Mastervakken opnemen in kader van bevordering statutaire ambtenaren

 Wie als statutair ambtenaar werkt, heeft in bepaalde gevallen de mogelijkheid om te bevorderen naar niveau A.

Keuze van vakken uit een masteropleiding

De UGent-Studiekiezer vormt een goed vertrekpunt bij het kiezen van een vak. In de studiegids kan je voor elke faculteit en voor elk domein zoeken naar masteropleidingen. Binnen die masteropleidingen krijg je dan een overzicht te zien van alle vakken die erin geprogrammeerd staan. Je vindt er ook informatie over het semester waarin een vak wordt gedoceerd en hoeveel studiepunten het vak waard is. Als je doorklikt op de naam van een vak, kan je de studiefiche van het vak openen. Daarin vind je alle relevante info m.b.t. de inhoud, de begincompetenties, de examenvorm,… In de studiefiche staat ook de voorwaarde om het vak via creditcontract op te nemen. Er zijn 3 mogelijke vermeldingen in de studiefiche:

  • De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
  • Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling van de competenties
  • Dit opleidingsonderdeel kan niet via creditcontract gevolgd worden

Let wel: sommige vakken die in masteropleidingen zijn opgenomen, worden ook georganiseerd in bacheloropleidingen. Bijvoorbeeld: het vak Bedrijfskunde (F000845) is een bachelorvak dat door de faculteit Economie en Bedrijfskunde georganiseerd wordt, maar dit vak is ook opgenomen in masteropleidingen aan andere faculteiten (vb. als keuzevak in de masteropleiding Communicatiewetenschappen,…) Omdat het vak door de faculteit Economie en Bedrijfskunde wordt georganiseerd moeten studenten het creditcontract ook aan deze faculteit afsluiten en kan het vak dus enkel gevolgd worden bij de bachelorstudenten.

Op de studiefiche staat vermeld in welke opleidingen het betreffende vak gegeven wordt. Dit is naar de werkgever toe dan de verduidelijking dat dit vak ook in een masteropleiding aangeboden wordt zodat de bevorderingsprocedure eventueel toch niet in het gedrang hoeft te komen. Ambtenaren in een bevorderingsprocedure dienen dus goed af te stemmen bij hun werkgever of het vak dat ze voor ogen hebben effectief binnen de bevorderingsprocedure kan gevalideerd worden. Het is immers enkel de werkgever die hierover beslissingsbevoegdheid heeft. Wanneer de werkgever verwacht dat er binnen de bevorderingsprocedure vakken worden gevolgd die 'enkel' op masterniveau worden gegeven, dan dient men erop te letten dat er op de studiefiche van het vak bij de rubriek 'aangeboden in onderstaande opleidingen...' enkel een vermelding wordt gemaakt van masteropleidingen.

Onze faculteit heeft ook een aanbod aan micro-credentials (in kader van Levenslang Leren) die voor statutaire amtenaren mogelijks ook kunnen gelden in hun bevorderingstraject.

Toestemming faculteit/lesgever bij inschrijving via creditcontract

Afhankelijk van de faculteit waaraan je een vak in creditcontract wenst te volgen kan de inschrijvingsprocedure verschillend zijn. Sommige faculteiten vereisen dat je eerst nog toestemming vraagt aan de lesgever van het vak alvorens je effectief voor het vak in te schrijven. Je neemt dus best contact op met de faculteit die het vak organiseert om navraag te doen over de te volgen stappen. Om te weten welke faculteit het vak organiseert, bekijk je de studiefiche van het vak. Bovenaan in die studiefiche staat telkens de cursuscode van het vak vermeld. Deze code begint steeds met een letter gevolgd door 6 cijfers. De letter geeft weer welke faculteit het vak organiseert:

A: Letteren en Wijsbegeerte

B: Recht en Criminologie

C: Wetenschappen

D: Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

E: Ingenieurswetenschappen en Architectuur

F: Economie en Bedrijfskunde

G: Diergeneeskunde

H: Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

I: Bio-ingenieurswetenschappen

J: Farmaceutische Wetenschappen

K: Politieke en Sociale Wetenschappen

Hoe de specifieke werkwijze voor onze faculteit is, lees je bij ‘vakken opnemen in creditcontract’ .

Inschrijving voor een creditcontract

UGent-reglementering vereist dat een vak via creditcontract wordt opgenomen aan de faculteit die het vak organiseert. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een vak waarvan de cursuscode begint met de letter F te volgen aan de faculteit Wetenschappen ook al heeft die faculteit dat vak met een F-code opgenomen in haar masterprogramma’s.

Het inschrijven voor een creditcontract verloopt via 2 stappen en gebeurt volledig online.

Contact

Verdere vragen over het opnemen van vakken onder creditcontract aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde:

Gerelateerde inhoud