Equity en kwetsbare groepen in de eerstelijnsgezondheidszorg

Omschrijving: Eén van de determinanten van ongelijke gezondheid in de samenleving, is differentiële toegang tot zorg en behandeling van de patiënt binnen het gezondheidszorgsysteem. Dit doctoraat focust op kwetsbare groepen, hun toegang tot gezondheidszorg, hun ervaring van het zorgtraject en de uitkomsten ervan. Volgende thema's komen aan bod: Ervaren patënten discriminatie en voelen bepaalde groepen zich meer gediscrimineerd? Hoe scoren etnische minderheidsgroepen op indicatoren van toegang tot zorg, de kwaliteit van het zorgproces en de uitkomsten? Krijgen patiënten met een specifieke ziektelast ook aangepaste zorg? Hoe is het gesteld met zorg voor bijzonder kwetsbare groepen? Deze vragen worden beantwoord door een mix van kwanitatieve en kwalitatieve gegevens. Er werd gebruik gemaakt van de QUALICOPC-databank (Quality and Costs of Primary Care in Europe). Daarnaast werd data verzameld door middel van diepte-interviews bij Roma en de afname van vragenlijsten bij gedetineerden.
Promotor(en): Sara Willems, Ignaas Devisch
Onderzoek(st)er(s): Lise Hanssens
Vakgroep / onderzoeksgroep: Huisartsgeneeskunden en Eerstelijnsgezondheidszorg
Faculteit: Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen