Onze projecten

We zijn een dynamisch onderzoekscentrum dat zich richt op het uitwerken van innovatieve en wetenschappelijk gefundeerde verbetermodellen en het vertalen van onderzoeksresultaten in praktisch toepasbare oplossingen, beleidsaanbevelingen en kwaliteitskaders.

PRICOV-19: kwaliteitsvolle zorg tijdens een pandemie – Survey rond aanpak tijdens COVID-19 pandemie in huisartspraktijken”.

Inhoud

Het onderzoek gaat na wat de COVID-19 pandemie betekende voor het beleid rond kwaliteitszorg en veiligheid in huisartsprakijken in 38 Europese landen. In het bijzonder willen we te weten komen hoe huisartspraktijken de organisatie van hun praktijk aanpassen tijdens een pandemie, welke inspanningen ze leveren om de zorg toegankelijk te houden en om de veiligheid van patiënten en medewerkers te waarborgen.

Na een succesvolle start in Vlaanderen, kreeg dit onderzoek een internationaal vervolg. Via het netwerk van de ‘European Society for Quality and Safety in Family Practice’ (EQuiP), zullen ook onderzoekers uit onder andere Slovenië, Israël, Ierland, Zweden, Denemarken, Turkije en Estland de vragenlijst afnemen bij huisartsen in hun land. Dit onderzoek zal belangrijke inzichten aanreiken rond hoe huisartsen ondersteund kunnen worden in het waarborgen van kwaliteitsvolle zorg tijdens een pandemie.

Betrokkenen

Q&S: Onder leiding van prof. Willems en Dr. Vanden Bussche

Extern: in samenwerking met Domus Medica, Vereniging van Wijkgezondheidscentra en EQuiP

RESULTATEN

+PUBLICATIES/RAPPORTEN

Looptijd

mei 2020 – december 2021

Meer informatie over dit project kan je hier vinden.

Advanced practice nurses in de eerste lijn

Inhoud

Het inzetten van geavanceerde klinisch verpleegkundige expertfuncties in de eerstelijn. Deze functies omvatten rollen als klinisch expert en behandelaar, gezondheidsbevorderaar, samenwerker, communicator, klinisch en professioneel leider en organisator van kwaliteitsvolle zorg en onderzoeker.

De rol van de geavanceerde klinische functies (zoals nurse practitioners) in de eerste lijn is sinds enkele decennia sterk ingebed in andere landen zoals Ierland, USA, Canada, Australië en Nederland. In Vlaanderen is er in toenemende mate interesse om deze academisch opgeleide verpleegkundige expertfunctie ook ingang te laten vinden in de eerste lijn maar zijn de ervaringen nieuw en beperkt. Het onderzoek focust op de implementatie en het evalueren van deze nieuwe expertfuncties in settings in de eerste lijn zoals huisartsenpraktijken, wijkgezondheidscentra en woonzorgcentra.

Betrokkenen

Q&S: Prof. Ann Van Hecke

In samenwerking met Dr. Pauline Boecxkstaens, Prof. Els Clays, Prof. Tom Goffin, Prof. Delphine Desmedt, Dr. Lise-Marie Kinnaer

RESULTATEN

+PUBLICATIES/RAPPORTEN

Looptijd

2020-2024

Transmural Safety Incident programme: a pilot study

Inhoud

Patiëntveiligheid wordt als belangrijk onderdeel van structureel kwaliteitsbeleid gezien, zowel binnen huisartsenkringen als binnen ziekenhuizen. Melding van (bijna-) incidenten kan daarbij een nuttig instrument zijn omdat vroegtijdige onderkenning van vermijdbare fouten kan voorkomen dat latere grotere incidenten ontstaan.

Deze pilootstudie bouwt verder op de inzichten die verkregen zijn uit het onderzoek uit Nederland en heeft als doel om:

  • Het melden en registreren van ongewenste gebeurtenissen in het transmurale zorgproces;
  • Het analyseren van incidenten, waarbij geprobeerd wordt de basisoorzaken van incidenten vast te stellen;
  • Het formuleren van verbeteracties om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen en de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren (indien nodig en mogelijk);
  • Het terugkoppelen van de analyses en verbeteracties aan de meldende partij(en).

Betrokkenen

  • Q&S: Pierre Vanden Bussche, Kristof Eeckloo, Lenzo Robijn
  • In samenwerking met: UZ Gent, AZ Delta, HVG Gent, Huisartsenkring Midden-West-Vlaanderen

Looptijd

2021-2022

Welzijn en zelfzorg bij huisartsen in opleiding

Inhoud

Onderzoek naar het fysiek, mentaal en sociaal welzijn van huisartsen in opleiding, waarbij we de associatie bekijken met factoren van werkorganisatie en nagaan wat de artsen ondernemen om gezondheidsrisico’s te vermijden. Ook wordt specifiek de impact van de COVID-19 pandemie belicht. Dataverzameling gebeurt via vrijwillige deelname aan een schriftelijke bevraging in een gelegenheidssteekproef van huisartsen in opleiding.

Betrokkenen

  • Q&S: Els Clays
  • In samenwerking met: Dr. Janique Lobbestael, Dr. Emily De Grauwe, Dr. Brecht Demeester

RESULTATEN

+PUBLICATIES/RAPPORTEN

Looptijd

2019-2021