Bijzonder statuut op basis van anderstaligheid

Vereisten

 • Je bent maximaal 1 academiejaar ingeschreven in het Vlaamse hoger onderwijs (ook niet UGent) in een Nederlandstalige opleiding én
 • Je hebt maximum 3 jaar Nederlandstalig secundair onderwijs gevolgd.

Aanvraagprocedure

Gemotiveerde aanvraag indienen bij de directeur Onderwijsaangelegenheden

 • Via oasis.ugent.be
 • Uiterlijk op 5 november (tenzij uitzonderlijke omstandigheden)
 • Bewijsstukken en attesten bijvoegen

Het bijzonder statuut wordt verleend voor 1 academiejaar met ingang van de beslissingsdatum en kan maximaal voor de eerste 2 aansluitende jaren aan de UGent worden toegekend.

Faciliteiten

Je kan volgende faciliteiten aanvragen:

 • 1/4 bijkomende tijd bij een evaluatie
 • Gebruik van een vertalend woordenboek bij een evaluatie
 • Verduidelijking van de gestelde vraag bij een evaluatie (vanaf oer 2021-2022)

Kies via oasis.ugent.be per vak welke van de voor jou toegestane faciliteiten je zou willen gebruiken en dit uiterlijk op:

 • 10 december 2021 voor de eerstesemesterexamenperiode
 • 29 april 2022 voor de tweedesemesterexamenperiode
 • 5 augustus 2022 voor de tweedekansexamenperiode

Indien het bijzonder statuut later dan deze uiterste data wordt toegekend, moet je dit zo snel mogelijk na toekenning doen.

Het verlenen van faciliteiten moet in onderling overleg met de lesgever worden afgesproken. De lesgever kan – in samenspraak met de facultaire onderwijsdirecteur of de voorzitter van de opleidingscommissie – een faciliteit gemotiveerd weigeren wanneer deze raakt aan de essentiële opleidingscompetenties of wanneer dit praktisch niet haalbaar is. De facultaire/institutionele ombudspersonen kunnen hierbij bemiddelen.

Studenten met het bijzonder statuut aan wie faciliteiten geweigerd worden, kunnen tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de Institutionele Beroepscommissie (zie onderwijs- en examenreglement).

Stappenplan

Een praktisch stappenplan m.b.t. de aanvraagprocedure en toekenning en beheer van faciliteiten vind je op Bijzonder Statuut (fiche voor studenten)

Contact

statuut@ugent.be

  Gerelateerde inhoud