Doctoraat

Welke doctoraten?

Bij de Faculteit Recht en Criminologie kunnen volgende doctoraten behaald worden:

 • Doctor in de rechten
 • Doctor in het notariaat
 • Doctor in de criminologische wetenschappen

Voor houders van een Belgisch diploma:

Algemene toelatingsvoorwaarde:

 • Het bezit van een masterdiploma (of gelijkwaardig) van een erkende Belgische hogeronderwijsinstelling
 • Het universiteitsbestuur kan een bijkomend onderzoek verlangen, waarin gepeild wordt naar je geschiktheid om in de betrokken discipline wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en de resultaten ervan in een proefschrift neer te leggen.

Hoe gaat u te werk?

 1. De student zoekt een promotor en onderzoeksthema en stelt een onderzoeksplan op. De promotor start de PhD procedure op in Oasis en dit wordt verder aangevuld door de kandidaat-doctorandus. Na finale goedkeuring van de centrale diensten wordt het dossier voorgelegd binnen de faculteit.
 2. De Facultaire doctoraatscommissie nodigt de kandidaat-doctorandus uit en geeft een advies voor de FR.
 3. De aanvraag tot first enrolment, het onderzoeksplan en het advies van FDC worden geagendeerd op de Faculteitsraad Recht en Criminologie, die zijn goedkeuring moet verlenen.
 4. De Faculteitsraad keurt de aanvraag goed en geeft dit elektronisch via Oasis door aan het centraal inschrijvingsbureau.
 5. De student schrijft zich officieel in op de rol van de Universiteit Gent (waar? welke documenten moeten meegebracht worden?).
 6. Na de inschrijving op de rol ontvangt de student de uitnodiging tot het betalen van het verschuldigde studiegeld.

Wie zich inschrijft voor het doctoraat wordt eveneens ingeschreven voor één van de Doctoral Schools en verwerft het recht om de doctoraatsopleiding Universiteit Gent te volgen (in onze faculteit is dit geen verplichting).

Gezamenlijk doctoraat (UGent èn een andere universiteit)

Voor het gezamenlijk doctoraat geldt dezelfde procedure, zij het dat hier afwijkende regelgeving m.b.t. het studiegeld kan gelden.

Voor houders van een buitenlands diploma / For holders of a foreign degree:

Admission requirements

Full list of admission requirements

Application procedure in case of funding: mostly electronic

PhD supervisors are invited to register their international candidates who have acquired funding via Oasis.

Application procedure without funding: standard procedure

 

In short:

 1. The applicant seeks a PhD supervisor/promotor.
 2. When the promotor has agreed, he/she starts up the application in Oasis. After receipt of an email of the promotor, the student fills in all necessary data in Oasis.
 3. The application is assessed by the PhD Admission Office and thereafter by the Faculty's Doctoral Commission and Faculty Council.
 4. The Faculty Council confirms its approval via Oasis.
 5. The PhD Admission Office sends a letter of admission to the applicant.