Duurzame vooruitgang stimuleren

(30-04-2021) Bayer ForwardFarming stimuleert duurzame vooruitgang.

Jan en Josse Peeters zijn de eigenaars van het familiebedrijf Hof ten Bosch in België, waar vooral aardappelen van hoge kwaliteit worden geteeld voor de productie van chips. Net als veel andere boeren die te maken hebben met een snel veranderend klimaat en een toenemende vraag naar duurzaam geteeld voedsel, hebben de broers veel tijd en energie gestoken in het vinden van innovatieve manieren om hun boerderij beter te laten draaien. In de loop der jaren hebben ze de impact van de boerderij op het milieu verbeterd door zonnepanelen te installeren om de schuur te koelen en door het machinepark te moderniseren om de CO2-uitstoot te verminderen. Dankzij GPS-ondersteunde besproeiing en beplanting is ook de hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en brandstof aanzienlijk verminderd.

Hof ten Bosch maakt deel uit van het ForwardFarming-netwerk, dat onafhankelijke boeren ondersteunt bij het vinden van innovatieve manieren om op een milieuvriendelijke manier genoeg voedsel te produceren voor een groeiende wereldbevolking. Voor Jan en Josse heeft dit zich vertaald in een grotere opbrengst, minder verspilling, meer winst en een schoon geweten.

Grote doelen betekenen grote samenwerking

Regeringen over de hele wereld, gesteund door de VN en, dichter bij huis, de EU, doen moedige toezeggingen om een duurzamere toekomst voor de planeet te bewerkstelligen. Een van de belangrijkste verbintenissen is de belofte om tegen 2050 netto nul te bereiken, d.w.z. een evenwicht te bereiken tussen de wereldwijd geproduceerde broeikasgasemissies en de emissies die uit de atmosfeer worden verwijderd. Volgens ramingen van de VN zal de wereldbevolking tegen 2050 zijn toegenomen tot 9,7 miljard mensen.

Als onderdeel van de Europese Green Deal belooft de EU het leven van mens en dier centraal te stellen bij deze overgang, en bedrijven te steunen om "wereldleider te worden op het gebied van schone producten en technologie". De omvang van de taak is enorm; de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen bedraagt momenteel ongeveer 51 miljard ton per jaar. Om dit te bereiken zullen regeringen en bedrijven meer dan ooit moeten samenwerken om oplossingen te vinden, waarbij de laatstgenoemden het voortouw moeten nemen bij innovatie en de eerstgenoemden moeten zorgen voor adequate kaders en stimulansen om dit te ondersteunen.

Dit beginsel is in de Green Deal verankerd en dient niet alleen als een routekaart naar een duurzamere toekomst, maar ook als een groeistrategie voor Europa. Het doel ervan is het concurrentievermogen te bevorderen door nieuwe economische kansen te creëren. Bedrijven als Bayer - met zijn doelstelling om innovatie in duurzaamheid te stimuleren door wetenschap in zowel de landbouw als de gezondheidszorg - bevinden zich daarom in een unieke positie om deze missie te ondersteunen.

Duurzaamheid is zo'n kernelement van de bedrijfsstrategie bij Bayer dat het bereiken van gerelateerde doelen wordt behandeld als een meetbare doelstelling gelijk aan financiële targets voor de variabele beloning van bestuursleden en senior management. Het bedrijf wordt geadviseerd door een externe adviesraad voor duurzaamheid, bestaande uit experts in gezondheidszorg, voeding, landbouw en milieu, die het bedrijf uitdagen door het inbrengen van nieuwe perspectieven en ervaring.

Meer voedsel, minder impact

Hoe blijf je voorop lopen op het gebied van landbouwinnovatie en tegelijkertijd de duurzaamheid in de hele voedselsector bevorderen? ForwardFarms zoals Hof ten Bosch zijn plaatsen waar het beste van moderne, regionale landbouwinnovaties wordt geïmplementeerd, met het oog op het vinden van oplossingen die ervoor zorgen dat een boerderij in staat is om te gedijen voor de komende generaties. Door een combinatie van innovatieve koolstofreductie- en opslagmethoden zijn de aardappelen die de gebroeders Peeters in België telen de afgelopen tien jaar consequent klimaatneutraal geweest, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent.

Verbazingwekkend genoeg waren ze soms ook lichtjes klimaatpositief - dankzij een efficiënter gebruik van diesel, minder minerale meststoffen per ton aardappelen en een betere CO2-opslag in de bodem - een resultaat dat de aanvankelijke verwachtingen ver heeft overtroffen.

Toegang tot goede gezondheid voor een groeiende wereldgemeenschap

De gezondheid van de planeet en de gezondheid van de wereldbevolking zijn nauw met elkaar verbonden; de een kan niet gedijen zonder de ander. Het waarborgen van een goede gezondheid en welzijn voor alle mensen moet daarom centraal staan in elke duurzaamheidsdoelstelling, en is een centraal uitgangspunt van zowel het beleid van de VN als dat van de EU.

Cel- en gentherapieën hebben het potentieel om dringend noodzakelijke behandelingen te bieden aan patiënten op verschillende ziektegebieden. Men hoeft alleen maar te kijken naar de manier waarop innovatie in de biotechnologie het afgelopen jaar de snelle productie van COVID-19-vaccins mogelijk heeft gemaakt om het levensreddende potentieel van deze tak van wetenschap te illustreren.

Recente ontwikkelingen op het gebied van genoom-editing bieden nieuwe mogelijkheden om ziekten te genezen die vroeger als ongeneeslijk werden beschouwd, waardoor de moderne geneeskunde mogelijk op een ander spoor wordt gezet. In een groeiende en verouderende bevolking bieden cel- en gentherapieën de mogelijkheid om het paradigma van patiënten die gedurende lange perioden moeten worden behandeld te veranderen door bepaalde genetische ziekten te genezen. Dit is goed nieuws voor patiënten en voor de gezondheidszorg in het algemeen, en draagt bij tot een duurzamere toekomst voor iedereen.

Wat is de volgende stap?

Innovatieve bedrijven bevinden zich in een zeer goede positie om beleidsmakers te ondersteunen bij het waarmaken van de uitdagingen die zijn vastgelegd in afspraken zoals de Green Deal en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Regeringen moeten daarom nauw samenwerken met degenen die in de voorhoede van technologische innovatie staan op het gebied van duurzaamheid, bedrijven waar nodig steunen om hindernissen te minimaliseren en transparant blijven over toekomstige regelgevings- en beleidsplannen. Het bereiken van duurzaamheid zal iedereen op directe en indirecte manieren ten goede komen. Het is dan ook van cruciaal belang dat bij de besluitvorming rekening wordt gehouden met de behoeften van het individu, niet alleen met het oog op succes en maatschappelijke aanvaarding, maar ook om ervoor te zorgen dat de voordelen ten goede komen aan de meest behoeftigen.

Bron: https://www.politico.eu/sponsored-content/drive-sustainable-progress/