Vlaams opleidingsverlof

Wie heeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Regeling sinds academiejaar 2019-2020

Vlaams opleidingsverlof en Wie doet wat

In de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives kan je nagaan of de door jou gekozen opleiding 'in principe' (je dient nog aan andere voorwaarden te voldoen) in aanmerking komt.

Alle bacheloropleidingen, masteropleidingen en schakel- en voorbereidingsprogramma's komen in aanmerking voor VOV indien

 • Dit je eerste bachelordiploma is in geval van inschrijving voor een bachelor
 • Dit je eerste masterdiploma is in geval van inschrijving voor een master
 • Dit je eerste masterdiploma is in geval van inschrijving voor een schakelprogramma of voorbereidingsprogramma dat leidt naar een master
 • OF De opleiding voldoet aan één van de andere voorwaarden vermeld in het Beoordelingssysteem voor opleidingen i.k.v. Vlaams Opleidingsverlof.
  Neem, indien je denkt op basis hiervan toch in aanmerking te komen, of in geval van twijfel, contact op met (het is niet de UGent die hierover oordeelt).

De educatieve masteropleidingen komen sowieso in aanmerking, d.w.z. zonder bovenvermelde voorwaarde van eerste masterdiploma.

In de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives kan je ook nagaan of de door jou gekozen permanente vorming, postgraduaatsopleiding of cursus Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT) in aanmerking komt.

De doctoraatsopleiding komt niet in aanmerking voor VOV.

Je dient in te schrijven voor minstens 3 studiepunten (via diplomacontract of creditcontract; examencontract is uitgesloten), minstens 32 contacturen of minstens 32 lestijden.

Opgelet: als werknemer/student dien je zelf na te gaan of je voldoet aan àlle voorwaarden voor VOV.
Bij vragen of twijfel of je in jouw specifieke situatie in aanmerking komt voor VOV voor een opleiding die geregistreerd is in de Opleidingsdatabank: neem vooraleer in te schrijven contact op met !

De UGent kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden indien na inschrijving blijkt dat je niet in aanmerking komt.

Attesten

In geval je wil inschrijven voor een Permanente Vorming (PEV) of Postgraduaatsopleiding (PGOP)
contacteer je Facultaire Studentenadministratie (FSA) en - indien gekend - de verantwoordelijke van de opleiding
en zeg dat je zal gebruik maken van Vlaams Opleidingsverlof (VOV).

In geval je wil inschrijven voor een cursus van het UCT, contacteer je het UCT.

Werkwijze inschrijvingsattest

Voor een geldig inschrijvingsattest t.b.v. VOV volg volgende werkwijze:

 1. Opleiding waarvoor je centraal bent ingeschreven:

  Download het standaard inschrijvingsbewijs via Oasis (of vraag aan je FSA om dit te doen).

  Opgelet: het aantal studiepunten staat pas op het inschrijvingsattest nadat je curriculum is goedgekeurd (in geval van PEV of cursus UCT speelt dit geen rol).

  Op dit standaard inschrijvingsbewijs ontbreken echter - in geval van inschrijving voor een permanente vorming of cursus UCT - een aantal gegevens om te voldoen aan het 'inschrijvingsattest' t.b.v. VOV:

  • aantal contacturen, indien van toepassing per module (permanente vormingen en cursussen UCT maken immers geen gebruik van studiepunten)
  • begin- en einddatum permanente vorming/cursus (permanente vormingen en cursussen UCT volgen niet noodzakelijk begin- en einddatum van het academiejaar)
  • datum examen als dat na de einddatum plaatsvindt

  Vraag aan je FSA/verantwoordelijke opleiding/UCT om een bijlage te maken met bovenvermelde ontbrekende gegevens en bij het standaard inschrijvingsbewijs te voegen (ofwel op papier ofwel elektronisch).

 2. Opleiding waarvoor je bent ingeschreven via de faculteit (en niet centraal):

  Voor sommige permanente vormingen dien je in te schrijven via de faculteit (en niet centraal). Voor deze opleidingen kan geen standaard-inschrijvingsbewijs gedownload worden uit Oasis en kan bovenstaande werkwijze dus niet gevolgd worden.

  Neem voor een inschrijvingsbewijs dat voldoet aan de bepalingen voor het 'inschrijvingsattest' t.b.v. VOV contact op met de verantwoordelijke van de permanente vorming in de faculteit.

 3. Deadline bezorgen inschrijvingsattest aan werkgever


  Bezorg je inschrijvingsattest mét o.a. vermelding van het aantal studiepunten (uitz: PEV of cursus UCT) aan je werkgever ten laatste op 31 december van het lopende academiejaar of 15 dagen na inschrijving ingeval je opleiding start nà de start van het academiejaar (kan het geval zijn voor PGOP, PEV, cursus UCT).

  Indien het aantal studiepunten nog niet vermeld staat op je inschrijvingsattest omdat je curriculum nog niet is goedgekeurd, kan je eerst een inschrijvingsattest zonder vermelding van studiepunten bezorgen aan je werkgever om aan te geven dat je zal gebruik maken van VOV en van zodra je curriculum is goedgekeurd hem/haar een nieuw inschrijvingsattest mét vermelding van studiepunten bezorgen (= versoepeling van werkwijze door de Vlaamse overheid).

Werkwijze attesten van nauwgezetheid en deelname examens

Er worden géén papieren attesten afgeleverd noch dienen ze gedownload worden.

Bacheloropleiding, masteropleiding, schakelprogramma of voorbereidingsprogramma: de uitwisseling van gegevens en deelname examens gebeurt 'automatisch' via de databank hoger onderwijs. Er worden géén aanwezigheden geregistreerd of doorgegeven.

Postgraduaatsopleiding: de gegevens i.v.m. deelname examens worden door de FSA/verantwoordelijke van  de opleiding digitaal doorgegeven aan de Vlaamse overheid. Er worden géén aanwezigheden geregistreerd of doorgegeven.

Permanente vorming of cursus UCT: de gegevens i.v.m. aanwezigheidsuren en deelname examens worden door de FSA/verantwoordelijke van  de opleiding/UCT digitaal doorgegeven aan de Vlaamse overheid.

ODB-registratienummer vermelden op inschrijvingsattest

Schrijf zelf het 'registratienummer in de opleidingsdatabank' (= ODB-registratienummer) van de opleiding op dit inschrijvingsattest. In geval van creditcontracten betreft het het ODB-registratienummer van de opleiding waartoe de opleidingsonderdelen behoren.
De UGent kan dit ODB-registratienummer niet opladen vanuit de Oasis-databank en dus geen inschrijvingsattesten afleveren met dit ODB-registratienummer erop.

Je vindt dit ODB-registratienummer in de Opleidingsdatabank .

Om je opleiding makkelijker terug te vinden via het zoekscherm in de opleidingsdatabank
kopieer je de exacte titel uit de studiekiezer en plakt deze in het zoekscherm
of voor bachelor, master of master-na-master, kan je ook het 'opleidingsregistratienummer DHO' (staat op je inschrijvingsattest) intikken (dit werkt niet voor postgraduaatsopleiding of opleiding uit het aanbod levenslang leren).

Schakelprogramma - Voorbereidingsprogramma

Uitzondering: alle schakelprogramma's staan onder de gemeenschappelijke naam: 'schakelprogramma' en alle voorbereidingsprogramma's staan onder de gemeenschappelijke naam: 'voorbereidingsprogramma'.

De schakelprogramma's van de UGent hebben als ODB-registratienummer ODB-X00045 (of X09381 of X09670)
De voorbereidingsprogramma's ODB-X00391.

Bij moeilijkheden of twijfel over dit ODB-nummer of de correcte benaming van de opleiding: neem contact op met de verantwoordelijke - of medewerker van de opleiding.

Educatief verlof Brussels - en Waals gewest

Opgelet: het Brussels en Waals gewest volgen nog de oude regeling van 'Educatief verlof'.

Indien je werkt in het Brussels of Waals gewest (en niet in Vlaanderen), dien je volgende werkwijze te volgen:

Brussels gewest

Waals gewest

Ga dus eerst en vooral na of de opleiding die je wil volgen aan de UGent erkend is voor Brussels - of Waals Educatief Verlof. In de regel hebben de opleidingen aan de UGent echter GEEN aanvraag ingediend om erkend te worden voor Brussels - of Waals Educatief verlof.

Bij twijfel neem contact op met je Facultaire Studentenadministratie (FSA) of de contactpersoon van de opleiding.

Indien je opleiding (uitzonderlijk) toch in aanmerking komt, neem dan ook, vóóraleer in te schrijven, met hen contact op voor de nodige attesten (o.a. inschrijvingsattest geldig voor 'Vlaams opleidingsverlof' is niet geldig voor 'Educatief verlof'!).

Contact