Vrijstellingen of studieomvangvermindering aanvragen

Studenten die reeds één of meerdere credits behaald hebben

Studenten die reeds één of meerdere credits behaald hebben in een andere opleiding (universiteit of hogeschool), komen in aanmerking om één of meerdere vrijstellingen aan te vragen, indien zij heroriënteren naar de Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Gent.

De aanvraag van vrijstellingen gebeurt bij voorkeur voor de aanvang van het academiejaar 

Soms ontdekt de student pas tijdens het bijwonen van de hoorcolleges dat hij voor een bepaald vak eventueel in aanmerking zou komen voor een vrijstelling.

Voor 1ste semester vakken gebeurt de aanvraag uiterlijk 1 november, voor 2de semester vakken uiterlijk 1 maart. Na 1 maart worden geen vrijstellingen meer verleend voor het lopende academiejaar. 

Het creditbewijs samen met de studiefiche en/of de syllabus van het vak worden persoonlijk ingediend bij de facultaire trajectbegeleidster, Caroline Van den heede.

Personen die reeds een diploma behaald hebben

Personen die reeds een diploma behaald hebben aan een universiteit of hogeschool in een medische of andere wetenschappelijke richting (bvb. scheikunde, biologie, bio-ingenieur, diergeneeskunde) komen in aanmerking om studieduurverkorting aan te vragen, indien zij alsnog Farmacie aan de Universiteit Gent willen studeren. 

De masterproef in 1ste master (3,5 maanden) en de apotheek-stage in 2de master (6 maanden onbezoldigd) worden nooit vrijgesteld. Ook de typisch farmaceutische vakken moeten steeds gevolgd worden. Meestal komt er slechts 1 of 1,5 jaar studieduurvermindering uit de bus. Dit betekent dat de student minimaal nog 4 (eventueel lichtere) jaren als full-time student voor de boeg heeft. Werkstudenten doen er doorgaans twee jaar langer over. “Bezint, eer je begint” is hier zeker van toepassing! 

De Faculteit Farmaceutische Wetenschappen biedt geen schakel- of voorbereidingsprogramma’s aan. Om te weten op hoeveel vrijstellingen je recht hebt, moet je een dossier opstarten.
De procedure is als volgt: voor iedere individuele vrijstellingsaanvraag wordt elk vak uit onze opleiding beoordeeld door de titularis van dat vak. Het duurt dus vaak 1 à 2 maanden (in de vakantieperiode) eer de behandeling van je dossier rond is. 

Het indienen van een vrijstellingsdossier gebeurt best zo snel mogelijk en kan uiterlijk tot 1 september voorafgaand aan het academiejaar waarin de student zijn studies in de farmacie wil aanvangen. Het academiejaar start de laatste week van september. 

Al het nodige moet persoonlijk ingediend worden bij de facultaire trajectbegeleidster, Caroline Van den heede.


Een volledig dossier bevat
:

  • korte motivatiebrief (wie, wat, waar, waar(om)), gericht aan de trajectbegeleidster
  • gelegaliseerde kopie diploma
  • puntenlijsten van alle gevolgde studiejaren met de studiepunten per vak
  • de officiële studiefiches van alle gevolgde vakken (afdrukken van de website van jouw universiteit/hogeschool
  • sommige relevante syllabi (alles van chemie, anatomie, fysica, biochemie,...)
  • een vergelijkende tabel met de vakken van de opleiding farmacie en de overeenkomende vakken waarvoor je credits behaalde. Bekijk hiervoor het programma van de Farmacie op onze UGent website en maak een vergelijkende tabel van de te volgen vakken en de door jou reeds gevolgde analoge vakken (naam + studiepunten + jaar).


Hoe vollediger het dossier, hoe meer kans op vrijstellingen en hoe sneller de afhandeling. Zonder studiefiche of syllabus van de gevolgde vakken, worden geen vrijstellingen verleend.

Een voorafgaand gesprek met de trajectbegeleidster, waarbij de uurroosters en de programma’s bekeken worden, kan heel verhelderend werken. Alle gesprekken zijn op afspraak.
Uiteraard kunnen bijkomende vragen ook via e-mail of telefoon gesteld worden.

 

Alle documenten in verband met een vrijstellingsaanvraag worden tijdig ingediend bij de trajectbegeleidster:

Caroline Van den heede
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Ottergemsesteenweg 460
9000 Gent
Caroline.Vandenheede@UGent.be
tel. +32 9 264 8031