Opleiding Biologie

Programma Biologie

 • De bacheloropleiding Biologie duurt 3 jaar (180 studiepunten)
  • Hier wordt een brede, fundamenteel-wetenschappelijke basis gelegd
  • Theorielessen, practicum, excursies, veldwerk zorgen voor veel afwisseling
  • De bachelorproef (in het 3de jaar) biedt al een eerste kennismaking met onderzoek
 • De masteropleiding duurt 2 jaar (120 studiepunten), de verschillende majors worden verderop beschreven
  • Verdieping en specialisatie
  • De masterproef vormt een belangrijk onderdeel van de masteropleiding, en toetst naar de kwaliteiten om een probleemstelling te kunnen kaderen, formuleren en te vertalen naar een experimenteel gestuurd onderzoek.
  • Meer info i.v.m. masterproeven Biologie (huidig academiejaar)
 • Na die masteropleiding kan je nog een ManaMa volgen (Master-na-masteropleiding), of het luik ‘Leraarschap’ binnen de Educatieve Master, of een doctoraatsopleiding

Bachelor Biologie

Overzicht vakken in bacheloropleiding

 

Presentaties

Begeleiding

Biologie is één van de zwaardere richtingen in de Faculteit Wetenschappen, met een druk lesplan en een zeer brede wetenschappelijke basis (hoorcolleges van 8u30 tot 13u, gevolgd door praktische oefeningen van 14u tot 17u of 18u).

Er is mogelijkheid tot vakinhoudelijke begeleiding bij professoren of assistenten, en het monitoraat zorgt voor voldoende ondersteuning.

Biologie Masterprogramma's : Onderwijs en Onderzoek

Wie start met een master Biologie, kan bij aanvang al de keuze maken of de professionele interesse ligt in het onderzoek of het onderwijs in de Biologie.  Deze zijn vertaald in twee afzonderlijke masterprogramma's : de Engelstalige Master of Science in Biology of de Nederlandstalige Educatieve Master of Science in de wetenschappen en technologie-afstudeerrichting Biologie (vroegere ‘Specifieke Lerarenopleiding Biologie’).

Je kiest dus na je 3e bachelorjaar welke van de twee masters je wil starten.

keuzestructuur Master Biologie

Master Biologie : 2 minors - 3 majors

De opleiding zet alles in om studenten op te leiden tot biologische wetenschappers die kunnen berusten op een actieve kennis en gebruik van de wetenschappelijke taal, het Engels. De Engelstalige masteropleiding bereidt studenten dan ook optimaal voor om een internationaal traject uit te bouwen als onderzoeker. In de masteropleiding maak je twee keuzes voor verdere professionele specialisaties: ofwel leg je de focus op competenties in fundamenteel onderzoek (hierbij toegepast onderzoek niet uitgesloten) met de minor Onderzoek, ofwel leg je de focus op valorisatie van biologische kennis en vaardigheden in de minor Bio-inspired Innovation and Sustainability.

MAJORPROGRAMMA'S

De drie majors die worden aangeboden bieden elk een verdiepend inzicht in die onderzoeksgebieden die aan de UGent het sterkst ondersteund worden door aanwezige onderzoeksexpertise: ‘Biodiversity and Evolutionary Biology’, ‘Global Change Ecology’ en ‘Functional Biology’. Ze voorzien een verdere specialisatie naar keuze in het onderzoek, en bieden daardoor ook een voortreffelijke voorbereiding vormt op het doctoraat.

Kies je voor de minor Onderzoek, dan combineer je dat met één van de drie majorprogramma’s, die verderop beschreven worden.
Kies je voor de minor Bio-inspired, dan stel je zelf je majorpakket samen met vakken uit deze drie majorprogramma’s.

MINOR BIO-INSPIRED INNOVATION AND SUSTAINABILITY

Deze minor is bestemd voor studenten die hun voelsprieten willen uitzetten ook buiten de biologie, maar daarbij hun biologische kennis en vaardigheden willen valoriseren en op die manier willen bijdragen aan een duurzame maatschappij. Dit nieuw minorprogramma is gericht naar studenten die interesse tonen in multidisciplinair onderzoek, toepassingsgericht en projectmatig tewerk willen gaan, en een ondernemende instelling hebben (daarmee wordt niet bedoeld ‘studenten die een onderneming willen starten’, maar eerder ‘studenten die innoverend en ondernemend zijn ingesteld’). Binnen dit programma krijg je de tools aangereikt om ondernemend aan de slag te gaan (via plichtvakken 'Leer ondernemen' en 'Durf ondernemen'), en ga je ook zelf aan de slag met een team van medestudenten om een oplossing te bedenken voor een 'challenge' (via het plichtvak 'Bio-inspired project'). Daarnaast kan je keuzevakken kiezen uit andere faculteiten, om zo je multidisciplinaire blik en vaardigheden te verstevigen.

Meer info over deze minor

 

MAJOR GLOBAL CHANGE ECOLOGY


Ecosystemen van de Aarde worden blootgesteld aan diverse en snelle veranderingen van hun omgeving, zoals klimaatsopwarming en het voorkomen van extreme klimaten, versnippering van de natuurlijke leefgebieden van planten en dieren, en de toegenomen invasie van planten en dieren buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied.


In de major Global Change Ecology worden deze veranderingen en de gevolgen voor de werking van deze ecosystemen bestudeerd.

Studie van ecologische processen

Hier ligt de nadruk op de mechanistische verklaring van ruimtelijke en temporele variatie in biotische en abiotische componenten van het aardse ecosysteem onder Global Change (‘Spatial Ecology’, ‘Ecosystem Dynamics’ en ‘Climate Change’).

Studie van ecologische responsen

De studie van ecologische responsen focust op meetbare effecten van Global Change op het functioneren van populaties, gemeenschappen en ecosystemen, en op mogelijke adaptieve responsen van organismen op veranderingen in hun leefomgeving (‘Ecosystem Functioning’ en ‘Behavioural Ecology’).

Studie van ecologische applicaties

 

MAJOR FUNCTIONAL BIOLOGY


In de major Functional Biology wordt gefocust op de werking van individuele organismen gedurende hun levensloop en hun interactie met de omgeving. Voor het functioneel biologisch onderzoek zijn verschillende instrumenten nodig en moet men zich bewust zijn van de ethische aspecten van dit onderzoek. Deze laatste komen aan bod in de opleidingsonderdelen ‘Model Organisms’ en ‘Bioethics’. De major is opgebouwd rond drie thema’s.

Course of life

Hier wordt aandacht gegeven aan de weg die planten en dieren afleggen tussen bevruchte eicel, het volwassen individu en de aftakeling die daarop volgt. De vakken zijn ‘Plant Developmental Biology’,‘Evolutionary Developmental Biology of Animals’ en ‘Biology of Ageing’.

Internal Regulations

Meercellige organismen zijn méér dan een klomp cellen. De processen in het individu worden georkestreerd door complexe netwerken van allerhande signaalmoleculen, zoals hormonen en neurotransmitters. Deze aspecten worden uitgewerkt in de vakken ‘Physiological Regulation in Plants’ en ‘Physiological Regulation in Animals’.

Functional Interactions

Individuen leven niet geïsoleerd maar ondergaan continue interacties met hun omgeving. Daar kunnen zij opportuniteiten (voedsel, symbionten...), maar ook bedreigingen tegenkomen (stress, predatoren, parasieten...). Zowel microbiële, plantaardige als dierlijke interacties worden belicht in de vakken ‘Functional Biotic Interactions’ en ‘Functional Abiotic Interactions’.

 

MAJOR BIODIVERSITY AND EVOLUTIONARY BIOLOGY


De major Biodiversity and Evolutionary Biology bestudeert de diversiteit van soorten en hoe deze geëvolueerd zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende fylogenetische tools en bio-informatica. Deze major is opgebouwd rond drie kernvragen.

Hoe wordt biodiversiteit in de 21ste eeuw onderzocht en in kaart gebracht?

De eerste vraag staat centraal in de vakken ‘Taxonomy and Systematics’ en ‘Phylogenetics’. Modern systematisch onderzoek is multidisciplinair, waarbij kennis van zeer diverse onderzoeksdomeinen aan bod komt, variërend van morfologie tot moleculaire biologie.

Hoe is de biodiversiteit van het leven op Aarde spatio-temporeel verdeeld?

Hier komen hedendaagse (‘Biodiversity Patterns in Space and Time’) en vroegere (‘Paleobiology') patronen in de verdeling van biodiversiteit in tijd en ruimte aan bod, en wordt dieper ingegaan op de ecologische en evolutionaire processen die mogelijk aan de basis liggen van deze patronen.

Hoe is deze diversiteit aan levensvormen geëvolueerd?

In de vakken ‘Microevolution and Speciation’, ‘Evolutionary Morphology’ en ‘Evolutionary Developmental Biology’ wordt dieper ingegaan op de processen en patronen die aan de basis liggen van de evolutie van levensvormen.

Educatieve Master Biologie

De Educatieve Master is een volwaardige masteropleiding van 120 studiepunten, en valt binnen de cluster ‘Wetenschappen en Techniek’.
Studenten die deze master willen volgen, dienen eveneens de 15 studiepunten ‘Leraarschap’ opgenomen te hebben uit het traject Onderwijs binnen de Bacheloropleiding Biologie (zie bachelorprogramma in studiegids).

Studenten die de Educatieve Master Biologie volgen, krijgen een opleiding die gericht is naar het beroep van leerkracht Biologie (en aanverwante disciplines), maar verwerven tevens dezelfde competenties in biologische wetenschappen (inclusief onderzoekscompetenties). Alleen wordt binnen deze masteropleiding 45 studiepunten gespendeerd aan de educatieve component, en 75 studiepunten aan de biologische component (dit deel wordt samen georganiseerd met de Master Biology).

Bekijk het overzicht van het programma in de Educatieve Master Biologie, of check de studiegids.

Meer info