Schakelprogramma Economics

De master in Economics is een brede opleiding die de werking van de globale economie bestudeert. Alle economische actoren en hun onderlinge interactie komen aan bod: gezinnen, bedrijven, financiële instellingen, overheid en buitenland.

De masteropleiding reikt jou een gevorderd inzicht aan in economische theorieën, modellen en technieken dat je kan gebruiken voor het analyseren en evalueren van complexe maatschappelijke vraagstukken m.b.t. de interacties en gedragingen tussen economische actoren. In essentie bestudeert de opleiding Economics hoe die actoren economische keuzes maken (consumeren, produceren, arbeid verrichten, investeren en beleggen, invoeren, uitvoeren …) , wat de gevolgen daarvan zijn voor de samenleving en hoe problemen in dat verband het best worden opgelost.

In functie hiervan leer je hoe je een wetenschappelijk onderzoek opzet en gebruik je de resultaten om beleidsaanbevelingen te formuleren. De topics die aan bod komen in de opleiding zijn maatschappelijk zeer relevant: economische groei, welvaart, inkomensvorming, inkomensverdeling, geld, inflatie, monetair beleid, tewerkstelling en werkloosheid, efficiënt overheidsbeleid, sociale zekerheid, belastingen en overheidsschuld, internationale economische relaties, globalisering, problematiek van de ontwikkelingslanden, milieuvervuiling, armoede ...

Programma

De opleiding Economics bestaat uit:

I. Schakelprogramma 

Het Nederlandstalige schakelprogramma bevat 63 studiepunten. In dat programma zie je de belangrijkste en meest essentiële bachelorvakken, zodoende dat je voldoende kennis hebt om aan de master te starten. 

OPGELET ! Omwille van de kleine groep studenten die elk academiejaar instappen in dit schakelprogramma is het niet mogelijk voor hen een apart lessenrooster op te stellen. Zij volgen de vakken bij de bachelorstudenten en dat leidt ertoe dat er geen evenwichtige verdeling is tussen het 1ste en het 2de semester. Daarnaast is er ook geen logische volgorde in de vakken (bv. wiskunde II komt voor wiskunde IB). Tot slot is ook lesoverlap niet uit te sluiten.

Daarom adviseren we het schakelprogramma te spreiden en dus de gehele studie (schakelprogramma en master) op minimaal 2.5 academiejaren te vervolledigen. Studenten die wensen in te stappen in Economics nemen best contact op met de trajectbegeleider. 

 

II. Masterprogramma

Het Engelstalige masterprogramma bestaat uit 60 studiepunten.

Je krijgt 18 studiepunten algemene vakken. Daarnaast kies je voor 18 studiepunten keuzevakken uit 1 van de 2 majors: Financial institutions and markets of Economic policy. Meer informatie over de majors kan je nalezen in de brochure.

Tot slot neem je ook nog 6 studiepunten keuzevakken op en leg je een masterproef af. De masterproef (18 studiepunten) peilt naar je vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen. 

Cursusmateriaal inkijken

Hieronder kan je enkele compilaties uit cursussen en handboeken doorbladeren die voorkomen in het schakelprogramma Economics. De meeste compilaties bevatten de cover, de inhoudsopgave en één hoofdstuk uit het handboek of de cursus. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming verder worden gedistribueerd.

Schakelprogramma

Toelatingsvoorwaarden

De opleiding is enkel toegankelijk voor studenten met een diploma uit de volgende vier professionele bacheloropleidingen.

  • Bachelor in het bedrijfsmanagement
  • Bachelor in de netwerkeconomie
  • Bachelor of International Business Management
  • Bachelor of Business Management

Conform de universitaire regels kunnen studenten, die het diploma van hun vooropleiding nog niet hebben behaald, de opleiding starten voor zover het aantal nog te behalen studiepunten beperkt is.  Zij kunnen een aanvraag tot externe git indienen. 

Wat met wiskunde?

Wiskunde vormt een belangrijk opleidingsonderdeel in het schakelprogramma Economics en is voor veel studenten die overstappen na een professionele bachelor een struikelblok. Van alle schakelprogramma's is dit het meest wiskunde programma. 

Economics bouwt voort op het wiskundepakket uit de derde graad ASO van 5 à 6 uur wiskunde per week.

De faculteit Economie en Bedrijfskunde organiseert een online cursus wiskunde in de zomervakantie en een vakantiecursus wiskunde in september ter voorbereiding van het schakelprogramma. Het bijwonen van de vakantiecursus is niet verplicht, maar is wel aan te raden. Zeker indien de wiskunde de laatste drie jaar niet meer werd opgefrist en/of wiskunde in het middelbaar niet vlot verliep.

Lees meer en bekijk een video over de inhoud, de vereiste voorkennis en de mogelijke voorbereiding voor wiskunde.

Veelgestelde vragen

Kan ik werken en studeren? Kan ik vrijstellingen krijgen? Is er begeleiding mogelijk? Starten in januari? ... Lees onze FAQ's.

Instappen in het 2de semester

Je kan instappen in het 2de semester binnen het schakelprogramma Economics. We voorzien niet in een specifiek februari-traject.

Lees meer over de richtlijnen en de specifieke aandachtspunten bij een instap in het 2de semester.

Studentenverenigingen

De UGent is meer dan studeren alleen! Binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn meerdere studentenverenigingen actief: Stuveco (studentenraad), Vlaams Economische Kring (VEK), Moeder Lies en alumnivereniging FEB alumni.

 

Alles over studeren aan de UGent

Kom meer te weten over studiegeld, huisvesting, inschrijven aan UGent, structuur van het hoger onderwijs, hoe ziet een academiejaar eruit, wat met leerkrediet, efficiënter leren studeren ... 

Alles over studeren aan de UGent

Infomoment

We voorzien in een fysiek infomoment op campus Tweekerken om kennis te maken met onze opleidingen, studenten en docenten te spreken en cursusmateriaal te doorbladeren. 

Meer informatie over deze infodag

Contact

Heb je na het doornemen van de pagina nog een vraag of wens je een afspraak, kan je terecht bij de trajectbegeleider