Bijzonder statuut op basis van mandaat

Vereisten

Je vervult minstens één van volgende mandaten:

 • Mandaat in een faculteitsraad van de UGent (verkozen mandaat)
 • Mandaat in een centraal bestuurs- of adviesorgaan van de UGent: Raad van Bestuur, Bestuurscollege, Onderwijsraad, Sociale Raad
 • Mandaat in een centraal bestuurs- of adviesorgaan van de AUGent
 • Mandaat in een studentenkoepelvereniging (Decreet houdende de subsidiëring van studenten- en leerlingenkoepelverenigingen van 30 maart 1999) en/of in de studentenraad (Codex Hoger Onderwijs)
 • Mandaat als voorzitter van een door de Dienst Studentenactiviteiten erkend konvent
 • Lid Opleidingscommissie
 • Lid Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs
 • Lid Onderwijskwaliteitsbureau
 • Lid Facultaire Commissie Internationalisering
 • Lid Internationaliseringsraad
 • Lid Curriculumcommissie
 • Lid Commissie Programma’s

Aanvraagprocedure

De student krijgt automatisch het bijzonder statuut.

Faciliteiten

Uitsluitend in functie van het bijwonen van officiële vergaderingen van de bestuursorganen waarvan je lid bent, kan je volgende faciliteiten aanvragen of, wat het verplaatsen van indiendata betreft, indien dit noodzakelijk is om de goede werking van de studentenvertegenwoordiging in deze bestuursorganen niet in het gedrang te brengen:

 • Vrijstelling/wijziging van onderwijsactiviteiten; je kan in dit geval een vervangende taak krijgen of de onderwijsactiviteit kan op een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar worden georganiseerd;
 • Eén of meerdere evaluaties verplaatsen naar een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar;
 • Een indiendatum voor een bepaald opleidingsonderdeel verplaatsen naar een latere datum;
 • Een alternatief tijdstip voor feedback.

Kies via oasis.ugent.be per vak welke van de voor jou toegestane faciliteiten je zou willen gebruiken en dit uiterlijk op:

Academiejaar 2023-2024:

 • 8 december 2023 voor de eerstesemesterexamenperiode
 • 26 april 2024 voor de tweedesemesterexamenperiode
 • 2 augustus 2024 voor de tweedekansexamenperiode

Indien het bijzonder statuut later dan deze uiterste data wordt toegekend, moet je dit zo snel mogelijk na toekenning doen.

Het verlenen van faciliteiten moet in onderling overleg met de lesgever worden afgesproken. De lesgever kan – in samenspraak met de facultaire onderwijsdirecteur of de voorzitter van de opleidingscommissie – een faciliteit gemotiveerd weigeren wanneer deze raakt aan de essentiële opleidingscompetenties of wanneer dit praktisch niet haalbaar is.
Vanaf 2023-2024: Weigerbare faciliteiten die niet tijdig door de betrokken verantwoordelijk lesgever(s) behandeld zijn, worden bij de start van de betreffende examenperiode automatisch goedgekeurd.
De facultaire/institutionele ombudspersonen kunnen hierbij bemiddelen.

Studenten met het bijzonder statuut aan wie faciliteiten geweigerd worden, kunnen tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de Institutionele Beroepscommissie (zie onderwijs- en examenreglement).
Vanaf 2023-2024: Studenten met het bijzonder statuut bij wie de verleende faciliteiten inzake onderwijs- en examenmodaliteiten niet toegepast worden, kunnen hiertegen beroep aantekenen bij de Institutionele Beroepscommissie (zie onderwijs- en examenreglement).

Stappenplan

Een praktisch stappenplan m.b.t. de aanvraagprocedure en toekenning en beheer van faciliteiten vind je op Bijzonder Statuut (fiche voor studenten)

Contact

statuut@ugent.be

Gerelateerde inhoud