Werkstudent

Studeren en werken combineren

 

Alle opleidingen aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde worden gegeven in dagonderwijs, er zijn geen trajecten in afstandsonderwijs of avondonderwijs. De opleidingen zijn dus niet specifiek gericht op werkstudenten. Je volgt hetzelfde traject van de reguliere student.

In sommige gevallen kan je studeren en werken wel succesvol combineren. Hiervoor is voldoende flexibiliteit essentieel om deel te nemen aan bepaalde lessen, groepswerken, examens, ... Daarnaast moet je voldoende vrije tijd kunnen vrijmaken om te spenderen aan de studie.

Corona -omstandigheden

 

Ook tijdens de huidige omstandigheden wordt gekozen om studenten maximaal naar campus te laten komen (conform de richtlijnen van de overheid). De studiefiches geven een eerste beeld van de concrete werkvormen die gebruikt zullen worden per vak. De lessenroosters, beschikbaar vanaf 15 september 2020, zullen een volledig beeld geven per vak. 

De student kan er niet vanuit gegaan dat hij al zijn lessen zal kunnen volgen vanop afstand en dat alle lessen worden opgenomen zodat hij deze op een zelf gekozen moment kan volgen. 

De student moet ook in academiejaar 2020-2021 beschikken over voldoende flexibiliteit (flexibele uren, voldoende verlof, ...) en voldoende vrije tijd vrijmaken om aan de studie te spenderen. 

Tips voor werkstudenten

 

Neem een realistisch en haalbaar studiepakket op.
We raden aan om maximaal een 15-tal studiepunten per semester op te nemen in combinatie met een voltijdse job. Op die manier wordt de studielast gespreid. Dit leidt uiteraard wel tot een verdubbeling van de studieduur.

Zorg voor de nodige flexibiliteit.
Voor sommige opleidingsonderdelen is aanwezigheid verplicht (bv. permanente evaluatie, groepswerk, seminarie, verplichte feedbacksessies, …). Voor andere opleidingsonderdelen is het aan te raden af en toe de lessen te volgen (bv. gastlessen, actualiteit, oefeningensessies, …).

Bekijk goed de studiefiches.
De studiefiche geeft een goed beeld over de verwachtingen en de evaluatievorm(en) van het opleidingsonderdeel. Indien er in de studiefiche bij het item evaluatiemomenten ‘niet-periodegebonden evaluatie’ vermeld staat, betekent dit dat er ook wordt geëvalueerd doorheen de lesweken (groepswerk, participatie lessen, paper, …).

Contacteer de lesgever.
Idealiter kan je de eerste lesweek deelnemen aan de lessen. Op deze manier kan je jezelf voorstellen aan de lesgever en navragen wat zijn/haar verwachtingen zijn. Lukt dit niet dan kan je via e-mail contact opnemen om jezelf kenbaar te maken en eventueel afspraken te maken over aanwezigheden, vervangende taken, …

Vraag het werkstudentenstatuut aan.
Op basis van dit werkstudentenstatuut kan je aan de lesgever een aantal faciliteiten vragen die kunnen helpen om het studeren en werken te combineren. De lesgever zal bekijken of hij/zij kan ingaan op je vraag naar een bepaalde faciliteit (zie hieronder). 

Bekijk of er specifieke kenmerken zijn voor de gekozen opleiding.
Elke opleiding heeft zijn eigen kenmerken en karakter (bijvoorbeeld al dan niet een verplichte stage in de opleiding, ...).

Neem bij vragen contact op met de trajectbegeleider.
Heb je voldoende flexibiliteit om op regelmatige basis lessen te volgen, examens af te leggen en te studeren en zit je nog met vragen, dan kan je contact opnemen met de trajectbegeleider van de opleiding

Werkstudentenstatuut

 

Studenten die studeren en werken combineren kunnen een werkstudentenstatuut aanvragen via oasis.

Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure kan je hier vinden.

Indien een student het werkstudentenstatuut heeft verkregen kan de student faciliteiten aanvragen bij de lesgever. Dit mits een bewijs van verplichte aanwezigheid op de werkvloer, afgeleverd door de werkgever, op de datum van de les, het examen of de feedback waarvoor de faciliteit wordt aangevraagd.

De mogelijke faciliteiten kan de student vinden in het facultaire reglement voor werkstudenten