Info over stages afstudeerrichting Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid

Wil u een student master bedrijfspsychologie binnen uw organisatie stage laten lopen?

Bent u een stagegever?

Om als stagegever te kunnen fungeren moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

Vormelijke voorwaarden

 •  De stagegever moet een universitair psycholoog (=licentiaat of master in de psychologie) tewerkstellen die als stagementor kan optreden en instaat voor de dagelijkse begeleiding, feedback en evaluatie.
  • Op advies van de opleidingscommissie Psychologie kan van deze diploma voorwaarde afgeweken worden. De student neemt daarover contact op met stagecoördinator .
 • Voor een optimale en kwaliteitsvolle begeleiding tijdens de stage worden maximaal 2 stageplaatsen per stagementor toegelaten en 4 per stagegever
 • De stage is onbezoldigd.

Inhoudelijke voorwaarden

 • De stagegever moet aan de stagiair taken toevertrouwen die een progressieve introductie in de beroepsbezigheden van de bedrijfspsycholoog toelaten en dit op masterniveau
 • De stage moet voldoende psychologische aspecten bevatten
 • de stage inhoud omvat duidelijk herkenbare linken naar de wetenschappelijke bagage die de studenten tijdens hun eerste vier jaar opleiding hebben verworven.  
 • De student moet de mogelijkheid krijgen om mee te werken en de verantwoordelijkheid te krijgen over minimaal één project.
  • dit wordt geconcretiseerd in het document taakomschrijving (wordt ingevuld door de student)
 • Tijdens de stage wordt van de stagementor verwacht:
  • dat u aanwezig bent op de digitale infosessie voor stagementoren (voor aanvang van de stage)
  • dat u een gesprek voert met de student over leerdoelen, projecten en evaluatie (overleggesprek start stage)
   • dat u een gedragscode onderschrijft (wordt u bezorgd door de stagiair bij aanvang van de stage) waarin u verklaart het stagereglement en toelichting gelezen te hebben en goed te keuren 
  • dat u in overleg met andere medewerkers van uw bedrijf instaat voor de dagelijkse begeleiding en feedback
  • dat u de student de mogelijkheid biedt om tijdens de stage 1 dag per maand(terugkomdagen) naar de faculteit te komen voor reflectie

  • dat u minimum 1 tussentijdse evaluatie en 1 eindevaluatie registreert
  • dat u bij een negatief evoluerende stage, zo vroeg mogelijk contact opneemt met de interne stageverantwoordelijke
Meer informatie kan u vinden in het stagereglement en toelichting

Aanbieden van een stageplaats

Dat kan via de Get Recruited website

 1. U registreert zich als bedrijf.
 2. Uw registratie wordt gecontroleerd en indien u voldoet aan de voorwaarden goedgekeurd
 3. Door aan te melden kan u uw gegevens beheren en een stageaanbod toevoegen.

Let op: indien u reeds heeft deelgenomen aan de Stagebeurs en of u een stageaanbod heeft geregistreerd op Get Recruited, dan kan u uw stageaanbod aanpassen of inschrijven voor de Stagebeurs door aan te melden.

Stagebeurs Get Recruited

Reeds een aantal jaar organiseert de vakgroep de Stagebeurs Get Recruited waarbij u via speeddates studenten kan ontmoeten:

Voor een stage in het academiejaar 2024-25 is dit op vrijdag 1 december 2023 
Voor een stage in het academiejaar 2025-26 is dit op vrijdag 6 december 2024

getrecruited.png

Contact stagebeurs Get Recruited

  

Stageperiode

start: maandag 23 september 2024 (aanvang academiejaar 2024-2025)
einde: vrijdag 7 maart 2025
 • De einddatum kan verlengd worden tot maximum vrijdag 21 maart 2025 (mogelijke inhaal periode vanwege ziekte)
 • Tijdens de stageperiode zijn er 8 terugkomdagen voorzien (1 per maand). De terugkomdagen tellen mee als stagedag.
 • Tijdens de stageperiode heeft de student recht op 4 vakantiedagen die in onderling overleg (student – stagegever) vrij in te plannen zijn (bijv. aansluitend tussen kerst en nieuw, op een ander moment, of versnipperd over de stageperiode). Deze vakantiedagen zijn surplus bij wettelijke feestdagen maar niet bij eventuele collectieve sluitingen van de organisatie. De student bespreekt met de stagementor wanneer deze dagen opgenomen worden. Vakantiedagen kunnen niet opgenomen worden tijdens de intervisiebijeenkomsten aangezien de student dan op de universiteit (on campus of online) verwacht wordt voor intervisies.

 • De 4 wettelijke feestdagen (1 en 11 november, 25 december en 1 januari) moeten niet ingehaald worden.

 

Stagereglement en toelichting bij de stage


Meer uitgebreide informatie over de stage en de stagebegeleiding kan u vinden in het stagereglement en toelichting bij de stage.

 

Contact

 Vakgroep Werk, Organisatie en Samenleving

Gerelateerde inhoud