Attestering

Studenten met een functiebeperking kunnen aanspraak maken op redelijke aanpassingen indien zij een medisch, psychologisch, orthopedagogisch of logopedisch (onderzoeks)verslag kunnen voorleggen dat voldoet aan de eisen van de VLOR.

Er is sprake van een functiebeperking wanneer er langdurige of blijvende uitval is op één of meerdere lichaamsfuncties. 'Langdurig' impliceert dat er minstens 12 maanden uitval is geweest en/of dat er in de toekomst een uitval van 12 maanden verwacht wordt.

Eén van volgende documenten voldoet als verslag voor alle functiebeperkingen:

  • een bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  • een attest van erkenning van handicap van de Directie-generaal voor Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid)
  • een (gemotiveerd) verslag, verslag gemeenschappelijk curriculum (GC), een verslag individueel aangepast curriculum (IAC), verslag opleidingsvorm 4 (OV 4) opgemaakt door een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
  • een diagnoseattest ondertekend door een bevoegd expert
  • een attesteringsbundel functiebeperking ingevuld en ondertekend door een bevoegd expert

 Functiebeperking  Bevoegd expert
 aandachtsdeficiëntie / hyperactiviteitsstoornis (ADHD)  psychiater, neuroloog, neuropediater, erkend klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog, behandelend arts*
 autismespectrumstoornis (ASS)  psychiater, neuroloog, neuropediater, erkend klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog, behandelend arts*
 chronische ziekte  behandelend arts*
 coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD)  neuroloog, neuropediater of psychiater, behandelend arts*
 leerstoornis (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)  erkend klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog, logopedist
 psychiatrische functiebeperking  psychiater, erkend klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog
 ticstoornis  psychiater, neuroloog, neuropediater, behandelend arts*
 motorische functiebeperking  behandelend arts*
 auditieve functiebeperking  behandelend arts*
 visuele functiebeperking  behandelend arts*
 ontwikkelingsstotteren  behandelend arts*, logopedist
 ontwikkelingsdysfasie  behandelend arts*, logopedist
 overige functiebeperking  behandelend arts*

* De huisarts mag de diagnose die eerder door een specialist werd gesteld, bevestigen. De huisarts is evenwel niet bevoegd om de functiebeperking zelf te diagnosticeren.