Bijzonder statuut op basis van professionele kunstbeoefening

Vereisten

Aantonen dat je professioneel kunstenaar bent.

Aanvraagprocedure

Gemotiveerde aanvraag indienen bij de directeur Onderwijsaangelegenheden

  • Via oasis.ugent.be
  • Vóór 15 oktober 2018 (tenzij uitzonderlijke omstandigheden)
  • Bewijsstukken en attesten bijvoegen

Het bijzonder statuut wordt verleend voor 1 academiejaar met ingang van de beslissingsdatum.

Faciliteiten

Op voorwaarde dat de onderwijs- of evaluatieactiviteiten rechtstreeks conflicteren met de reden van het bijzonder statuut, kan je volgende faciliteiten aanvragen:

  • Vrijgesteld worden van onderwijsactiviteiten; je kan in dit geval een vervangende taak krijgen of de onderwijsactiviteit kan op een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar worden georganiseerd;
  • Eén of meerdere examens verplaatsen naar een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar, en/of met een andere evaluatievorm;
  • Een alternatief tijdstip voor feedback.

Kies via oasis.ugent.be per vak welke van de voor jou toegestane faciliteiten je zou willen gebruiken en dit uiterlijk op:

  • 14 december 2018 voor de eerstesemesterexamenperiode
  • 17 mei 2019 voor de tweedesemesterexamenperiode
  • 9 augustus 2019 voor de tweedekansexamenperiode

Indien het bijzonder statuut later dan deze uiterste data wordt toegekend, moet je dit zo snel mogelijk na toekenning doen.

Het verlenen van faciliteiten moet in onderling overleg met de lesgever worden afgesproken. De lesgever kan – in samenspraak met de facultaire onderwijsdirecteur of de voorzitter van de opleidingscommissie – een faciliteit gemotiveerd weigeren wanneer deze raakt aan de essentiële opleidingscompetenties of wanneer dit praktisch niet haalbaar is. De facultaire/institutionele ombudspersonen kunnen hierbij bemiddelen.

Studenten met het bijzonder statuut aan wie faciliteiten geweigerd worden, kunnen tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de Institutionele Beroepscommissie (zie onderwijs- en examenreglement artikel 100).

Stappenplan

Een praktisch stappenplan m.b.t. de aanvraagprocedure en toekenning en beheer van faciliteiten vind je op Bijzonder Statuut (fiche voor studenten)

Contact

statuut@ugent.be

Gerelateerde inhoud