Over CESSMIR

Het Centrum voor de Sociale Studie van Migratie en Vluchten (CESSMIR) is een interdisciplinair consortium gericht op maatschappelijke impact aan de Universiteit Gent. CESSMIR telt ongeveer 150 onderzoekers van zeven verschillende faculteiten. Drie principes staan centraal binnen CESSMIR: interdisciplinariteit, maatschappelijke impact, en participatie. Zo stimuleren we interdisciplinaire onderzoeksprojecten en onderwijs, organiseren we vormingen voor praktijkwerkers en beleidsmakers, en maximaliseren we de betrokkenheid van stakeholders doorheen het onderzoeksproces. 

Om de twee jaar organiseert CESSMIR een aantal activiteiten rond een vast thema. In academiejaren 2022-2023 en 2023-2024 is dit ‘Taal, migratie en vluchten’. Hou onze websiteTwitter, LinkedIn en Facebook in de gaten voor meer info over studiedagen, vormingen, lezingen en andere activiteiten!

Missie & Visie

CESSMIR werd opgericht aan de Universiteit Gent als interdisciplinair centrum dat zich toelegt op de sociale impact van migratie en vluchten.

Migratie en vluchten kunnen een grote impact hebben op het leven van alle betrokkenen, zowel op het leven van migranten zelf, als op het leven van de mensen in de samenlevingen waar migranten zich vestigen, uit wegtrekken of naartoe terugkeren. Het interfacultaire centrum CESSMIR legt zich toe op deze 'sociale aspecten' van migratie. Onder 'migratie' verstaan we alle mogelijke vormen van mobiliteit, zoals bijvoorbeeld asiel, hervestiging, transitmigratie, terugkeer, re/expatriatie, arbeidsmigratie, gezinshereniging, tijdelijke migratie...

Gezien migratieprocessen en de sociale groepen die daar deel van uitmaken heel wat verschillende aspecten met zich meedragen raken zij aan heel wat wetenschappelijke disciplines, zoals economie, sociologie, pedagogiek, psychologie, geschiedenis, taalkunde, criminologie, politicologie, rechten, (migratie)beleid, sociaal werk en geneeskunde. Een interdisciplinaire samenwerking bij het bestuderen van de sociale impact van migratie en vluchten is daarom een absolute meerwaarde om deze beter te kunnen doorgronden en om het maatschappelijk debat hiermee te ondersteunen. Binnen CESSMIR participeren onderzoekers uit maar liefst zeven verschillende faculteiten van de Universiteit Gent

Organisatie

CESSMIR wordt gecoördineerd door prof. dr. Ilse Derluyn (directeur), dr. Floor Verhaeghe (coördinator), prof. dr. Sorana Toma (docent migratie- en vluchtelingenstudies) en prof. dr. Robin Vandevoordt (docent migratie- en vluchtelingenstudies). Zij worden daarbij geadviseerd door een stuurgroep met vertegenwoordigers uit alle betrokken onderzoeksgroepen en door vele partners uit het werkveld. 

Activiteiten

CESSMIR verzorgt activiteiten op het vlak van onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Bovendien worden de activiteiten binnen deze drie pijlers ook met elkaar verbonden. Het onderzoek vindt bijvoorbeeld haar vertaling naar onderwijs en dienstverlening en er worden bijzondere inspanningen geleverd om onderzoek ook in en naar de praktijk te brengen. Zo kan onderwijs zich specifiek op de praktijk focussen (bv. organisatie van een trainingscursus) en nemen we bevindingen uit de praktijk mee naar academisch onderwijs (bv. in praktijkgerichte thesissen).  

We organiseren regelmatig deze activiteiten voor het brede publiek:

  • Studiedag migratieonderzoek in de praktijk. Een jaarlijkse studiedag in maart, waarin CESSMIR-onderzoekers hun werk voorstellen in dialoog met praktijkwerkers.
  • Praktijkgerichte vormingen: trainingen op maat van praktijkwerkers, vrijwilligers en beleidsmakers. Deze trainingen worden gegeven door sprekers uit verschillende academische disciplines, en uit de praktijk (advocaten, pedagogen, sociaal werkers,…).  De vormingen ‘Kinderen in een migratiecontext’ en ‘Toekomstgericht werken met/voor mensen zonder wettig verblijf’ organiseren we tweejaarlijks en afwisselend.
  • CESSMIR Public Seminars: publieke lezingen van internationaal gerenommeerde onderzoekers.

 

Voor onderzoekers organiseren we een aantal verdiepende activiteiten:

  • Doctoral schools: gespecialiseerde, interdisciplinaire cursussen voor doctoraatsonderzoekers. Zo organiseren we in april 2023, in samenwerking met BIRMM (VUB), MIGLOBA (UA) en CEDEM (ULiège) een een doctoral school met als titel ‘'Critical Reflections on Migration Studies, Racism and Discrimination'.
  • PhD Meetings: bijeenkomsten waarop doctorandi discussiëren over specifieke thema’s (bv.: positionaliteit, werken met vertalers/tolken, dekolonisatie van migratiestudies,…).
  • CESSMIR Public Seminars: publieke lezingen van gerenommeerde onderzoekers uit binnen- en buitenland.

 

Voor studenten:

  • Migration and Society: in dit universiteitsbrede keuzevak bieden we een interdisciplinaire inleiding tot migratiestudies aan alle 3e bachelor en master studenten aan de UGent. Dit vak wordt gegeven sinds 2021-2022 door een team van een twintigtal docenten en begeleiders, en wordt gecoördineerd door prof. dr. Sorana Toma, prof. dr. Robin Vandevoordt en prof. dr. Ilse Derluyn.