Opleiding Inleiding tot het recht voor gerechtsdeskundigen

De zeer sterk toegenomen technische complexiteit van onze samenleving leidde ertoe dat deskundigen-onderzoek een prominente rol verworven heeft in juridische besluitvormingsprocessen. Steeds vaker velt de rechter, de arbiter of de verzekeraar slechts een oordeel aan de hand van de conclusies van een expert. De praktijk wijst echter ook uit dat deskundigenbewijs – niettegenstaande de inhoudelijk hoogstaande kwaliteit van het rapport - vaak problematisch is. Soms worden elementaire regelen van behoorlijke procesvoering n.a.v. het deskundigenonderzoek miskend, wordt er onvoldoende rekening gehouden met de vereisten van onpartijdigheid en onafhankelijkheid, loopt de kostprijs of de duur van de expertise uit de hand, wordt er ontoereikend toezicht uitgeoefend op het verloop van het deskundigenonderzoek en de doelmatigheid ervan, …

Afgezien van de vaktechnische vraagstukken zijn de juridische en deontologische problemen waarmee de deskundige geconfronteerd wordt bijzonder complex. De nood aan een bijkomende professionele vorming op hoog niveau van de (gerechtelijk) expert of kandidaat (gerechtelijk) expert is groot.

De wetgever heeft via de wet van 10 april 2014 een nationaal register van gerechtsdeskundigen ingesteld. De vereiste juridische kennis in hoofde van de deskundige voor opname in dit nationaal register werd in het KB van 30 maart 2018 bepaald.

De opleiding "Inleiding tot het recht voor gerechtsdeskundigen" beantwoordt volledig aan de door de wet en het KB voorgeschreven opleidingsvereisten voor de juridische kennis in hoofde van de kandidaat-gerechtsdeskundige die zijn opname in het nationaal register van gerechtsdeskundigen ambieert. De minister van Justitie leverde, na evaluatie, aan deze opleiding het daartoe vereiste attest af.

VRAGEN OM MEER INFORMATIE / INSCHRIJVEN

Heb je vragen? De meeste antwoorden vind je terug in de opleidingsbrochure (meest recente editie: 2022-2023).

Wil je op de hoogte gehouden worden over de volgende editie of wil je inschrijven? Ga dan naar het platform van Gandaius Academy

Vervolgopleidingen

Een aantal zusterfaculteiten biedt, als aanvulling op dit juridisch programma, een voor kandidaat-gerechtsdeskundigen bijkomende vaktechnische opleiding aan in bepaalde disciplines. Hierin zal aandacht gewijd worden aan een aantal technische onderwerpen die van bijzonder belang zijn voor deskundigen werkzaam op deze terreinen. Tevens zal ingegaan worden op voor experts relevante nieuwe ontwikkelingen in het betrokken vakgebied.

De betrokken faculteiten bepalen elk jaar of deze opleidingen ook effectief ingericht worden.

Expertisetechnieken

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur & Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
UGAIN – UGent Academie voor INgenieurs
Technologiepark 904, ‘Labo Magnel’, 9052 Zwijnaarde

Forensische toxicologie en DNA-onderzoek

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Forensisch Instituut
Harelbekestraat 72, 9000 Gent

Veterinair-technische aspecten van deskundigenonderzoek

Faculteit Diergeneeskunde
Prof. dr. Sarne De Vliegher
Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde
Salisburylaan 133, 9000 Gent

Vertalers / tolken

Vertalers en tolken die het bewijs van juridische kennis willen behalen voor opname in het nationaal register van vertalers en tolken kunnen terecht bij onze zusterfaculteit Letteren en Wijsbegeerte, meer bepaald bij haar opleidingen 'beëdigd vertaler' en 'beëdigd tolken'.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie
Groot-Brittanniëlaan 45, 9000 Gent

Nationaal register voor gerechtsdeskundigen