Ombudspersonen

Wat?

De ombudspersonen voor studenten worden aangeduid door de faculteitsraad op voordracht van de studentenvertegenwoordiging in die raad voor de duur van een academiejaar.
De taak van de ombudspersoon is op te treden als bemiddelaar bij geschillen tussen lesgevers en studenten over overtredingen van het onderwijs- en examenreglement of over ‘onbillijk’ of ‘onredelijk’ ervaren gedragingen, situaties en/of beoordelingen. Het spreekt voor zich dat niet ieder slecht resultaat daarom reeds onbillijk of onredelijk is.

Tegelijk volgt uit de taakomschrijving dat de ombudspersoon niet bevoegd is voor persoonlijke, financiële of relationele problemen. Studenten nemen daarvoor het best contact op met de studentenpsychologen.

Voor studiemethodeproblemen kan je binnen de faculteit terecht bij het monitoraat.

Concreet ontvangt, onderzoekt en behandelt de ombudspersoon de klachten en wordt getracht een oplossing te bereiken in het belang van alle partijen. In de mate van het mogelijke is het aangewezen dat studenten zo rustig en kalm mogelijk hun probleem uiteenzetten aan de ombudspersoon. Als luisterend oor en spreekbuis stelt de ombudspersoon zich bij klachten neutraal op, zonder vooroordelen ten gunste van de studenten dan wel professoren. De ombudspersoon zal dan, mits toestemming van de student, de nodige stappen ondernemen om gemelde problemen op te lossen of uit te klaren. De ombudspersoon kan hierbij echter enkel optreden binnen het bestaande decretaal en reglementair kader (het universitaire onderwijs- en examenreglement, aanvullende facultaire reglementen en beslissingen van de faculteitsraad). Het is dus onmogelijk buiten het reglementaire kader te interveniëren. De ombudspersoon heeft recht op informatie en is tot discretie verplicht. De hieruit volgende vertrouwensrelatie impliceert dan ook wederzijdse eerlijkheid en openheid.

Wie?

Ombudspersoon Rechten

  • Prof. dr. Toon Moonen
  • Plaatsvervangend ombudspersoon: Prof. dr. Gerd Verschelden

Neem contact op via

Ombudspersoon Criminologische Wetenschappen

  • Dra. Ann De Buck
  • Plaatsvervangend ombudspersoon: Dra. Marthe Ongenaert

Neem contact op via ombuds.criminologie@ugent.be

Ombudspersoon voor doctoraatsstudenten