Werkstudent

Studeren en werken combineren

 

Alle opleidingen aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde worden gegeven in dagonderwijs, er zijn geen trajecten in afstandsonderwijs of avondonderwijs. De opleidingen zijn dus niet specifiek gericht op werkstudenten. Je volgt hetzelfde traject als een reguliere student.

In sommige gevallen kan je studeren en werken wel succesvol combineren. Hiervoor is voldoende flexibiliteit essentieel om deel te nemen aan bepaalde lessen, groepswerken, examens, ... Daarnaast moet je voldoende vrije tijd kunnen vrijmaken om te spenderen aan de studie.

Lessen bijwonen

De studiefiches geven een eerste beeld van de concrete werkvormen die gebruikt zullen worden per vak.

Probeer minimaal in de eerste én in de laatste les van een vak aanwezig te zijn, want in de eerste les worden vaak praktische zaken overlopen en geeft de professor heel wat informatie over de verwachtingen en doelstellingen van het vak. In de laatste les wordt vaak informatie m.b.t. het examen meegegeven of krijg je een laatste kans om nog vragen te stellen m.b.t. het examen.

Of lessen verplicht bij te wonen zijn of niet geeft een lesgever meestal aan tijdens de eerste les. Wordt hierover niets gezegd tijdens die eerste les, dan kan je tijdens de pauze of na de les de lesgever hierover nog even aanspreken. Ook de studiefiche van een vak geeft al een eerste indicatie over de lesvormen.

Je kan er niet vanuit gaan dat je alle (oefeningen)lessen, gedurende jouw gehele opleiding, zal kunnen volgen vanop afstand of dat alle lessen worden opgenomen zodat je deze op een zelf gekozen moment kan bekijken. Lesgevers kunnen zelf beslissen over het al dan niet ter beschikking stellen van lesopnames.

Ook indien er lessen worden opgenomen die je van thuis uit kan bekijken, is het nog steeds niet evident om werken en studeren te combineren. Ook dan dien je nog steeds te beschikken over voldoende tijd om alle lessen te kunnen bekijken, te verwerken en te studeren. Je dient dus realistisch te zijn in het aantal vakken dat je opneemt. 

Als werkstudent moet je sowieso beschikken over voldoende flexibiliteit (flexibele uren, voldoende verlof,...) en voldoende tijd kunnen vrijmaken om aan je studies te spenderen.

Tips voor werkstudenten

 

Neem een realistisch en haalbaar studiepakket op.

We raden aan om maximaal een 15-tal studiepunten per semester op te nemen in combinatie met een voltijdse job. Op die manier wordt de studielast gespreid. Dit leidt uiteraard tot een verdubbeling van de studieduur.

Zorg voor de nodige flexibiliteit.

Voor sommige opleidingsonderdelen is aanwezigheid verplicht (bv. permanente evaluatie, groepswerk, seminarie, verplichte feedbacksessies, …). Voor andere opleidingsonderdelen is het aan te raden af en toe de lessen te volgen (bv. gastlessen, actualiteit, oefeningensessies, …).

Bekijk goed de studiefiches.

De studiefiche geeft een goed beeld over de verwachtingen en de evaluatievorm(en) van het opleidingsonderdeel. Indien er in de studiefiche bij het item evaluatiemomenten ‘niet-periodegebonden evaluatie’ vermeld staat, betekent dit dat er ook wordt geëvalueerd doorheen de lesweken (groepswerk, participatie lessen, paper, …). Studiefiches van alle UGent-vakken zijn te raadplegen via de Studiekiezer.

Bekijk op voorhand de lesroosters.

De lesroosters van alle opleidingen zijn te raadplegen nog vóór je bent ingeschreven als student in die opleiding. Roosters raadplegen kan via de Studiekiezer. Klik door naar het programma van een opleiding en vind daar de link naar het lesrooster. Voor een toekomstig academiejaar worden de roosters pas ten vroegste zichtbaar van half augustus (kan ook half september zijn).

Contacteer de lesgever.

Idealiter kan je de eerste lesweek deelnemen aan de lessen. Op deze manier kan je jezelf voorstellen aan de lesgever en navragen wat zijn/haar verwachtingen zijn. Lukt dit niet dan kan je via e-mail contact opnemen om jezelf kenbaar te maken en eventueel afspraken te maken over aanwezigheden, vervangende taken, …

Vraag het werkstudentenstatuut aan.

Op basis van dit werkstudentenstatuut kan je aan de lesgever een aantal faciliteiten vragen die kunnen helpen om het studeren en werken te combineren. De lesgever zal bekijken of hij/zij kan ingaan op je vraag naar een bepaalde faciliteit (zie hieronder). 

Bekijk of er specifieke kenmerken zijn voor de gekozen opleiding.

Elke opleiding heeft zijn eigen kenmerken en karakter (bijvoorbeeld al dan niet een verplichte stage in de opleiding, aanwezigheid lessen, ...).

Probeer contact te houden met medestudenten.

Als je zelf niet in de les aanwezig bent geweest en er is ook geen lesopname beschikbaar, dan kan het handig zijn om aan jouw medestudenten te vragen of ze bereid zijn om hun notities met jou te delen. Zij kunnen je ook briefen over aankondigingen die de lesgever deed in de door jou gemiste les.

Hou de digitale leeromgeving UFORA en jouw UGent-mailbox in het oog.

Voor alle studenten is het belangrijk om minstens 1 ker per week (maar idealiter meerdere keren per week) hun UFORA-cursussen en UGent-mailbox te raadplegen. Belangrijke informatie wordt steeds via deze officiële UGent-kanalen gecommuniceerd. Werkstudenten die regelmatig lessen missen kunnen zich vaak ook enkel op deze kanalen beroepen omdat zij minder contact hebben met medestudenten en hierdoor informatie die verspreid wordt via studenten onderling missen.

Neem bij vragen contact op met de trajectbegeleider.

Heb je voldoende flexibiliteit om op regelmatige basis lessen te volgen, examens af te leggen en te studeren en zit je nog met vragen, dan kan je contact opnemen met de trajectbegeleider van de opleiding

Werkstudentenstatuut

 

Studenten die studeren en werken combineren kunnen een werkstudentenstatuut aanvragen via oasis.

Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure kan je hier vinden.

Indien je het werkstudentenstatuut hebt verkregen kan je faciliteiten aanvragen bij de lesgever. Dit mits een bewijs van verplichte aanwezigheid op de werkvloer, afgeleverd door de werkgever, op de datum van de les, het examen of de feedback waarvoor de faciliteit wordt aangevraagd.

De mogelijke faciliteiten kan je vinden in het facultaire reglement voor werkstudenten