Stageovereenkomst

In een stageovereenkomst worden de rechten en plichten van alle partijen vastgelegd. Dit komt de rechtszekerheid ten goede.

De partijen bij een stageovereenkomst zijn:

  • de stagiair
  • de stagegever
  • de zendende onderwijsinstelling

Voor welke stages?

De verplichting om een stageovereenkomst af te sluiten, geldt voor verschillende categorieën van stages.

Bij bezoldigde stages wordt geen stageovereenkomst, maar wel een arbeidsovereenkomst afgesloten.

Kijkstage

Naar Belgisch recht kan er enkel sprake zijn van een stage in hoofde van studenten die beroepservaring opdoen in het kader van hun opleiding en op het stagebedrijf werken zoals de andere werknemers van dat bedrijf (zoals de student later mogelijks het beroep, na haar/zijn studies, zal uitoefenen). Een zogenaamde kijk- of observatiestage is dan ook geen stage in de wettelijke betekenis van het woord en er moet hieromtrent dan ook geen stageovereenkomst worden afgesloten.

Welke procedure moet worden gevolgd?

Opmerking: Als principe geldt dat er wordt gewerkt met stageovereenkomsten volgens model van de UGent. Sommige instanties/instellingen zijn niet bereid te werken op basis van een stageovereenkomst volgens model van de UGent. In dit geval dient de stageovereenkomst volgens model van de stagegever te worden gereviseerd door de afdeling Juridische Zaken.

Een stage kan voorzien zijn in het opleidingsprogramma (studiecurriculum) van de student-stagiair (als verplicht vak of als keuzevak) voor de duur zoals opgenomen in dit opleidingsprogramma. Een student kan echter, mits akkoord van de Faculteit, ook vrijwillig een stage bij een stagegever lopen via een overeenkomst van de UGent, zijnde een stage welke niet voorzien is in het opleidingsprogramma maar wel kadert binnen de universitaire opleiding van de student-stagiair, voor zover de totale duur van deze stage zestig prestatiedagen bij eenzelfde stagegever in de loop van één academiejaar niet overschrijdt. De faculteit is niet verplicht om een aanvraag voor een vrijwillige stage goed te keuren.

Opgelet: masterproefovereenkomsten: (de ondertekening van) een masterproefovereenkomst wordt geregeld door de onderwijsdirecteur van de betrokken faculteit bij wie je ook een modelovereenkomst kan bekomen. Voor vragen tot aanpassing van de modelovereenkomst kan je de dienst TechTransfer
(directie Onderzoeksaangelegenheden) contacteren: contracten@UGent.be of 09/264.78.83). Voor alle andere vragen kan je terecht bij de Facultaire Dienst Onderwijs van de betrokken faculteit.

Voor stages in het buitenland, raadpleeg verder ook de informatie over de collectieve reisbijstandspolis.

Medisch toezicht – risicoanalyse – werkpostfiche

Voorafgaand aan de stage moet er een gezondheidsrisicobeoordeling gebeuren en dien je als student-stagiair een risicoanalyseformulier te laten invullen en ondertekenen door jouw stagegever: meer info.

Gerelateerde inhoud