Discriminatie, racisme en vooroordelen

‘We voelen ons thuis, maar we voelen ons niet welkom’: integratieprocessen in een multi- en intergenerationeel perspectief

Omschrijving: Dit doctoraat bestudeert ‘integratie’ door een combinatie van een multidimensioneel met een multi- en intergenerationeel perspectief. We verruimden de bestaande kennis door niet alleen migranten en hun kinderen, maar ook hun kleinkinderen te betrekken en door integratie niet alleen vanuit een multi-, maar ook vanuit een intergenerationeel perspectief te bestuderen. Verder toonden we aan hoe het concept van ‘(politics of) belonging’ helpt om de discussie over de definiëring en de processen van integratie te verruimen met de perspectieven van migranten en hun (klein)kinderen zelf, om hun transnationale belongings samen met hun lokale belongings te beschouwen en om beter grip te krijgen op de dynamische wisselwerking tussen migranten en hun (klein)kinderen en de bredere (ontvangende) samenleving. We concludeerden dat integratie(onderzoek) niet enkel mag gaan over toenemende gelijk(waardig)heden, maar ook over het kritisch bevragen van de mainstream en haar capaciteit voor tegenspraak.
Promotor(en): Ilse Derluyn , Lieve Bradt
Onderzoek(st)er(s): Floor Verhaeghe
Faculteit(en): Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2012 - 2019

De relatie tussen (waargenomen) racisme en etnische discriminatie, anti-school culturen en onderwijsgerelateerde uitkomsten en welbevinden voor leerlingen die behoren tot etnische minderheden en Belgische leerlingen.

Omschrijving: Ons onderzoek gaat kijken naar de ervaringen van Turkse, Marokkaanse en Oost-Europeaanse leerlingen met racisme in Vlaanderen en meer specifiek binnen de schoolcontext. Mijn onderzoek gaat vooral op zoek naar de determinanten van etnische vooroordelen bij Vlaamse leerkrachten en leerlingen. Heel concreet ga ik kijken naar 1. de relatie tussen de etnische compositie van een school, de visie van leerkrachten over de onderwijsbaarheid van hun leerlingen en etnische vooroordelen bij leerkrachten. 2. De relatie tussen etnische vooroordelen bij leerkrachten, etnische schoolcompositie, onderwijsvormen en de mate van multiculturele lespraktijken. 3. De relatie tussen een multiculturele schoolcultuur en etnische vooroordelen bij Vlaamse leerlingen. 4. De relatie tussen veilige hechting en etnische vooroordelen bij Vlaamse leerlingen. Ten slotte 5. wordt ook de associatie tussen de gender compositie van een school, "laddism" en etnische vooroordelen bij Vlaamse leerlingen onderzocht.
Promotor(en): Peter Stevens, Mieke Van Houtte
Onderzoek(st)er(s): Roselien Vervaet
Vakgroep / onderzoeksgroep: Sociologie
Faculteit: Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

REMEDI - Aanbevelingen van huisartsen ten aanzien van patiënten met geestelijke gezondheidsproblemen en diverse migratieachtergronden

Omschrijving: Het REMEDI project (2020-2023) heeft tot doel inzicht te verwerven in de besluitvorming van huisartsen ten aanzien van patiënten met een migratieachtergrond en geestelijke gezondheidsproblemen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Het project wordt gefinancierd door BELSPO en gecoördineerd door Prof. Piet Bracke (Departement Sociologie, Hedera onderzoeksgroep) en vindt plaats in samenwerking met Prof. Vincent Lorant en zijn team (UCLouvain, Departement Volksgezondheid).
Website onderzoeksproject: https://www.ugent.be/ps/sociologie/en/researchgroups/hedera/research-projects/remedi.htm
Promotor(en): Piet Bracke , Vincent Lorant
Onderzoek(st)er(s): Melissa Ceuterick , Katrijn Delaruelle , Camille Duveau , Camille Wets
Faculteit(en): Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Periode: 2020 - 2023