Face-work en multimodaliteit. Een vergelijkende studie van tolken ter plaatse en webcamtolken.

Omschrijving: Het doel van dit project is ten eerste om de verschillende strategieën rond face-work die tolken hanteren bij dialoogtolken in kaart te brengen. De focus ligt op zowel verbaal als non-verbaal face-work. Ten tweede zal dit project kijken naar face-work bij verschillende vormen van tolken, tolken ter plaatse en webcamtolken, en hoe tolken omgaan met de specifieke kenmerken van die twee vormen van tolken. Ten derde zal het project de eigen bevindingen, ervaring en strategieën van de tolk in vervand met face-work onderzoeken. Verscheidene studies hebben verschillende verbale strategieën van tolken in kaart gebracht om met het face-work van zowel de primaire deelnemers als van henzelf om te gaan. Wat de non-verbale strategieën betreft, is er echter weinig tot geen aandacht besteed aan de vraag hoe die strategieën een rol kunnen spelen. Verder onderzoek is nodig om een duidelijker beeld te krijgen van hoe non-verbaal gedrag van invloed kan zijn op face-work.
Promotor(en): July De Wilde , Jelena Vranjes
Onderzoek(st)er(s): Dries Cavents
Faculteit(en): Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Periode: 2021 - 2025