Mensensmokkel, mensenhandel en uitbuiting

Slachtofferschap in een context van migratie en mensensmokkel

Omschrijving: Vluchtelingen krijgen dikwijls een slachtofferlabel opgelegd waarbij kwetsbaarheid centraal wordt gesteld. Vooral in een situatie van mensensmokkel of –handel kan deze kwetsbaarheid misbruikt worden. Deze gevaren leiden vaak tot een passief slachtofferlabel waarbij de vluchteling volledig van zijn agency wordt ontnomen. Dit onderzoek zal vanuit een kritisch victimologisch opzet kijken naar deze slachtofferlabelling. Vooreerst wordt de instrumentalisering van dit label onderzocht in het kader van het Europese migratiebeleid. Hoewel mensenrechten aan de basis zouden liggen van het ontstaan van dit label, zal onderzocht worden of het niet eerder de bescherming van de Europese identiteit en veiligheid is die hierbij primeert. Verder zal dit opgelegde slachtofferlabel ook vergeleken worden met de slachtofferervaringen en –identiteit van de vluchteling zelf. Hierbij wordt onderzocht hoe deze de eigen ervaringen heeft beleefd, verwerkt en de slachtofferidentiteit heeft vormgegeven.
Promotor(en): Tom Vander Beken, Ilse Derluyn
Onderzoek(st)er(s): Gwen Herkes
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
Faculteit: Faculteit Recht en Criminologie

UN-MENAMAIS: naar een beter begrip van de mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld in België.

Omschrijving: Seksueel Geweld is ook in België een ernstig volksgezondheidsprobleem met juridische en maatschappelijke gevolgen. UN-MENAMAIS wil : Objectief 1:) In kaart brengen hoe Belgische burgers en migranten, inclusief verzoekers van internationale bescherming, tussen 16 en 100 jaar, met verschillende seksuele oriëntaties, seksueel geweld kaderen. Objectief 2) Exploreren in welke mate de onderzoekspopulatie slachtoffer werd van seksueel geweld of dadergedrag stelde sinds de kindertijd. Objectief 3) In kaart brengen wat de impact van deze blootstelling was op het leven van het slachtoffer, familie, peers en de professionele hulp die ze gezocht hebben. Objectief 4) Evalueren van de forensische praktijken na seksueel geweld door zorgverleners. Objectief 5) Formuleren van aanbevelingen voor toekomstige beleidsmaatregelen en sensibiliseringscampagnes rond SG geweld in België. UN-MENAMAIS past een mixed methodologie toe en loopt tot en met april 2021. Het wordt gesubsidieerd door BELSPO (BRAIN).
Promotor(en): Ines Keygnaert, Tom Vanderbeken
Onderzoek(st)er(s): Lotte De Schrijver
Vakgroep / onderzoeksgroep: ICRH
Faculteit: Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen