Onderwijsinnovatieprojecten

Webklassen om bewust te kiezen voor criminologie

Dit onderwijsinnovatieproject beoogt een betere communicatie over de inhoudelijke en methodologische leerlijnen en de academische competenties die van een potentiële student criminologie worden verwacht. Het project behelst enerzijds de productie van kennisclips die scholieren en hun ouders helder informeren over het criminologisch onderwijs en onderzoek aan de faculteit, en waarin studenten en lesgevers toekomstige studenten enthousiasmeren voor de opleiding én hen tegelijkertijd een reëel beeld geven van de academische competenties eigen aan de opleiding. Anderzijds behelst het project de aanmaak en organisatie van webklassen. Dit zijn gemoduleerde lessenreeksen met opdrachten die zijn opgebouwd rond thema’s waaraan verschillende competenties gekoppeld zijn die in het eerste jaar van de opleiding aan bod komen. In de lessenreeks/webklassen krijgen studenten online een aantal opdrachten (lezen van teksten, beantwoorden van vragen, een samenvatting maken van een gefilmd college…) waarop ze feedback krijgen. Doel van een webklas is dat de student een reëel beeld krijgt van de opleiding, van het beoogde niveau van het eerste jaar en van de werklast die gepaard gaat met het studeren aan de universiteit.

Het project streeft een meer permanente vorm van communicatie en samenwerking na met potentiële doorverwijzers en vertegenwoordigers van het secundair onderwijs. Ten slotte wil het project de bestaande oriënteringsinstrumenten en studiekeuze-instrumenten (vb. SIMON) aanvullen en actiever inzetten om studiekiezers een helder beeld te bieden van de opleiding criminologie aan onze faculteit.

Periode: augustus 2021 – juni 2022

Contact: Prof. dr Tom Decorte en Lien De Neef

Legal Design: juridische vraagstukken benaderen via designtechnieken

Doel

In de module Legal Design benaderen studenten op praktische wijze juridische vraagstukken aan de hand van designtechnieken, in het bijzonder design thinking. Zodoende maken we de studenten warm om mee na te denken over innovatie in het recht door het juridisch apparaat en juridische dienstverlening meer klantgericht, bruikbaar en efficiënt te maken.

Design thinking is een methode waarbij het innovatieproces wordt onderverdeeld in vijf stappen, met name, de (1) ‘empathise’ (heb empathie met de eindgebruiker), (2) ‘define’ (definieer het probleem), (3) ‘ideate’ (genereer ideeën), (4) ‘prototype’ (maak een prototype), en (5) ‘test’ (test de oplossing) fase. Op deze manier kunnen juridische producten, diensten en systemen (her)ontworpen worden met als focus de toegankelijkheid van het recht voor de eindgebruiker. Voorbeelden van nuttige toepassingen zijn talrijk: gebruiksvriendelijke FAQ’s, juridische apps, toegankelijke brochures, helder opstellen van contracten en akten, sterkere argumentatie in conclusies, laagdrempelige dienstverlening, etc.

Om de opleiding zo praktisch mogelijk te maken, krijgen de studenten juridische probleemstellingen van externe partners voorgeschoteld en worden zij gestimuleerd om in kleine groepjes aan de hand van de voormelde stappen een originele oplossing te zoeken. Op het einde van het semester zullen de studenten het voorgestelde ontwerp pitchen voor een jury.

Periode: 12 lesweken eerste semester academiejaar 2021-2022

Contact:  Dr Stéphanie De Coensel - Projectcoördinator en Eveline Van den Abeele - Projectmedewerker

Meer informatie voor de studenten

 • Wil je graag via de universiteit de mogelijkheid krijgen om praktijkgericht aan een concrete legal challenge te werken en wil je graag een diepgaandere kennis opbouwen over hoe het denkproces bij het innoveren kan verlopen?
 • Wil je meer weten over hoe andere sectoren het juridische landschap kunnen beïnvloeden?
 • Heb je een creatieve geest en denk je graag eens ‘out of the box’?
 • Wil je meer te weten komen over recht op maat van de gebruiker?
 • Wil je geëngageerd meewerken aan de juridische wereld 2.0?

Dit is jouw kans!

Schrijf je in voor deze module Legal Design en werk op een gestructureerde wijze een legal prototype uit. Het kan gaan over een specifiek legal product, dan wel over een doordachte vernieuwde wijze van dienstverlening.

De innovatietechnieken, in het bijzonder ‘design thinking’ worden jou uitgelegd door middel van hoorcolleges, interactieve workshops, leermateriaal op Ufora, etc. Je zult niet enkel juristen aan het woord horen, maar ook vooraanstaande profielen uit andere vakdomeinen zoals product-, informatie-, en servicedesign. De technieken bieden een houvast om te gaan innoveren vanuit hetgeen de klant wenst, de bruikbaarheid van hetgeen wordt aangeboden.

We zullen jou en jouw groepsleden begeleiden in het denkproces en zodoende zullen jullie stap voor stap dichter bij het resultaat komen dat jullie op het einde van het semester ook zullen voorstellen aan een jury.
Het wordt een vrij intens traject, maar zal ondernemende studenten zeker een mooie meerwaarde en referentie bieden.


Meer informatie voor opdrachtgevers

Diversiteitssensitief onderwijs

De UGent gelooft in de positieve kracht van diversiteit en inclusie. In het najaar van 2020 besloten vijf faculteiten (Recht en Criminologie, Letteren en Wijsbegeerte, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Farmaceutische Wetenschappen, Geneeskunde en Gezondheidheidswetenschappen) de krachten te bundelen en een gezamenlijk interfacultair initiatief rond diversiteitsgevoelig onderwijs op te maken. Onder coördinatie van de opdrachthouder diversiteit en in samenwerking met DOWA werd een pilootproject uitgewerkt. De ambitie is om een meer diversiteitsgevoelig onderwijs te realiseren waarbij de diversiteitssensitieve houding van lesgevers wordt versterkt en lesgevers in staat zijn om hun eigen leer- en bronnenmateriaal te screenen en aan te passen.

Doel

 • een tool (een scan of reflectie-instrument) ontwikkelen die docenten en UGent-medewerkers moet helpen om beter om te gaan met de diversiteit in al haar facetten;
 • een coachingstraject opzetten dat lesgevers helpt om met de tool om te gaan en waar onderlinge uitwisseling mogelijk is.

De scan en het coachingstraject moeten lesgevers helpen reflecteren over het eigen lesmateriaal, curriculum, de werkvormen, de interactie met studenten ... Lesgevers worden aangemoedigd in de stappen die ze hierin al zetten én gevraagd kritisch te zijn tegenover eurocentrisme, onbewuste bias, stereotypen en goedbedoelde-maar-ongepaste interacties met studenten. Elke student moet zich in het onderwijs kunnen herkennen, en zich gerespecteerd en gezien voelen. Dit komt ten goede aan zowel studenten ongeacht hun achtergrond die zich op die manier beter erkend voelen, als aan de hele studentenpopulatie die zich hierdoor meer diversiteitssensitief zal kunnen opstellen in het latere werkveld en de samenleving.

Het pilootproject loopt van 1 februari 2021 tot 31 januari 2022.

Contact: Dr Pieter Cannoot

Street Law

Het onderwijsinnovatieproject Street Law ging van start in het academiejaar 2020 – 2021. Street Law is een concept waarbij universiteitsstudenten een workshop geven over het recht aan leerlingen uit (de derde graad van) het middelbaar onderwijs.

Het hoofddoel van Street Law is om leerlingen praktische kennis bij te brengen en kritisch te laten nadenken over het recht. De onderwerpen van de workshops hebben steeds betrekking op actuele, maatschappelijke kwesties waarmee de scholieren in het dagelijks leven te maken krijgen. De studenten kiezen, in samenspraak met de docenten, middelbare school en scholieren de onderwerpen van de workshops, die op een activerende manier worden gegeven.

In het academiejaar 2020 – 2021 werkten de studenten, in groepjes van drie, rond volgende thema’s:

 • Sexting
 • De vrijheid van meningsuiting
 • Het traject en de rechten van vluchtelingen
 • Het juridisch kader rond cannabisgebruik bij minderjarigen

Bij Street Law gaan de studenten actief aan de slag met het recht en het ontwikkelen van eigen vaardigheden (onderzoeken, samenwerken, creatief en probleemoplossend denken, presenteren, …), waarbij er een duidelijke wisselwerking is tussen de leerprocessen van de studenten en de scholieren. De rechtenstudenten zijn pas in staat een workshop te geven over een bepaald onderwerp nadat zij een goed afgebakend inhoudelijk onderzoek hebben gevoerd en creatief hebben nagedacht over hun lesplan en welk lesmateriaal en welke (activerende) werkvorm het meest geschikt zijn om kennis over te brengen aan de scholieren. In de sessies on campus krijgen de studenten de nodige ondersteuning en handvaten aangereikt om deze workshops optimaal voor te bereiden.

Daarnaast past Street Law ook binnen het belang dat de UGent hecht aan rolmodellenwerking, waarbij studenten als ervaringsdeskundigen toekomstige studiekiezers kunnen prikkelen en informeren over de rechtenopleiding en het studeren in het hoger onderwijs. De studenten kunnen in het kader van de workshops immers vertellen over hun persoonlijke studiekeuzeproces, hoe ze de rechtenopleiding ervaren, wat hun professionele ambities zijn na hun studie, hoe de lessen en examens in het hoger onderwijs verlopen etc. Heel wat jongeren (in het bijzonder uit kansengroepen) zitten met veel vragen over het studeren aan de universiteit en gaan gemakkelijker in gesprek met generatiegenoten.

Wegens het succes van het innovatieproject zal Street Law ook in het academiejaar 2021 – 2022 aangeboden worden binnen de Professionele en Wetenschappelijke Vaardigheden van de masteropleiding Rechten.

Het aanbod breidt uit van 4 naar 6 rechtsdomeinen (grondwettelijk recht, strafrecht, recht en technologie, migratierecht, economisch recht en internationaal privaatrecht) en ook het aantal participerende scholen wordt verruimd.

Contact: Dr Pieter Cannoot

Plusstudent

In het hoger onderwijs zien we toenemende signalen van individualisme en concurrentie, eerder dan solidariteit tussen de studenten. Daarnaast geven studenten aan dat ze het soms moeilijk hebben om in contact te komen met andere studenten, of stellen zich niet steeds thuis te voelen op de faculteit. Waar studenten wel bereid zijn te helpen, weten ze vaak niet via welk platform ze dit kunnen doen. Vanuit het monitoraat worden reeds initiatieven ondernomen om de sociale integratie van studenten te stimuleren, maar het project Plusstudent speelt specifiek in op het stimuleren van een peer-to-peer werking en moedigt studenten aan om elkaar te helpen en engagementen op te nemen. In 2019 werd een online platform ontworpen waar de noden van studenten makkelijk gekoppeld kunnen worden aan het aanbod. Een hulpzoekende krijgt hier de mogelijkheid een zoekertje te plaatsen dat (na controle van een monitoraatsmedewerker) online komt te staan op het platform, waar andere studenten dan op kunnen reageren en desgevallend contact kunnen opnemen met de vragende partij. De tool kan o.a. gebruikt worden voor het verstrekken van notities bij langdurige afwezigheid o.w.v. ziekte, het fysiek bijstaan van een rolstoelafhankelijke medestudent of medewerkers van de faculteit die op zoek zijn naar studenten voor bepaalde opdrachten. De ratio van het platform is het stimuleren van studentensolidariteit en het motiveren van studenten om extra curriculaire engagementen op te nemen. De Plusstudent is een soort ‘statuut’ dat toegekend kan worden aan studenten die vrijwillig engagementen opnemen die andere studenten en/of de faculteit ten goede komen.

In december 2020 startte een testfase met een focusgroep waarna nog enkele aanpassingen aan het platform zijn gevolgd. Bij de start van het academiejaar 2021-2022 zal het platform gelanceerd worden en gaat de uitrol van de communicatiecampagne van start.

Contact: Monitoraat Recht en Criminologie (Lien De Neef)

Website

Alle onderwijsinnovatieprojecten

Een overzicht van alle onderwijsinnovatieprojecten van 2018 tot nu, vindt u hier.