design.onderwijs

Doel van design.onderwijs

  • Nieuwe onderwijsmethoden ontwikkelen die geschikt zijn voor design

  • Ontwerponderwijs afstemmen op de uitdagingen van de industrie en creatieve bedrijfstakken

  • Methodologieën testen in projectgebaseerde leeromgevingen in een real-world context

  • Samenwerking met studenten, onderzoekers, de (creatieve) industrie en andere belanghebbenden begeleiden

  • Een kennispool creëren voor gerichte verandering en innovatie door publicaties en deelname aan conferenties

Toepassing van de "Design Thinking" denkwijze

Een van de onderwerpen die in de pijler .onderwijs aan de orde komen, is het vinden van zinvolle manieren om de toepassing van de Design Thinking-gedachte in onze curricula en onderzoeksprojecten te vergemakkelijken. Design Thinking, als probleemoplossingsmethodologie, houdt zich bezig met problemen die niet één juist antwoord hebben en die niet voldoende kunnen worden opgelost door gebruik te maken van traditionele wetenschappelijke en engineeringbenaderingen. De belangrijkste kenmerken die van Design Thinking een geschikt kader maken om deze complexe problemen aan te pakken zijn: gebruikersgerichtheid en multiperspectivisme samen met empathie, experimentalisme, samenwerking en het omarmen van ambiguïteit. Deze nieuwe denkwijze kan studenten veranderen in actieve leerlingen en zelfverzekerde scheppers, terwijl hun 21e-eeuwse vaardigheden worden verbeterd, zoals teamwerk, reflectief en kritisch denken en andere zachte vaardigheden die essentieel worden geacht voor het creëren van een 't-vormige' afgestudeerde. Bovendien kan de verwerving van de Design Thinking mentaliteit door de niet-design disciplines en de industrie de weg vrijmaken voor innovatie in andere gebieden en industrie 4.0.

Designonderwijs voor de nieuwe industrieën

De missie van het ontwerponderwijs is het vormen van een ontwerpersidentiteit en -mentaliteit door het integreren van project- en probleemgebaseerd onderwijs. In de afgelopen jaren is de rol van ontwerpers binnen multidisciplinaire teams echter drastisch verschoven in de richting van het faciliteren van het creatieve proces. Partners uit de industrie suggereren dat ontwerpers van de toekomst "gespecialiseerde generalisten" (van het t-vormige vaardighedenmodel) moeten zijn, die snel kunnen schakelen tussen contexten en projecten op de verticale (diepgaande kennis van het vakgebied) en horizontale as (samenwerking tussen disciplines). De pijler .onderwijs doet onderzoek naar de vaardigheden en kennis die ingenieurs nodig hebben om binnen deze nieuwe context (de nieuwe industrieën) te kunnen gedijen. Wij integreren onze bevindingen in de universitaire curricula van de ingenieursopleiding industrieel ontwerpen en nodigen partners uit de industrie uit om met ons samen te werken.

Learning lab

In ons Learning Lab bespreken we onze ervaringen en wisselen we kennis uit over onderwijs- en leermethodes die geschikt zijn voor de universitaire omgeving en de markt. We houden een open dialoog met de traditionele industrie en de creatieve industrie (bv. musea) en andere Learning Labs om relevante ontwerpcurricula en afgestudeerden (die klaar zijn voor de arbeidsmarkt) te blijven leveren. We bieden trainingen aan de industrie en academische partners van niet-ontwerpdisciplines voor de nieuwste en/of gevestigde methoden voor het ontwikkelen van veerkrachtige vaardigheden en mindset door het implementeren van op design gebaseerde methodologieën, zoals de Design Thinking methodologie en spelgebaseerd leren.

Learning-lab

Onderzoeksprojecten 

T-CREPE / Erasmus +: Textiel engineering voor co-creatie paradigma's in het onderwijs

Het Erasmus+ (KA2) project, 'T-Crepe: Textile Engineering for co-creation paradigms in education' (t-crepe.eu) beoogt de ontwikkeling van een innovatief webgebaseerd, open-source leerplatform op basis van de constructionistische leertheorie en het principe van game-based learning (cocreationplanet.eu) om de Design Thinking methodologie te onderwijzen en coaching in online omgevingen te ondersteunen.

T-crepe logo erasmus+ program

T-CREPE publicaties

Doctoraatsonderzoek

Melis Örnekoğlu Selçuk: Fysiek spel-gebaseerd leren voor het onderwijzen van de "design-thinking" mentaliteit

Het aannemen van de Design Thinking mentaliteit, waarin empathie, kritische vragen stellen, mensgerichtheid, het omarmen van ambiguïteit, enz. sleutelprincipes zijn, is essentieel om te overleven op de markt van de 21ste eeuw. Het verwerven van deze mindset kan voor sommige groepen moeilijk zijn omdat het botst met het traditionele onderwijssysteem. Dit doctoraatsonderzoek richt zich op het onderzoeken van de impact van het combineren van fysieke en digitale tools, en het creëren van 'phygital' game-gebaseerde leerervaringen voor het aanleren van de Design Thinking mindset. Als onderdeel van dit onderzoek zullen achtereenvolgens verschillende case studies worden uitgevoerd om de behoeften te begrijpen van specifieke gebruikersgroepen, zoals eerstejaars design studenten, die moeite kunnen hebben met het aanleren van de Design Thinking mindset. Tijdens elke case studie zullen phygital game-gebaseerde toolkits ontworpen worden samen met de specifieke gebruikersgroepen en ontwerprichtlijnen zullen aan het einde van deze PhD studie aangereikt worden. Dit onderzoek komt voort uit het Erasmus+ KA2 project T-CREPE' (Textile Engineering for Co-creation Paradigms in Education).

Lore Brosens: Toekomstbestendig ontwerponderwijs voor Industrie 4.0

Industrie 4.0 wordt momenteel toegepast met een industrie 5.0 aan de horizon. Deze termen duiden op een nieuw industrieel tijdperk waarin industrieel ontwerpingenieurs nieuwe producten, diensten of systemen zullen moeten ontwikkelen met behulp van state-of-the-art technologie. Naast nieuwe domeinspecifieke kennis die nodig is om met deze technologieën te werken, is gebleken dat een bepaalde vaardigheden set essentieel is. Het onderzoeksdoel is om te bepalen welke van deze 21ste-eeuwse vaardigheden of vaardigheden voor nieuwe industrieën essentieel zijn voor industrieel ontwerpers. Daarnaast gaan we de ontwikkeling van deze vaardigheden binnen projectonderwijs meetbaar maken en nagaan hoe dit gebruikt kan worden in evaluatieprocessen. Het doel is om studenten voor te bereiden die nu hun master in industrieel ontwerpen aan het behalen zijn, maar ook ingenieurs die al in de industrie werken en die hun vaardigheden willen updaten.

Ellen De Vos: Inzicht in de betekenis van ontwerp in het bouwen van collaboratieve toekomstscenario's

Dit doctoraatsonderzoek wil begrijpen hoe design kan fungeren als een waardevolle vertaler tussen een theoretische toekomstscenario-oefening en een praktisch proces voor kennisuitwisseling.  Verder stellen we de vraag hoe een ontwerpconcept een betekenisvol element kan zijn in een collaboratief debat over (toekomstige) problemen. En, hoe het de betrokkenheid van een publiek bij deze (toekomstige) uitdagingen kan vergroten.  De fase waarin deze verkenning zich situeert is de vroege fase van een ontwerpproces, de zogenaamde Fuzzy Front End of (Product) Development waar de nadruk ligt op het vinden van het juiste probleem om aan te pakken en niet op de productie van een sluitende oplossing.

Publicaties