Waar staat Quality and Safety Ghent voor?

MISSIE

Als interdisciplinair expertisecentrum binnen de Universiteit Gent willen we hét aanspreekpunt zijn voor kwaliteit en veiligheid in de eerste lijn. Onze focus ligt daarbij op effectiviteit, efficiëntie, tijdigheid billijkheid en veiligheid van de eerstelijnszorg en de transdisciplinaire zorg ten behoeve van de patiënt en zijn omgeving.

Ons doel is het verder ontwikkelen, promoten en ondersteunen van een kwaliteitsvol, toepasbaar en geïntegreerd zorgmodel. We doen dit in nauw overleg met de actoren in het veld.

We willen vanuit een maatschappelijk georiënteerd perspectief onze expertise en ons netwerk inzetten om impact te hebben op beleidsontwikkeling en bij te dragen aan de kwaliteitsvolle en veilige praktijkvoering. We doen dit via wetenschappelijk onderzoek en excellente vormingen. Samenwerking over de individuele expertisegrenzen heen staat hierbij centraal.

VISIE

Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Deze zorg is tegelijk efficiënt, effectief, veilig, billijk, tijdig, toegankelijk, geïntegreerd en continu. De afgelopen jaren werden binnen verschillende domeinen van de gezondheidszorg initiatieven genomen om dit te bewerkstelligen.

We willen specifiek in de eerste lijn en in haar relatie met andere zorgactoren de kwaliteit en de veiligheid van de zorg versterken. Hiermee bieden we een antwoord op recente ontwikkelingen en uitdagingen in de gezondheidszorg.

ALS INTERDISCIPLINAIR EXPERTISECENTRUM

We zijn hét expertisecentrum in dit domein. De experten uit de vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent zijn erkend als toonaangevend in het brede domein van kwaliteit en veiligheid van de zorg. De kennis wordt onderling gedeeld en uitgedragen.

Naast deze vakexpertise is interdisciplinariteit onze belangrijkste troef. We bekijken kwaliteit en veiligheid vanuit een veelheid aan disciplines (o.m. huisartsgeneeskunde, verpleeg- en vroedkunde, epidemiologie, E-health, preventie en organisatie van de gezondheidszorg) en vanuit verschillende invalshoeken (o.m. juridisch, sociaal (billijkheid), kwaliteit van data en systemen).

Deze interdisciplinariteit garandeert een brede en veelzijdige visie op (de toekomst van) kwaliteit en veiligheid van de zorg in de eerste lijn. Bovendien maakt de aanwezigheid van expertise uit de tweede en derde lijn innoverende transmurale initiatieven mogelijk. Dit draagt bij tot een globale visie op een integrale en patiëntgerichte zorg.

ALS MAATSCHAPPELIJK RELEVANT EXPERTISECENTRUM

We zetten onze expertise in vanuit een maatschappelijk georiënteerd perspectief. We zien hierbij de patiënt en zijn omgeving als een volwaardige partner in de vervulling van onze maatschappelijke rol.

Onze verankering in het werkveld is een belangrijke sterkte. Hierdoor kunnen we noden in de praktijkvoering snel detecteren, onze wetenschappelijke kennis snel en duurzaam implementeren en accuraat wegen op de beleidsontwikkeling.

Ons doel is om evidence-based inzichten aan te reiken en tools te ontwikkelen om de kwaliteit binnen de eerste lijn en de transdisciplinaire zorg op een wetenschappelijk onderbouwde en praktisch toepasbare wijze te meten en te verduurzamen. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor zorgpaden, kwaliteitssystemen en bruikbare indicatoren.

We beogen een belangrijke partner te zijn in de introductie en implementatie van een positieve veiligheidscultuur in de eerste lijn.

Bovendien willen we in de verschillende thema’s waarop we focussen een partner zijn bij de ontwikkeling van het beleid.

ALS ONDERZOEKSEXPERTISECENTRUM

Als maatschappelijk georiënteerd expertisecentrum beperkt ons onderzoek zich niet enkel tot het in kaart brengen en analyseren van de huidige situatie. We willen ook innovatieve en wetenschappelijk gefundeerde verbetermodellen uitwerken en onderzoeksresultaten vertalen in praktisch toepasbare oplossingen, beleidsaanbevelingen en kwaliteitskaders. Bovendien bieden we wetenschappelijke ondersteuning aan projecten op het terrein.

Ons onderzoek omvat een veelheid aan domeinen: onder meer communicatie en data, open disclosure, kwaliteitsindicatoren en billijkheid in de zorg. Er is aandacht voor de verschillende rollen en organisatievormen binnen de eerstelijnszorg en de transdisciplinaire zorg.

ALS VORMINGSEXPERTISECENTRUM

We ijveren ervoor dat het thema kwaliteit en veiligheid een belangrijke plaats krijgt binnen de opleiding en de permanente vorming van elke zorgprofessional. We inventariseren de bestaande opleidingselementen en stemmen die op elkaar af.

We vertalen de maatschappelijk relevante en evidence-based onderzoeksresultaten in praktijkgerichte vorming. We bieden daartoe onder meer opleidingen op maat, debatavonden en symposia aan.

We zetten een systeem op om dit vormingsaanbod te evalueren en continu te verbeteren.

ALS NETWERKEXPERTISECENTRUM

Vanuit onze individuele expertise beschikken we gezamenlijk over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk, zowel binnen het wetenschappelijke domein, het beleid, als het werkveld.

We willen overlegstructuren creëren en samenwerkingsverbanden aangaan met complementaire expertisecentra en experten binnen het domein van kwaliteit en veiligheid in het binnen- en buitenland.