Emmelien Merchie

Doctorassistent binnen de onderzoeksgroep 'Taal, leren, innoveren', binnen de vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent.Mind mapping studerend lezen

 

Emmelien.Merchie@UGent.be   |  +32 (0) 9 331 03 17  |  +32 (0)9 264 86 64 (secretariaat)   |   Bureau 120.103

Researchgate   |   Linkedin    |     Twitter      

Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent

 

Emmelien Merchie

 

Studerend lezen

Mind mapping

Eind lager onderwijs

 

 

  

Zelfstandig informatieve teksten kunnen verwerken en instuderen wordt steeds belangrijker bij de overgang van het lager naar het secundair onderwijs. Onderzoek wijst echter uit dat leerlingen nog over te weinig basisvaardigheden hieromtrent beschikken. Anderzijds vraagt de onderwijspraktijk naar manieren om leerlingen te ondersteunen in het structureel verwerken van studieteksten. Om aan deze vraag tegemoet te komen, focus ik in mijn onderzoek op het werken met mindmaps (visuele, kleur- en beeldrijke schema’s) in de 3e graad lager onderwijs. 


Doctoraat

Ik behaalde in 2014 een doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen (UGent) met het proefschrift "Meten en bevorderen van strategieën voor het leren van teksten en grafische samenvattingsvaardigheden aan het eind van de lagere school. Een vergelijkende studie naar de impact van door de onderzoeker gegeven en door de leerlingen gegenereerde mind maps.”. Twee onderzoekslijnen stonden hierbinnen centraal, nl. 1) het meten en in kaart brengen van strategieën om informatieve teksten te leren en 2) het bevorderen van deze leerstrategieën via een grootschalige mindmap-interventiestudie. Hiervoor werkte ik samen met verschillende scholen waarbinnen leraren het leerpakket 'Leren (leren) met mindmaps' in hun klaspraktijk inzetten. 

 

Onderzoeksactiviteiten en werk na doctoraat

Na het  beëindigen van mijn doctoraat werkte ik aan de vakgroep Onderwijskunde (UGent) op het TutorBabbel-project (i.s.m. Prof. dr. Hilde Van keer, dr. Sabrina Vandevelde en Fien De Smedt). Verder onderzocht ik als postdoctoraal medewerker de effectiviteit van professionaliseringsinitiatieven (i.s.m. Prof. dr. Ruben Vanderlinde, Prof. dr. Geert Devos en dr. Melissa Tuytens). Ik werkte ook als stafmedewerker op de afdeling Onderwijskwaliteitszorg - Directie Onderwijsaangelegenheden (UGent).

  

Huidige les- onderzoeksactiviteiten

Momenteel ben ik doctor-assistent binnen de vakgroep Onderwijskunde. Ik ben lesgever binnen de Educatieve Master en de opleiding Pedagogische Wetenschappen.

 

Mijn huidige onderzoeksactiviteiten focussen nog steeds op het stimuleren van tekstbegrip en leerstrategieën via mindmapping in het lager onderwijs en richten zich op (a) de ontwikkeling van gevalideerde instrumenten omtrent informatieverwerving- en verwerking, (b) het (her)ontwerpen van didactisch gedifferentieerd leermateriaal (toegespitst op het gebruik van mindmaps in de klas als worked-examples) (c) het exploreren en implementeren van de innovatie eye-tracking methodologie om cognitieve processen van leerlingen bij het studerend lezen van teksten en mindmaps in kaart te brengen. Daarnaast ben ik ook betrokken bij andere onderzoeksprojecten rond begrijpend lezen in het lager en secundair onderwijs.

Publicaties en conferenties