Hilde Van Keer

TLIHoogleraar en coördinator van de onderzoeksgroep 'Taal, leren, innoveren', binnen de vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent.

 

Hilde.VanKeer@UGent.be   |  +32 (0) 9 264 86 62  |  +32 (0)9 264 86 64 (secretariaat)   |    Bureau 120.036

Researchgate    |    Linkedin    |       Twitter                        

 Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent

 

Hilde Van Keer

 

Reading and writing (learning & instruction)

Self-regulated learning

Peer learning

 

 

 

Ik behaalde in 2002 een doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen (UGent) met een onderzoek naar het bevorderen van begrijpend lezen en het gebuik van leesstrategieën via implementatie van expliciete strategie-instructie en de werkvorm "peer tutoring" in de lagere school. Hiervoor werkte ik een aantal jaren samen met verschillende lagere scholen. Het onderzoek leidde tot leermateriaal voor leerlingen en de handleidingen voor leerkrachten 'Een boek voor twee. Strategieën voor begrijpend lezen via peer tutoring' en 'Nog een boek voor twee'.

Momenteel richt mijn onderzoek zich op drie hoofdthema’s, die ook in hun onderlinge samenhang bestudeerd worden. In eerste instantie is er een onderzoekslijn gericht op innoverende methodieken en werkvormen in het onderwijs. Het accent ligt daarbij op onderzoek naar peer en student tutoring. Zowel effectonderzoek, als procesgericht onderzoek naar de onderliggende dynamieken en interacties tijdens tutoring staan centraal. Een tweede onderzoekslijn richt zich op de studie van de verschillende componenten van zelfregulerend leren. Zowel de problematiek van het in kaart brengen (‘meten’) van zelfregulerend leren bij leerlingen en studenten, als het bevorderen ervan in onderwijscontexten komen in deze onderzoekslijn aan bod. Deze eerste twee onderzoekslijnen richten zich op het leerplichtonderwijs (lager en secundair onderwijs) en op het hoger onderwijs als onderzoekscontexten. De derde onderzoekslijn ten slotte richt zich op taaldidactiek en dit specifiek in het basisonderwijs. Binnen deze lijn komen thema’s aan bod als begrijpend lezen, leesmotivatie en leesbevordering, schrijfonderwijs, …

Publicaties en conferenties