Opleiding Biologie

Programma Biologie

Overzicht opleiding bachelor- en master biologie

 • De bacheloropleiding Biologie duurt 3 jaar (180 studiepunten)
  • Hier wordt een brede, fundamenteel-wetenschappelijke basis gelegd
  • Theorielessen, practicum, excursies, veldwerk zorgen voor veel afwisseling
  • De bachelorproef (in het 3de jaar) biedt al een eerste kennismaking met onderzoek
 • De masteropleiding duurt 2 jaar (120 studiepunten), de verschillende majors worden verderop beschreven
  • Verdieping en specialisatie
  • De masterproef vormt een belangrijk onderdeel van de masteropleiding, en toetst naar de kwaliteiten om een probleemstelling te kunnen kaderen, formuleren en te vertalen naar een experimenteel gestuurd onderzoek.
  • Meer info i.v.m. masterproeven Biologie (academiejaar 2018-2019)
 • Na die masteropleiding kan je nog een ManaMa volgen (Master-na-masteropleiding), of de opleiding SLO (Specifieke lerarenopleiding), of een doctoraatsopleiding

Bachelor Biologie

Overzicht vakken in bacheloropleiding

 

Presentaties

Begeleiding

Biologie is één van de zwaardere richtingen in de Faculteit Wetenschappen, met een druk lesplan en een zeer brede wetenschappelijke basis (hoorcolleges van 8u30 tot 13u, gevolgd door praktische oefeningen van 14u tot 17u of 18u).

Er is mogelijkheid tot vakinhoudelijke begeleiding bij professoren of assistenten, en het monitoraat zorgt voor voldoende ondersteuning.

Master Biologie : 3 minors - 4 majors

De opleiding zet alles in om studenten op te leiden tot biologische wetenschappers die kunnen berusten op een actieve kennis en gebruik van de wetenschappelijke taal, het Engels. De Engelstalige masteropleiding bereidt studenten dan ook optimaal voor om een internationaal traject uit te bouwen als onderzoeker. In deze Engelstalige masteropleiding maak je twee keuzes voor verdere professionele specialisaties op het niveau van leerlijnen : de leerlijn 'General Biology' of de leerlijn 'Research Biology'. Deze worden samengesteld uit een combinatie van een major (een verdiepend traject in een subdiscipline binnen de biologie) én een minor (een verbredend traject dat je voorbereidt op een loopbaan in het onderzoek, het bedrijfsleven of het onderwijs).

GENERAL BIOLOGY
Wie zich professioneel wil verbreden, combineert in deze leerlijn een vrij te kiezen pakket aan majorvakken (major General Biology) met een minor Education, ofwel een minor Economics and Business Administration.

RESEARCH BIOLOGY
Wie zich professioneel wenst te verdiepen in het onderzoek, kiest voor deze leerlijn. Hier wordt een keuze gemaakt uit één van de drie majors, die elk een verdiepend inzicht bieden in bepaalde onderzoeksgebieden en ondersteund worden door de onderzoeksexpertise aanwezig aan de UGent: Biodiversity and Evolutionary Biology, Global Change Ecology of Functional Biology. Dit wordt dan gecombineerd met een minor Research, die een verdere specialisatie naar keuze in het onderzoek mogelijk maakt, en een voortreffelijke voorbereiding vormt op het doctoraat.

Major General Biology

De major General Biology is vooral afgestemd op biologen, die een job binnen het onderwijs of het bedrijfsleven ambiëren. Hier wordt een brede en toch diepgaande opleiding in meerdere subdisciplines in de biologie aangeboden, gecombineerd met een professionele basis voor een leerkracht in het secundair onderwijs of ondernemer. Deze major kan enkel gevolgd worden in combinatie met de minor Education of de minor Economics and Business Administration.

Minor Education

Deze minor is bestemd voor studenten die zich willen ontwikkelen tot leraar. Naast een aantal algemene vakken rond onderwijs en lesgeven, worden een aantal theoretische concepten over vakdidactiek aangereikt. Je verwerft inzicht in de problemen waarmee leerlingen worstelen bij het begrijpen van biologische basisconcepten en hoe je er op gepaste wijze mee aan de slag kan gaan met je leerlingen.
Met de minor Education kan je zo reeds de helft van de lerarenopleiding opnemen in je masterprogramma.
Vanaf academiejaar 2019-2020 wordt de lerarenopleiding opgenomen in een afzonderlijke Educatieve Master Biologie

Minor Economics and Business Administration

Deze minor is bestemd voor studenten die zich willen ontwikkelen tot ondernemer. Het omvat een faculteitsbreed programma georganiseerd vanuit de Faculteit Economie en Bedrijfskunde met als doel studenten voor te bereiden om beleidsmatige en bedrijfskundige taken uit te voeren in een biologisch-professionele context.

Major Global Change Ecology


Ecosystemen van de Aarde worden blootgesteld aan diverse en snelle veranderingen van hun omgeving, zoals klimaatsopwarming en het voorkomen van extreme klimaten, versnippering van de natuurlijke leefgebieden van planten en dieren, en de toegenomen invasie van planten en dieren buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied.


In de major Global Change Ecology worden deze veranderingen en de gevolgen voor de werking van deze ecosystemen bestudeerd.

Studie van ecologische processen

Hier ligt de nadruk op de mechanistische verklaring van ruimtelijke en temporele variatie in biotische en abiotische componenten van het aardse ecosysteem onder Global Change (‘Spatial Ecology’, ‘Ecosystem Dynamics’ en ‘Climate Change’).

Studie van ecologische responsen

De studie van ecologische responsen focust op meetbare effecten van Global Change op het functioneren van populaties, gemeenschappen en ecosystemen, en op mogelijke adaptieve responsen van organismen op veranderingen in hun leefomgeving (‘Ecosystem Functioning’ en ‘Behavioural Ecology’).

Studie van ecologische applicaties

Major Functional Biology

In de major Functional Biology wordt gefocust op de werking van individuele organismen gedurende hun levensloop en hun interactie met de omgeving. Voor het functioneel biologisch onderzoek zijn verschillende instrumenten nodig en moet men zich bewust zijn van de ethische aspecten van dit onderzoek. Deze laatste komen aan bod in de opleidingsonderdelen ‘Model Organisms’ en ‘Bioethics’. De major is opgebouwd rond drie thema’s.

Course of life

Hier wordt aandacht gegeven aan de weg die planten en dieren afleggen tussen bevruchte eicel, het volwassen individu en de aftakeling die daarop volgt. De vakken zijn ‘Plant Developmental Biology’,‘Evolutionary Developmental Biology of Animals’ en ‘Biology of Ageing’.

Internal Regulations

Meercellige organismen zijn méér dan een klomp cellen. De processen in het individu worden georkestreerd door complexe netwerken van allerhande signaalmoleculen, zoals hormonen en neurotransmitters. Deze aspecten worden uitgewerkt in de vakken ‘Physiological Regulation in Plants’ en ‘Physiological Regulation in Animals’.

Functional Interactions

Individuen leven niet geïsoleerd maar ondergaan continue interacties met hun omgeving. Daar kunnen zij opportuniteiten (voedsel, symbionten...), maar ook bedreigingen tegenkomen (stress, predatoren, parasieten...). Zowel microbiële, plantaardige als dierlijke interacties worden belicht in de vakken ‘Functional Biotic Interactions’ en ‘Functional Abiotic Interactions’.

Major Biodiversity and Evolutionary Biology

De major Biodiversity and Evolutionary Biology bestudeert de diversiteit van soorten en hoe deze geëvolueerd zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende fylogenetische tools en bio-informatica. Deze major is opgebouwd rond drie kernvragen.

Hoe wordt biodiversiteit in de 21ste eeuw onderzocht en in kaart gebracht?

De eerste vraag staat centraal in de vakken ‘Taxonomy and Systematics’ en ‘Phylogenetics’. Modern systematisch onderzoek is multidisciplinair, waarbij kennis van zeer diverse onderzoeksdomeinen aan bod komt, variërend van morfologie tot moleculaire biologie.

Hoe is de biodiversiteit van het leven op Aarde spatio-temporeel verdeeld?

Hier komen hedendaagse (‘Biodiversity Patterns in Space and Time’) en vroegere (‘Paleobiology') patronen in de verdeling van biodiversiteit in tijd en ruimte aan bod, en wordt dieper ingegaan op de ecologische en evolutionaire processen die mogelijk aan de basis liggen van deze patronen.

Hoe is deze diversiteit aan levensvormen geëvolueerd?

In de vakken ‘Microevolution and Speciation’, ‘Evolutionary Morphology’ en ‘Evolutionary Developmental Biology’ wordt dieper ingegaan op de processen en patronen die aan de basis liggen van de evolutie van levensvormen.

Educatieve Master Biologie

Vanaf academiejaar 2019-2020 start de nieuwe Educatieve Master Biologie, welke de vroegere ‘Specifieke Lerarenopleiding Biologie’ vervangt.
De nieuwe Educatieve Master is een volwaardige masteropleiding van 120 studiepunten, en valt binnen de cluster ‘Wetenschappen en Techniek’.
Studenten die deze master willen volgen, dienen eveneens de 15 studiepunten ‘Leraarschap’ opgenomen te hebben uit het traject Onderwijs binnen de Bacheloropleiding Biologie (zie laatste dia in programma Bachelor Biologie).

Studenten die de Educatieve Master Biologie volgen, krijgen een opleiding die gericht is naar het beroep van leerkracht Biologie (en aanverwante disciplines), maar verwerven tevens dezelfde competenties in biologische wetenschappen (inclusief onderzoekscompetenties). Alleen wordt binnen deze masteropleiding 45 studiepunten gespendeerd aan de educatieve component, en 75 studiepunten aan de biologische component (dit deel wordt samen georganiseerd met de Master Biology).

Bekijk het overzicht van het programma in de Educatieve Master Biologie.

Meer info

Op uitwisseling met Erasmus

Informatie volgt later