Veel gestelde vragen na aankomst in bestemming

Herinschrijving in Oasis

  • Hoe moet ik mijn uitwisselingsvakken registreren in het curriculum in Oasis nadat ik mij heb ingeschreven voor het academiejaar waarin mijn uitwisseling plaatsvindt?

Na je inschrijving voor het nieuwe academiejaar zullen de uitwisselingsvakken die je hebt opgegeven bij je aanvraagprocedure automatisch overgenomen worden in je curriculum. Het is noodzakelijk dat je dit curriculum verder aanvult met de vakken die je zal volgen in het semester dat je in Gent blijft.

  • Na aankomst heb ik vernomen dat een aantal vakken niet meer gedoceerd worden of er overlappingen zijn in mijn uurrooster. Wat moet ik doen?

Als blijkt dat je eerder goedgekeurde studieprogramma onuitvoerbaar is, dan moet je een programmawijziging aanvragen. Let op: de wijzigingen die je doorvoert in het buitenland zijn hier niet automatisch gekend en moeten ook eerst goedgekeurd worden door de faculteit. Aanwijzingen voor het aanvragen van een programmawijziging vind je ook onder "Procedure na aankomst".

Programmawijzigingen

  • Moet ik het IRO inlichten van eventuele Gentse vakken die ik wijzig in mijn curriculum tijdens mijn uitwisselingsjaar (van toepassing enkel ingeval van semester uitwisselingen)?

Je hoeft tijdens je uitwisselingsjaar aan het IRO enkel goedkeuring te vragen voor wijzigingen aan de buitenlandse vakken in je curriculum.
Wijzigingen aan Gentse vakken, worden behandeld door de FSA. 

Let er wel op dat je voor je totaalpakket (dus Gentse + buitenlandse vakken) voldoet aan de vereisten om te kunnen slagen voor een welbepaald jaar (bv. indien je rekening moet houden met GIT-/andere regelingen).

In het geval van twijfel i.v.m. dit laatste, lees je het best het Vademecum Curriculumcommissie Rechten of Curriculumcommissie Criminologie na: http://www.ugent.be/re/nl/faculteit/decanaat/commissies/curriculum.htm  Bij verdere vragen hierover contacteer je de FSA:

Voor de opleiding Rechten: Evi.Nemeth@UGent.be;

Voor de opleiding Criminologische Wetenschappen: Goele.Stevens@UGent.be.

 Equivalenties en aantal keuzevakken (Grondige/ Bijzondere Studies) in curriculum

  • Moet ik tijdens mijn uitwisseling of erna rekening houden met het aantal Grondige Studies/ Bijzondere Studies dat ik opneem in mijn curriculum?

Studenten die een uitwisseling meemaken in 1 van hun beide Masterjaren, moeten tijdens of na hun uitwisseling geen rekening houden met de regel om 42 studiepunten aan GS en 20 studiepunten aan BS opgenomen te hebben over hun 2 Master jaren. De buitenlandse studiepunten tellen dus zonder bijkomende vereiste mee voor het behalen van de benodigde studiepunten (minimum 120 voor de 2 Master jaren samen). Soms kan de uitwisseling wel leiden tot het opnemen van iets meer vakken dan voor thuisblijvers het geval is (indien de buitenlandse vakken kleiner zijn of minder studiepunten tellen) of tot een iets minder aantal vakken (indien de buitenlandse vakken hoog aantal studiepunten tellen). Wij honoreren Gentse vakken met 6 studiepunten (bv. GS) of 4 studiepunten (bv. BS) maar in het buitenland is dit voor het equivalent van deze vakken zelden zo.

Studenten die tijdens Eerste Master op uitwisseling gaan, dienen bij terugkeer wel te zorgen dat de plichtvakken nog gevolgd worden en dat de rest aan studiepunten opgevuld worden met GS/ BS.

  • Moet ik in mijn curriculum Gentse equivalenties opgeven voor in het buitenland gekozen vakken?

Je hoeft voor de samenstelling van uw curriculum tijdens jaar/ semester van uitwisseling geen equivalenties op te geven voor buitenlandse vakken.

Learning Agreement

  • Ik ben aangekomen in het buitenland; binnen welke termijn moet ik mijn Learning Agreement laten ondertekenen door de uitwisselingscoördinator?

De faculteit aanvaardt aanvragen tot wijziging aan je studieprogramma binnen de maand na aankomst ter plaatse. Voor het eerste semester wordt je Learning Agreement verwacht vóór midden oktober; voor het tweede semester is dat vóór begin maart.

 Transcript of records

  • Wie regelt de puntenoverdracht uit de gastinstelling naar de Universiteit Gent?

De student moet zelf het initiatief nemen om de gastinstelling te vragen zijn/ haar punten tijdig door te sturen naar Gent. De puntenoverdracht moet in elk geval vóór de deliberaties gebeurd zijn. Voor eerste zittijd is de deadline hiervoor 28 juni, voor tweede zittijd of voor punten behaald aan partinerinstellingen met een afwijkend semestersysteem is dit 20 augustus.

  • Hoe gebeurt de puntenomzetting? Worden mijn punten naar beneden gehaald of of naar boven getrokken?

De punten worden omgezet volgens een omzettingstabel. Deze tabel is de weergave van afspraken gemaakt tussen de faculteit en de buitenlandse gastuniversiteit en is enkel een vertaling van de punten (dus geen opwaartse of neerwaartse waardering van punten) naar de schaal 0-20. De tabel wordt jaarlijks bijgewerkt en ter beschikking gesteld aan studenten op Minerva