Doctoraat

Welke doctoraten?

Bij de Faculteit Recht en Criminologie kunnen volgende doctoraten behaald worden:

 • Doctor in de rechten
 • Doctor in het notariaat
 • Doctor in de criminologische wetenschappen

Voor houders van een Belgisch diploma:

Algemene toelatingsvoorwaarde:

 • Het bezit van een masterdiploma (of gelijkwaardig) van een erkende Belgische hogeronderwijsinstelling
 • Het universiteitsbestuur kan een bijkomend onderzoek verlangen, waarin gepeild wordt naar je geschiktheid om in de betrokken discipline wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en de resultaten ervan in een proefschrift neer te leggen.

Hoe gaat u te werk?

 1. De student zoekt een promotor en onderzoeksthema, stelt een onderzoeksplan op en bezorgt het ingevulde formulier 'First enrolment doctorate' aan het decanaat.
 2. De Facultaire doctoraatscommissie nodigt de kandidaat-doctorandus uit en geeft een advies voor de FR.
 3. Het onderzoeksplan, advies van FDC en first enrolment document worden geagendeerd op de Faculteitsraad Recht en Criminologie, die zijn goedkeuring moet verlenen.
 4. De Faculteitsraad stelt een begeleidingscommissie samen en informeert de student en de centrale diensten van hun beslissing (first enrolment document wordt door FSA aangevuld en opgehaald door de student).
 5. De student schrijft zich officieel in op de rol van de Universiteit Gent (waar? welke documenten moeten meegebracht worden?).
 6. Na de inschrijving op de rol ontvangt de student de uitnodiging tot het betalen van het verschuldigde studiegeld.

Wie zich inschrijft voor het doctoraat wordt eveneens ingeschreven voor één van de Doctoral Schools en verwerft het recht om de doctoraatsopleiding Universiteit Gent te volgen (in onze faculteit is dit geen verplichting).

Gezamenlijk doctoraat (UGent èn een andere universiteit)

Voor het gezamenlijk doctoraat geldt dezelfde procedure, zij het dat hier afwijkende regelgeving m.b.t. het studiegeld kan gelden.

Voor houders van een buitenlands diploma / For holders of a foreign degree:

Admission requirements

Full list of admission requirements

Application procedure in case of funding: mostly electronic

PhD supervisors are invited to register their international candidates who have acquired funding via the online tool PhD Wizard.

Application procedure without funding: standard procedure

The standard procedure in full

In short:

 1. The applicant seeks a PhD supervisor/promotor.
 2. When the promotor has agreed, the applicant sends an e-mail to the central PhD Admission Office, mentioning various details (see Standard Procedure in full).
 3. The applicant will receive the PhD application form, which needs to be filled in and sent back to the central PhD Admission Office, together with ALL required documents.
 4. The application form is assessed by the PhD Admission Office and thereafter by the Faculty Council (after internal advice of the Commission for Foreign Students).
 5. The application form is returned to the PhD Admission Office together with the Faculty Council decision.
 6. If successful, the PhD Admission Office sends a letter of admission to the applicant.