Bijzonder statuut op basis van professionele kunstbeoefening

Vereisten

 • Aantonen dat je professioneel kunstenaar bent.

OF

 • Studenten die zich gelijktijdig inschrijven met
  een diplomacontract in de bachelor- of masteropleiding in de muziek, afdeling klassieke muziek instrument/zang van de School of Arts
  en in een bachelor- of masteropleiding aan de Universiteit Gent

Studenten klassieke muziek School of Arts

Studenten die slagen voor de artistieke toegangsproef klassieke muziek in de School of Arts
en zich inschrijven voor minstens 20 studiepunten
via diplomacontract in de bachelor- of masteropleiding in de muziek, afdeling klassieke muziek instrument/zang
kunnen een bijzonder statuut op basis van professionele kunstbeoefening verkrijgen op vertoon van hun betreffende inschrijvingsattest aan de School of Arts, met vermelding van het aantal opgenomen studiepunten.

Aanvraagprocedure

Gemotiveerde aanvraag indienen bij de directeur Onderwijsaangelegenheden

 • Via oasis.ugent.be
 • Uiterlijk op 5 november (tenzij uitzonderlijke omstandigheden)
 • Bewijsstukken en attesten bijvoegen
 • Studenten School of Arts: inschrijvingsattest van de School of Arts diplomacontract in de bachelor- of masteropleiding in de muziek, afdeling klassieke muziek instrument/zang van de School of Arts met vermelding van het aantal opgenomen studiepunten.

Het bijzonder statuut wordt verleend voor 1 academiejaar met ingang van de beslissingsdatum.

Faciliteiten

Op voorwaarde dat de onderwijs- of evaluatieactiviteiten rechtstreeks conflicteren met de reden van het bijzonder statuut, kan je volgende faciliteiten aanvragen:

 • Vrijstelling/wijziging van onderwijsactiviteiten; je kan in dit geval een vervangende taak krijgen of de onderwijsactiviteit kan op een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar worden georganiseerd;
 • Eén of meerdere evaluaties verplaatsen naar een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar, en/of met een andere evaluatievorm. Een examinator kan niet verplicht worden om meer dan 1 alternatief tijdstip per student te voorzien;
 • Een alternatief tijdstip voor feedback.

Kies via oasis.ugent.be per vak welke van de voor jou toegestane faciliteiten je zou willen gebruiken en dit uiterlijk op:

Academiejaar 2022-2023:

 • 29 april 2023 voor de tweedesemesterexamenperiode
 • 4 augustus 2023 voor de tweedekansexamenperiode

Academiejaar 2023-2024:

 • 8 december 2023 voor de eerstesemesterexamenperiode
 • 26 april 2024 voor de tweedesemesterexamenperiode
 • 2 augustus 2024 voor de tweedekansexamenperiode

Indien het bijzonder statuut later dan deze uiterste data wordt toegekend, moet je dit zo snel mogelijk na toekenning doen.

Het verlenen van faciliteiten moet in onderling overleg met de lesgever worden afgesproken. De lesgever kan – in samenspraak met de facultaire onderwijsdirecteur of de voorzitter van de opleidingscommissie – een faciliteit gemotiveerd weigeren wanneer deze raakt aan de essentiële opleidingscompetenties of wanneer dit praktisch niet haalbaar is.
Vanaf 2023-2024: Weigerbare faciliteiten die niet tijdig door de betrokken verantwoordelijk lesgever(s) behandeld zijn, worden bij de start van de betreffende examenperiode automatisch goedgekeurd.
De facultaire/institutionele ombudspersonen kunnen hierbij bemiddelen.

Studenten met het bijzonder statuut aan wie faciliteiten geweigerd worden, kunnen tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de Institutionele Beroepscommissie (zie onderwijs- en examenreglement).
Vanaf 2023-2024: Studenten met het bijzonder statuut bij wie de verleende faciliteiten inzake onderwijs- en examenmodaliteiten niet toegepast worden, kunnen hiertegen beroep aantekenen bij de Institutionele Beroepscommissie (zie onderwijs- en examenreglement).

Stappenplan

Een praktisch stappenplan m.b.t. de aanvraagprocedure en toekenning en beheer van faciliteiten vind je op Bijzonder Statuut (fiche voor studenten)

Contact

statuut@ugent.be

Gerelateerde inhoud