Werkstudentstatuut

Vereisten

  • Voor minstens 80 uren per maand tewerkgesteld zijn
  • Of minstens halftijds werken (50% van wat binnen betrokken arbeidssector als voltijdse tewerkstelling geldt)
  • Of minstens 80 uren per maand een zelfstandige activiteit uitoefenen

Hoe aanvragen?

Doe dit online via oasis.ugent.be

Voeg bij deze online aanvraag de nodige bewijsstukken die attesteren dat je

  • Voor minstens 80 uren per maand tewerkgesteld bent
  • Of minstens halftijds werkt (50% van wat binnen betrokken arbeidssector als voltijdse tewerkstelling geldt)
  • Of minstens 80 uren per maand een zelfstandige activiteit uitoefent

Werknemer of zelfstandige: welk bewijs?

  • Werknemer: recent (niet ouder dan 1 maand) gehandtekend 'tewerkstellingsattest' van de werkgever waarop staat: contract van onbepaalde - of bepaalde duur met vermelding van einddatum en het aantal werkuren
    of arbeidscontract + 1 recente loonbrief.
  • Zelfstandige: recent (niet ouder dan 1 maand) gehandtekend bewijs recente aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds.

Wanneer

De aanvraag gebeurt bij aanvang van het academiejaar (tenzij uitzonderlijke omstandigheden).

Je kan elk academiejaar een nieuwe aanvraag indienen.

Duur

Het statuut werkstudent wordt in principe verleend voor 1 academiejaar.

Indien je een tijdelijk tewerkstellingscontract hebt, kan je voor die duur het statuut aanvragen.

Faciliteiten

De faculteiten leggen in een facultair reglement vast welke faciliteiten je kan krijgen indien je het werkstudentstatuut hebt.

Faciliteiten voor werkstudenten worden ook vermeld in de studiefiche per opleidingsonderdeel in de studiekiezer.

Neem zodra je de elektronische goedkeuring van je werkstudentstatuut hebt ontvangen, contact op met je facultaire studentenadministratie en de verantwoordelijk lesgever om te vernemen van welke faciliteiten je kan gebruik maken.

Aanvragen van faciliteiten voor het werkstudentstatuut kan je dus niet doen via Oasis (in tegenstelling tot aanvragen van faciliteiten voor een 'bijzonder statuut')

Stappenplan

Een praktisch stappenplan m.b.t. de aanvraagprocedure en toekenning en beheer van faciliteiten vind je op Bijzonder Statuut en Werkstudentstatuut (fiche voor studenten)

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's