Deliberaties

Wat is deliberatie?


We spreken over deliberatie als men niet voor alle vakken 10/20 behaalde, maar toch geslaagd wordt verklaard voor het deliberatiepakket of voor de opleiding.
Er wordt op twee momenten tijdens het academiejaar gekeken of studenten in aanmerking komen voor deliberatie:

 • in juli, op basis van alle resultaten behaald in het eerste en tweede semester;
 • in september, op basis van alle resultaten behaald tijdens de herexamens (en eerder behaalde credits).

Hoe weet je of je gedelibereerd bent?


Op de puntenlijst (te raadplegen via Oasis) staat bij elk vak een resultaatcode vermeld die aangeeft of een creditbewijs werd behaald of er werd gedelibereerd.
Een G-code betekent dat het tekort voor het betreffende vak werd getolereerd/gedelibereerd. Dit vak moet men dus NIET opnieuw doen.

Goed om weten

 

 • In geen geval kan men punten onder de 10/20 (een 8 of 9) ‘laten staan’ of ‘meenemen’ met oog op latere deliberatie in een volgende zittijd of academiejaar.
 • De studiepunten van het vak waarvoor men gedelibereerd wordt, is men kwijt. Deze worden dus niet terug bij het leerkrediet geteld.
 • Wie een onvolledig deliberatiepakket heeft (dit wel zeggen, nog niet alle studiepunten heeft opgenomen in de 1ste bachelor) dient alle examens onder de 10/20 te hernemen.

Deliberatievoorwaarden

 

Deliberatie voor studenten uit de 1ste bachelor

Studenten kunnen geslaagd worden verklaard voor het eerste modeltrajectjaar van de bachelor indien ze voldoen aan volgende cumulatieve voorwaarden (zie art. 67 van het onderwijs- en examenreglement):

 • het deliberatiepakket bevat enkel vakken uit het 1ste modeltrajectjaar van de bachelor
 • voor alle vakken werd minstens 8/20 behaald
 • maximaal 2 vakken met tekorten
 • voor het deliberatiepakket werd in totaal minstens 50% behaald
 • het tekort is niet groter dan 1% op het gewogen totaal, waarbij de studiepunten als gewichten worden gehanteerd.


Een trucje om dit te berekenen: vermenigvuldig het aantal buispunten met het aantal studiepunten van het vak. Het product mag niet groter dan 12 zijn.

 

Deliberatie in een afstudeerjaar van een opleiding

Studenten in een afstudeerjaar van een opleiding (bachelor, schakel-voorbereidingsprogramma, master,...) kunnen geslaagd worden verklaard indien ze voldoen aan volgende cumulatieve voorwaarden (zie art. 71 van het onderwijs- en examenreglement):

 • alle nog resterende vakken om te kunnen slagen voor de betreffende opleiding werden opgenomen in het curriculum.
 • het tekort om te slagen voor één of twee vakken bedraagt maximaal 6 gewogen punten, waarbij de studiepunten als gewichten worden gehanteerd. Het tekort wordt berekend door het tekort op het examencijfer voor het opleidingsonderdeel te vermenigvuldigen met de studiepunten die aan dat opleidingsonderdeel zijn toegekend.
  Concreet: een 9/20 kan gedelibereerd worden voor een vak van 6 studiepunten, niet voor een vak van 7 studiepunten.
 • voor alle vakken werd minstens 8/20 behaald.
 • maximaal 2 vakken met een tekort.
 • voor de betreffende vakken werd de meest recente examenkans benut.
 • de bachelorproef en de masterproef zijn uitgesloten van deliberatie.

Berekeningswijze van de totaalscore

Het gewicht van een opleidingsonderdeel is gelijk aan het aantal studiepunten. Het gewogen gemiddelde op 1000 wordt berekend door het resultaat van de verschillende opleidingsonderdelen telkens te vermenigvuldigen met het aantal studiepunten, dit samen te tellen en de som vervolgens te delen door het product van de som van het aantal studiepunten en 0,02.

Het resultaat op 1000 vertaalt zich naar:

 • 500/1000 om te slagen op voldoende wijze
 • 675/1000 om te slagen met onderscheiding
 • 750/1000 om te slagen met grote onderscheiding
 • 825/1000 om te slagen met grootste onderscheiding