Participatie, integratie en transnationale relaties

‘We voelen ons thuis, maar we voelen ons niet welkom’: integratieprocessen in een multi- en intergenerationeel perspectief

Omschrijving: Dit doctoraat bestudeert ‘integratie’ door een combinatie van een multidimensioneel met een multi- en intergenerationeel perspectief. We verruimden de bestaande kennis door niet alleen migranten en hun kinderen, maar ook hun kleinkinderen te betrekken en door integratie niet alleen vanuit een multi-, maar ook vanuit een intergenerationeel perspectief te bestuderen. Verder toonden we aan hoe het concept van ‘(politics of) belonging’ helpt om de discussie over de definiëring en de processen van integratie te verruimen met de perspectieven van migranten en hun (klein)kinderen zelf, om hun transnationale belongings samen met hun lokale belongings te beschouwen en om beter grip te krijgen op de dynamische wisselwerking tussen migranten en hun (klein)kinderen en de bredere (ontvangende) samenleving. We concludeerden dat integratie(onderzoek) niet enkel mag gaan over toenemende gelijk(waardig)heden, maar ook over het kritisch bevragen van de mainstream en haar capaciteit voor tegenspraak.
Promotor(en): Ilse Derluyn , Lieve Bradt
Onderzoek(st)er(s): Floor Verhaeghe
Faculteit(en): Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2012 - 2019