Inleiding

Een inleiding heeft een dubbel doel. Enerzijds moet de lezer zin krijgen om je tekst te lezen (=appelerende functie van de inleiding). Anderzijds moet je de lezer ook door je tekst gidsen (= structurerende functie van de inleiding).

Opbouw

Een inleiding is gestructureerd volgens het trechterprincipe. Je schetst eerst de bredere context - de achtergrond waartegen je paper zich afspeelt - en presenteert aan het eind de structuur van jouw specifieke paper over het onderwerp. Je eindigt dus 'smal'.

 • Aanloop en afbakening van het onderwerp
  Je begint nooit uit het niets met je onderzoeksvraag. Zorg er dus voor dat je je onderwerp kadert in een zinvolle context. Wek meteen de interesse van de lezer (bv. met een citaat of een anekdote).
 • Probleemstelling en onderzoeksvraag
  Je kan vanuit de context de probleemstelling afleiden als overgang naar de uiteindelijke onderzoeksvraag. Die probleemstelling beschrijft de nood aan specifiek onderzoek en betrekt daarbij meestal de relevantie. Vanuit die probleemstelling formuleer je de onderzoeksvraag. Let erop: een onderzoeksvraag moet steeds helder, volledig en beknopt zijn.
 • Theoretisch kader of methode
  Baken steeds je onderzoeksdomein af door duidelijk te stellen welk theoretisch kader je zal hanteren.
 • Strategie
  Beschrijf in de laatste alinea hoe je paper zal opgebouwd worden, m.a.w. schets de structuur van de tekst.

Voorbeeld strategie uit de inleiding van de paper "Dialect en sociale ontwikkeling"

Om die vraag te beantwoorden, worden in het eerste deel de deficiëntie- en differentiehypothese aangehaald. Die hypotheses waren een belangrijke aanzet voor dit wetenschappelijk onderzoek omdat beide theorieën ervan uitgaan dat dialect spreken in de jeugd gevolgen heeft op de latere sociale ontwikkeling. Daarna worden de resultaten van twee Nederlandse studie uit de jaren 70 geschetst, namelijk die van Kerkrade en Gennep, die beide vertrekken vanuit de differentiehypothese. In het tweede deel wordt het hedendaags sociolinguïstisch onderzoek van Kraaykamp besproken. Die studie wil de resultaten van voorbije onderzoeken generaliseren en nuanceren.

Voorbeeld onderdelen inleiding van de scriptie "Leren lezen in twee talen"

Gwen Muylaert beklemtoont het belang van haar scriptie:

"De gevolgen van geletterdheid voor ieders sociale, culturele, politieke en economische leven zijn amper te overzien, want het schrift is overal aanwezig. In feite is alle schools en professioneel succes van een individu in ruime mate afhankelijk van leesvaardigheid. Maar een vaardigheid met zo’n immens belang ontstaat niet van de ene dag op de andere. Aan een vlot en foutloos leesproces gaan heel wat onderricht en oefening vooraf, waardoor er ook heel wat (wetenschappelijke) belangstelling is voor leesvaardigheidsontwikkeling. Hoewel een groot aantal kinderen leert lezen in twee, drie of zelfs meer talen, heeft het leesonderzoek zich van oudsher echter  voornamelijk op (leren) lezen in één taal geconcentreerd. De vraag rijst bijgevolg hoe (leren) lezen in verschillende talen verloopt, en welke invloed de verschillende talen die een individu beheerst op elkaar uitoefenen (cf. Bialystok 2001)."

Gwen Muylaert stelt haar onderzoek voor en schetst de structuur van de tekst:

"Deze scriptie is een onderzoek naar de Nederlandse en Franse leesvaardigheid in het vierde leerjaar in drie Nederlandstalige scholen in Brussel, i.c. twee STIMOB-scholen en een traditionele school. Lezen is zowat de belangrijkste vaardigheid die in de lagere school verworven wordt, en onderzoek naar leesvaardigheid biedt heel wat informatie over de cognitieve ontwikkeling van kinderen. In deze studie wordt zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve analyse op de leesresultaten uitgevoerd. Hieronder worden de bevindingen kort uiteengezet."

"Lees meer over "leren lezen in twee talen"

Voorbeeld van een goede inleiding "De impact van de ontdekking van de nieuwe wereld op Europa"

Download "De impact van de ontdekking van de nieuwe wereld op Europa"

Tips

 • Geef aan hoe ver je wil gaan in je onderzoek.

  bv. "Binnen het bestek van deze thesis is het onmogelijk alle bestaande gegevens te verwerken. Daarom wordt gefocust op..."

 • Werk de inleiding af als de rest van je paper klaar is.

Twijfel je nog?

Consulteer L. POLLEFLIET: Schrijven: van verslag tot eindwerk. p. 38-63.

Consulteer L. DE WACHTER, C. VAN SOOM: Academisch schrijven: Een praktische gids. p. 43-61.