Beleid en missie

De vakgroep Archeologie is een zeer actieve speler in het wetenschappelijk onderzoek, dat wordt gestuurd door de verschillende onderzoeksgroepen. Deze groepen functioneren met onderlinge interactie en via samenwerkingsverbanden met enkele andere onderzoeksgroepen van de faculteit of van andere faculteiten. De eigen wetenschappelijke productie is divers, origineel en innovatief en is zeer goed zichtbaar in de internationale wetenschappelijke gemeenschap, mede door de vele succesvolle onderzoeksresultaten, innoverende methodologische bijdragen, een groot aantal publicaties en de organisatie van talrijke wetenschappelijke bijeenkomsten. Het onderzoek wordt regelmatig gepubliceerd in internationale toptijdschriften en de brede geografische en thematische spreiding van de projecten leidt tot een betekenisvolle impact op de brede internationale onderzoeksgemeenschap.

De reputatie van de verschillende teams op het gebied van landschaps- en nederzettingsarcheologie is bijzonder sterk, via belangrijke onderzoeksprojecten met een brede geografische spreiding in heel NW-Europa, het Middellandse Zeegebied, het Nabije Oosten en Centraal-Azië. Onder de opmerkelijke methodologische realisaties vermelden we de ontwikkeling van cutting-edge technologie op het gebied van archeologische luchtfotografie en remote sensing, geofysische terreinprospectie, invasieve prospectiemethodes, geoarcheologisch veldwerk en GIS-gebaseerde analyses. Vaak gekoppeld aan terreinwerk zijn er de vele interdisciplinaire materiaalstudies en archeometrische analyses van archeologische (en kunsthistorische) objecten. Vooral in het domein van de ceramiekstudies in brede zin neemt de Vakgroep Archeologie daarbij een voortrekkerspositie in. Verscheidene projecten met betrekking tot historische tijdvakken combineren de intensieve studie van de materiële cultuur met de extractie van gegevens uit historische documenten en teksten.

Naast haar onderzoeksopdracht staat de vakgroep Archeologie ook centraal in de verzorging van wetenschappelijk gebaseerd onderwijs in de opleiding Archeologie aan de de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, en verzorgt het ondersteunend onderwijs in een aantal andere opleidingen (o.a. Geschiedenis, Talen en Culturen, en Geografie). Sinds 2014 werd de bestaande archeologische opleiding volledig vernieuwd en aangepast aan nieuwe noden inzake de gedegen vorming van toekomstige archeologen. De vernieuwde 3-jarige bacheloropleiding Archeologie, gevolgd door een grondig gewijzigd 1-jarig masterprogramma Archeologie hebben als sterktepunten: een stevige terreinopleiding, oog voor de relatie mens-landschap in het verleden, grote aandacht voor materiaalstudies, een nauwe koppeling van onderwijs met het eigen wetenschappelijk onderzoek van de vakgroep, een sterke interdisciplinaire benadering van de archeologie (met vooral bruggen naar historisch onderzoek en geografische en natuurwetenschappelijke  onderzoeksmethoden), een multi-perspectivistische aanpak van alle facetten van de archeologische discipline en oog voor de relatie van onderzoek met het beheer van het archeologisch patrimonium en de ethische en maatschappelijke aspecten hiervan.