administratie einde masterstage als keuzevak

Bij de start van het academiejaar waarin je de stage als vak opneemt

 •  Neem het vak stage op in uw curriculum
 • Je bent dan ingeschreven in het vak B001686A - Stage

Bij het einde van je stage

 • Laat het logboek ondertekenen door de mentor
 • Verwittig de stagecommissie via
 • De stagecoördinator vraagt het formulier “beoordeling stage door de mentor” rechtstreeks aan bij de mentor 
 • De stagecoördinator bezorgt u het evaluatieformulier van de mentor na ontvangst per e-mail
 • Maak een afspraak met uw universitaire stagebegeleider

Afspraak met universitaire stagebegeleider

 • Voor een feedback gesprek over de inhoud van de stage en het bepalen van het onderwerp van het juridisch werkstuk
 • Raadpleeg voor meer informatie over het juridisch werkstuk art. 3.2 en 12.3 van het stagereglement
 • De indiendatum wordt vrij bepaald door de universitaire stagebegeleider in overleg met u, maar dient in elk geval voor het einde van het 2e semester te vallen, aangezien de stage een jaaropleidingsonderdeel is en dus op het einde van het 2e semester gequoteerd wordt.
 • In uitzonderlijke gevallen (afstuderen na eerste semester mogelijk) kunnen de punten van de stage in eerste semester gegeven worden. In voorkomend geval dient het werkstuk voor het einde van het eerste semester ingediend worden. Verwittig in dit geval uw stagebegeleider en de stagecoördinator van deze mogelijkheid.

Intervisie voorbereiden

 •  De intervisie bestaat uit een interactief werkcollege van 2 lesblokken onder leiding van een intervisiebegeleider waarin jullie ideeën, indrukken en ervaringen van de stage kunnen uitwisselen en bespreken. Uw deelname aan de intervisie is verplicht.
 • De intervisie vindt plaats in de laatste week van oktober of in de inhaalweek in december. er wordt ook een intervisiesessie georganiseerd in het tweede semester (februari/maart)
 • De data en de namen van de intervisiebegeleiders worden  door de stagecoördinator meegedeeld
 • Deelname aan de intervisie is verplicht
 • U dient de intervisie voor te bereiden aan de hand van een opdracht die u  uiterlijk 1 week voor de intervisiedatum bezorgt aan de intervisiebegeleider 
 • Na de intervisie maakt u binnen een week een kort verslag over de leereffecten van de intervisie en de stage.
 • U dient beide verslagen op te laden in uw portfolio

Stageportfolio

 • Alle belangrijke stagedocumenten bewaar je in je stageportfolio
 • Volgende documenten moeten er zeker inzitten:
  1. Logboek: moet ondertekend zijn door uw stagementor
  2. Uw eigen beoordeling van de stageplaats. Gebruik hiervoor het formulier “beoordeling stageplaats door student”
  3. Evaluatieformulier van uw mentor
  4. Voorbereiding van de intervisie
  5. Verslag na de intervisie
Deel je portfolio met je universitaire stagebegeleider en de stagecoördinator

Quotering van de stage

Het stagereglement bepaalt in art 7.1:

"De quotering van het opleidingsonderdeel stage geschiedt door de universitaire stagebegeleider:

 

 • voor 12 punten op grond van de kwalitatieve beoordeling door de mentor
 • voor 8 punten op grond van het schriftelijk juridisch werkstuk
 • om te slagen moet de student (minstens) de helft van de punten halen op beide onderdelen
 • aanwezigheid op de intervisie en tijdige indiening van het intervisieverslag is verplicht en een voorwaarde om een eindquotering voor het opleidingsonderdeel te verkrijgen"