Onderzoek

Expertise

Het onderzoek binnen de onderzoeksgroep 'Taal, leren, innoveren' richt zich momenteel op een drietal hoofdthema’s, die in bepaalde studies ook in hun onderlinge samenhang bestudeerd worden.

TLI

In eerste instantie is er een onderzoekslijn die zich richt op taal en taaldidactiek. Binnen deze lijn komen thema’s aan bod als begrijpend lezen, leesmotivatie en leesbevordering, schrijfonderwijs, …

Een tweede onderzoekslijn richt zich op de studie van zelfregulerend leren. Zowel de problematiek van het in kaart brengen (‘meten’) van zelfregulerend leren bij leerlingen en studenten, als het bevorderen ervan in onderwijscontexten komen in deze onderzoekslijn aan bod. Deze lijn richt zich op het leerplichtonderwijs (met in het bijzonder het lager onderwijs) en op het hoger onderwijs als onderzoekscontexten.

Een derde onderzoekslijn ten slotte is gericht op innoveren. Meer bepaald gaat het over het implementeren en evalueren van innoverende methodieken en werkvormen in het onderwijs. Het accent ligt daarbij op onderzoek naar peer en student tutoring. Zowel effectonderzoek, als procesgericht onderzoek naar de onderliggende dynamieken en interacties tijdens tutoring staan centraal. 

Onderzoekstopics

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen

 

Leesmotivatie

 

Studerend lezenStuderend lezen

 

 

Peer tutoring Metacognitie

Peer tutoring Metacognitie

 

 

Zelfregulerend leren

 

 

Schrijven

Schrijven

 

  

Mind mapping

 

 

Interactief voorlezen

Interactief voorlezen

  • Interactief voorlezen in het eerste en tweede leerjaar: Silke Vanparys

 

 

 

Publicaties

De onderzoeksgroep 'Taal, leren, innoveren' publiceert haar onderzoek in (inter)nationale tijdschriften en boeken. Daarnaast presenteren ze hun onderzoeksbevindingen op (inter)nationale congressen.

Gerelateerde onderzoeksgroepen