Handboek Belgisch publiekrecht

J. Vande Lanotte, G. Goedertier2010-belgisch-publiekrecht.jpg

De overheid regelt een belangrijk deel van ons leven. Zowel op economisch, sociaal als cultureel vlak worden maatschappelijke evoluties door de overheid gestuurd. Het is daarom belangrijk te weten hoe die overheid werkt. Wie zijn de bestuurders, hoe worden ze verkozen of benoemd, hoe leggen ze verantwoording af, welke regels moeten ze volgen, ...? Maar even belangrijk is de verhouding tussen de overheid en de rechtsonderhorigen. Welke rechten heben de rechtsonderhorigen, hoe wordt de rechtsbescherming tegen de overheid georganiseerd, ...?

Dit "Handboek Belgisch Publiekrecht" heeft de bedoeling op deze en andere vragen een antwoord te bieden. Dat antwoord moet wetenschappelijk onderbouwd, maar vooral duidelijk zijn. De lezer zo goed mogelijk informeren is de eerste bedoeling van het boek.

Het boek is het tweede deel in de reeks "Inleiding tot het publiekrecht" en vormt een logische aanvulling bij het eerste deel "Basisbegrippen", waarin de belangrijkste publiekrechtelijke begrippen in alfabetische volgorde worden uitgelegd. Niettemin kan dit boek als een op zichzelf staand handboek worden beschouwd. Terwijl de belangrijkste doelstelling van de "Basisbegrippen" didactisch van aard is, is dit niet uitsluitend het geval bij dit boek. Ook praktijkjuristen moeten er gebruik van kunnen maken. Vandaar dat sommige hoofdstukken verder zijn uitgewerkt dan voor studenten is vereist. In de voetnoten wordt daarom ook verwezen naar de belangrijkste rechtsleer.

De stof in dit boek werd bijgehouden tot 1 september 2009.

VANDE LANOTTE, J., GOEDERTIER, G., Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, xlvi + 1530 p. (Gandaius Handboeken)
ISBN 978 90 4860 487 6

Een studentenversie (softcover) is beschikbaar.

Meer informatie

Gandaius Handboeken

Dit standaardwerk wordt als eerste titel opgenomen in de Gandaius "Handboekenreeks" van de UGent.
Deze handboeken bestrijken de verschillende juridische vakgebieden. Zij zijn opgevat als een wetenschappelijk onderbouwde en gedocumenteerde synthese van de verschillende rechtsdisciplines die worden onderwezen in de rechtenopleiding, bestemd voor de student en de alumnus die ermee heeft leren werken tijdens zijn opleiding, alsook als basiswerk voor rechtspractici in het algemeen.