleren; ze streeft er ook naar, aan de problemen inzake individuele ontplooiing en onderlinge communicatie, die hierdoor zouden ontstaan, met bijzondere maatregelen tegemoet te komen.
  • Het is een belangrijke opgave alle vormen van discriminatie zoals gedefinieerd in artikel 2 zoveel mogelijk te bestrijden.

Om die reden heeft de Universiteit Gent beslist een academische gedragscode uit te werken die ertoe moet bijdragen discriminatie uit te bannen en de individuele ontplooiing van en de onderlinge contacten en wederzijdse verrijking tussen leden van de universitaire gemeenschap van uiteenlopende achtergrond te bevorderen.

volledige tekst

De integrale tekst van de Anti-discriminatieverklaring.